Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Služby pro JH

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13621

Název zakázky: Služby pro JH

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

Sídlo zadavatele: Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUDr. Milena Kadlecová
  • Telefon: +420518389266
  • E-mail: info@jednota-hodonin.cz

IČ zadavatele: 00032263

DIČ zadavatele: CZ00032263

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. František Brhel
  • Telefon: +420518389236
  • E-mail: brhel.frantisek@jednota-hodonin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz kapitoly 2 a 3 a Příloha 3 Výzvy – Soupis kurzů s obsahy JH

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1932000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 11. 2020 až 30. 6. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji

Pravidla pro hodnocení nabídek:

V části A:
Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %).

Hodnocení v části B:

Celková nabídková cena s váhou 60 % (ekonomická výhodnost nabídky)

Zkušenost lektorského týmu s váhou 40 % (kvalita lektorské práce)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz strana 2 a 3 výzvy

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz strana 3 Výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz strana 4 Výzvy

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce vlistinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Další požadavky upřesňuje kapitola 2 a 3 výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, nebo se podílet na jediné nabídce.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz strany 2,3 a 4 výzvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1437500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Elevatio, s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 26954095

    Datum podpisu smlouvy: 6. 11. 2020

Zrušené části zakázky: Část A

Datum ukončení: 6. 11. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 9. 2020
 
Aktualizováno: 6. 11. 2020