Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení SAP – úroveň super uživatel

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12513

Název zakázky: Školení SAP – úroveň super uživatel

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: PAPCEL, a.s.

Sídlo zadavatele: Uničovská 132, 784 10 Litovel

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Renata Dvořáková
  • Telefon: +420602581313
  • E-mail: dvorakova@papcel.cz

IČ zadavatele: 25350471

DIČ zadavatele: CZ25350471

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Renata Dvořáková
  • Telefon: +420602581313
  • E-mail: dvorakova@papcel.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 10. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Uničovská 132, 784 10 Litovel

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost PAPCEL, a.s., a to včetně realizace závěrečného přezkoušení. Vzdělávání, které je předmětem této veřejné zakázky, se týká zadavatelem používaného podnikového informačního systému SAP S/4 HANA.

Podrobné požadavky na předmět zakázky s vymezením rozsahu požadovaných školených hodin, počtu účastníků apod. jsou uvedeny v Příloze č. 2 Podrobné vymezení předmětu zakázky. Stanovený rozsah školení nezahrnuje přestávky.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné a stravné lektora apod.

Výstupem vzdělávací aktivity bude doklad o absolvování školení (certifikát, osvědčení apod.). Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění potřebných výukových (studijních) materiálů pro zajištění realizace školení.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 754000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
říjen 2018 – únor 2020 (konkrétní termíny budou stanoveny individuálně s vybraným dodavatelem)

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění zakázky je adresa sídla firmy PAPCEL, a.s., Uničovská 132, 784 01 Litovel nebo jiné místo stanovené po vzájemné dohodě.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

 

Metoda vyhodnocení nabídek, vztah mezi kritérii

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Hodnocení podaných nabídek bude provedeno srovnávací metodou a nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší. 

V případě přijetí jediné nabídky komise neprovede hodnocení nabídek.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení (Příloha č. 4). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobu oprávněnou jednat za dodavatele.

 

Profesní způsobilost

Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

Z výše uvedených dokladů musí plynout oprávnění dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení výběrového řízení.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je uchazeč oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle §228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle §239 zákona 134/2016 Sb.).

Výše uvedené doklady budou doloženy v prosté kopii.

 

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu (lektorů), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (Příloha č. 5).

 

Požadavky na vzdělání a praxi lektorů:

Uchazeč doloží doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti, doloží uchazeč dále dokumenty, které prokazují odbornost lektorů v dané oblasti.

Výše uvedené dokumenty budou předloženy v prosté kopii.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy zadavatele (Příloha č. 3), který bude obsahovat platební a obchodní podmínky v souladu s touto výzvou. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Součástí nabídky bude Krycí list (Příloha č. 1) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny vzdělávací aktivity.

Dodavatel předloží nabídku v listinné podobě svázánu do jednoho svazku v jednom originále a dále v elektronické podobě na CD/USB (scan kompletní nabídky včetně všech podepsaných dokumentů ve formátu pdf).

Podání nabídky v elektronické podobě není přípustné, zadavatel nedisponuje nástrojem pro příjem nabídek v elektronické podobě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí cena za splnění předmětu zakázky každé vzdělávací aktivity bez daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady pro realizaci předmětu zakázky včetně nákladů specifikovaných výzvou.

 

Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění zakázky bude stanovena pro každou vzdělávací aktivitu jako konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění na:

o   celkovou nabídkovou cenu bez DPH,

o   sazbu (v %) a výši DPH a

o   celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podepsána uchazečem či osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:o Krycí list s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny jednotlivých vzdělávacích aktivit v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.o Vlastní nabídkao Návrh smlouvyo Doklady k prokázání kvalifikace uchazečeo Ostatní dokumentyo Případné přílohy

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v jednom originálu v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Školení SAP – úroveň super uživatel“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Součástí nabídky bude i CD/USB s naskenovanou verzí nabídky.

 

Další požadavky a podmínky:

·        Platební podmínky: Zadavatel uhradí cenu za jednotlivá školení vždy až po jejich uskutečnění. Splatnost faktur: 45 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

·        Možnost navýšení ceny připouští zadavatel pouze v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH).

·        Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

·        Dojde-li k neproplacení nákladů vzdělávací aktivity Úřadem práce České republiky z důvodů, které mají svůj původ v nedodržování podmínek vyplývajících z této smlouvy dodavatelem, objednatel má vůči dodavateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 % Úřadem práce České republiky Objednateli takto neproplacených nákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

·        Účastník je povinen předložit ve své nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a vymezit, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. U každého poddodavatele uvede účastník identifikační údaje.

Účastník tak učiní prohlášením, k němuž může využít seznam poddodavatelů (viz příloha č. 6 této ZD), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, a to vč. uvedení druhu prací a procentuálního (%) podílu na veřejné zakázce. 

Pokud účastník seznam poddodavatelů nepředloží, bude to chápáno tak, že veřejná zakázka bude plněna bez využití poddodavatelů.

·        Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

·        Uchazeč zajistí prokazatelné vedení evidencí docházky a výuky dle dohody se zadavatelem. Obě evidence budou k dispozici v průběhu a na místě provádění výuky.

·        Uchazeč je povinen na všech dokumentech souvisejících s výše uvedenou vzdělávací aktivitou uvádět informace o spolufinancování vzdělávacích aktivit z ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu České republiky, zajistit, aby studijní materiály, docházky apod., byly označeny povinnými logy, jakož i zajistit propagaci projektu v souladu s příslušnými pravidly.

·        Uchazeč je povinen umožnit provedení veřejnosprávní kontroly sjednaných podmínek pro realizaci vzdělávací aktivity. Kontrolu vykonávají Úřad práce České republiky a jím pověřené osoby, Státní úřad inspekce práce, územní finanční orgány oprávněné k výkonu kontrol, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány pověřené k výkonu kontroly.

·        Uchazeč je povinen zajistit splnění všech dalších případných požadavků, které plynou z návrhu smlouvy (Příloha č. 3).

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Viz Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky

Datum ukončení: 23. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2018
 
Aktualizováno: 24. 10. 2018