Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Děčín

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12743

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Děčín

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Děčín

Sídlo zadavatele: Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Dalibor Voborský
 • Telefon: +420412511925
 • E-mail: info@ohkdecin.cz

IČ zadavatele: 60279699

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jiří Štajner
 • Telefon: +420412511925
 • E-mail: stajner@ohkdecin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
OHK Děčín, Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je školení zaměstnanců členských organizací OHK Děčín ve vybraných oblastech dalšího vzdělávání. S ohledem na odlišnosti v plnění je předmět zakázky rozdělen na 9 částí s tím, že každý uchazeč může podat nabídku na celou zakázku nebo na její jednotlivé části.

Vybraný dodavatel zakázky či její dílčí části zajistí kompletně její plnění podle uvedené specifikace předmětu, a to včetně organizačního a materiálně technického zajištění. Poskytne také zadavateli součinnost při zajištění zapojení cílových skupin a jejich zaměstnavatelů do projektu a úspěšného absolvování školení účastníky. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž dodání požadované dokumentace po realizaci zakázky, a to prezenčních listin, studijních materiálů, osvědčení o absolvování apod., zpracované v souladu s požadavky operačního programu Zaměstnanost.

Kurzy budou většinou realizovány u zapojeného subjektu (zaměstnavatele účastníků). V případě, že účastníci kurzu budou z různých podniků, prostory zajistí zadavatel. V případě nabídky kurzu s nepřenositelným technickým zajištěním (např. kurz svařování), prostory zajistí sám dodavatel. Výběr účastníků z řad cílové skupiny projektu provede zadavatel.

Specifikace předmětu je dále podrobněji uvedena v Nabídkovém listu jednotlivých částí (v příloze).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1995000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2019 - březen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Okres Děčín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pro každou část zakázky budou nabídky hodnoceny zvlášť, přičemž pro všechny části nabídky platí stejná hodnotící kritéria.

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií, která byla zvolena jako nejvhodnější vzhledem k tomu, že podle vývoje situace v podnikové sféře může k plnění předmětu zakázky dojít postupně a v dílčích etapách:

1. Nabídková cena - váha 80 %. Hodnocena bude nabídková cena za jednoho účastníka (s DPH). Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší cenou.

2. Lhůta dodání – váha 20 %. Hodnocen bude počet dnů pro dodání služby po výzvě zadavatele. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejkratší lhůtou dodání (v rozmezí 5 až 15 dnů).

Metody hodnocení kritérií:

1. kritérium: 100 x nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka x váha 80%,

2. kritérium: 100 x nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka x váha 20%.

Body za hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou pro danou část předmětu zakázky.

V případě, že část zakázky obsahuje různé kurzy, budou stejným způsobem hodnoceny údaje za každý kurz zvlášť. Součet bodů za jednotlivé kurzy pak tvoří bodovou hodnotu za celou část.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen prokázat základní a profesní způsobilost dodavatele, a to předložením dokladů:

1. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

2. Čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele.

3. Kopie platné akreditace poskytované služby (pokud je nabízen akreditovaný kurz).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obsah předkládané nabídky:

a) Doklady, které doloží dodavatel za celou nabídku pouze jednou pro všechny části zakázky:

   1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy),

   2. Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele (příloha č. 2),

   3. Návrh smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3).

b) Doklady, které doloží dodavatel pro každou vybranou část předmětu zakázky zvlášť:

   1. Nabídkový list pro příslušnou část zakázky (příloha č. 4),

   2. Specifikace plnění (příloha č. 5) v souladu se specifikací předmětu zakázky,

   3. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v Nabídkovém listu vybrané části zakázky, a to jako náklady na 1 účastníka daného kurzu bez DPH a v české měně (CZK). Dále uvede, zda je plátcem DPH ve vztahu k předmětu zakázky.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu zakázky, včetně organizačního a materiálně technického zajištění. Cena bez DPH se v průběhu realizace zakázky nesmí měnit a nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná.

Pokud nabídková cena bez DPH násobená na předpokládaný počet účastníků překročí stanovenou celkovou cenu této části zakázky, nebude nabídka předmětem dalšího hodnocení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Náklady spojené s vypracováním nabídky zadavatel nehradí, předložené nabídky nevrací.

Do fáze hodnocení postupují nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska zadání.

Smlouva s dodavatelem zakázky či její části bude uzavřena s držitelem vítězné nabídky.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení před uzavřením obchodní smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zúčastněným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1617484.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 1. část - ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, IČ: 68407700

  Datum podpisu smlouvy: 26. 6. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 3. část - Daniel Backa, Elišky Krásnohorské 1542/7, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 86706322

  Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 4. část - Akademie digitální ekonomiky, s.r.o., Blažkova 186, 104 00 Praha 10, IČ: 05610761

  Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 6. část - ESK Group CZ, s.r.o., Teplická 289, 405 05 Děčín 9, IČ: 25429809

  Datum podpisu smlouvy: 26. 6. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 8. část - DGSA Bohemia, s.r.o., Vodní 450/10, 405 02 Děčín 5, IČ: 03998461

  Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 9. část - Akademie logistických profesí, s.r.o., Ústecká 98, 405 02 Děčín 12, IČ: 27339521

  Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 2. část - S-Comp Centre CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 26170621

  Datum podpisu smlouvy: 30. 9. 2019

Zrušené části zakázky: 5. část - žádná nabídka, 7. část - žádná nabídka

Datum ukončení: 2. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 5. 2019
 
Aktualizováno: 2. 10. 2019