Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12384

Název zakázky: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

Sídlo zadavatele: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Miloš Studenovský
 • Telefon: +420475271392
 • E-mail: milos.studenovsky@mag-ul.cz

IČ zadavatele: 00081531

DIČ zadavatele: CZ00081531

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Naďa Wallerová
 • Telefon: +420475271585
 • E-mail: nada.wallerova@mag-ul.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2018 15:00

Místo pro podání nabídek:
Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Podatelna - Právní odbor, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je příprava a kvalitní zpracování nového strategického dokumentu pro období 2021–2030 (dále jen „Strategie 2030“), deklarujícího dlouhodobé cíle rozvoje města Ústí nad Labem, vymezujícího základní priority, jejich dosažení, synergii s dalšími rozvojovými dokumenty na místní, regionální, národní a evropské úrovni, vymezujícího systémovou a věcnou dimenzi a zakládajícího kontinuitu jeho rozvoje v čase a v rozsahu území města Ústí nad Labem a navazujících územích celků.

Strategie 2030 bude vycházet z vyhodnocení předchozího dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 (dále jen „Strategie 2020“) s cílem poučit se z dobré
i špatné praxe implementace strategických dokumentů při realizaci aktivit ve městě. Zároveň prostřednictvím zmapování aktuální situace bude reagovat na změny a odrážet nové potřeby města.

Cílem je nejen vytvořit dokument jako takový, ale způsobem jeho přípravy a tvorby dosáhnout toho, že se stane dokumentem pro každodenní řízení rozvoje, se kterým bude cílová skupina (volení zastupitelé, zaměstnanci MmÚ a jeho příspěvkových organizací, veřejnost, zástupci subjektů významných pro rozvoj města) nejvíce ztotožněna a bude jej využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života ve městě.

Dojde k vytvoření Komunikační strategie jak již pro fázi zpracování Strategie 2030, tak
i pro celý životní cyklus dokumentu. Komunikační strategie bude navržena jako jednotná koncepce tak, aby napomohla efektivně komunikovat s veřejností a naplňovat základní cíle Strategie 2030.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1513208,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31. 05. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Statutární město Ústí nad Labem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž jednotlivá kritéria pro hodnocení ekonomické výhodnosti stanovuje zadavatel takto:

 

 Kritérium č.

Dílčí hodnotící kritérium

Váha

1.

Celková nabídková cena

70 bodů

2.

Zkušenosti osob podílejících se na zpracování veřejné zakázky

30 bodů

 

Zadavatel stanovil metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a váhu mezi kritérii takto:

Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiděleno bodové hodnocení 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria vzhledem k nejvhodnější nabídce. Jako nejvhodnější nabídka v rámci hodnocení bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem získaných bodů dle jednotlivých dílčích kritérií (max. počet bodů celkem za obě kritéria je 100).

 

Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto:

1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH (váha 70 bodů)

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky (za všechny části), a to podle její absolutní výše.

Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Při posouzení nabídek dodavatelů z hlediska plnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka dodavatele, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu.

 

          Nejvýhodnější nabídka

(nejnižší cena nabídky bez DPH)__ x 70

cena hodnocené nabídky bez DPH

 

2. kritérium: Zkušenosti osob podílejících se na zpracování veřejné zakázky (váha 30 bodů)

Hodnoceny budou zkušenosti osob podílejících se na zpracování předmětu veřejné zakázky s obdobnými zakázkami.

Pro účely hodnocení nabídek stanoví zadavatel pro toto kritérium následující pravidla:

 • U všech osob budou hodnoceny pouze reference dosažené v posledních 5 letech; v uvedené době musela být uváděná referenční zakázka řádně ukončena a předána.
 • Pro účely hodnocení předloží účastník ve vztahu ke každé osobě, jejíž reference jsou navrhovány pro hodnocení, profesní životopis takové osoby, ze kterého bude vyplývat nejméně jméno a příjmení takové osoby, dosažené vzdělání, reference splňující dále uvedené požadavky zadavatele takové referenční zakázky vč. kontaktních údajů pro možnost ověření a měsíc a rok řádného ukončení a předání takové referenční zakázky. Je-li výstup z referenční zakázky veřejně dostupný na internetu, uvede zpracovatel příslušný odkaz k nalezení takového výstupu. Dále bude uveden podrobně rozsah prací, na nichž se osoba podílela.
 • Za každou referenci splňující požadovaná kritéria bude příslušné osobě uděleno bodové hodnocení dle níže uvedeného, následně budou všechny body sečteny. Každou referenci lze u konkrétní osoby v hodnocení zohlednit jen jedenkrát (s nejvyšší bodovou hodnotou).

 

Kritérium je členěno na dvě subkritéria:

Subkritérium č.

Subkritérium pro hodnocení zkušeností s obdobnými zakázkami u osob podílejících se na zpracování veřejné zakázky

Váha

1

Zkušenosti vedoucího realizačního týmu

15 bodů

2

Zkušenosti člena realizačního týmu

15 bodů

 

 

1. subkritérium: Zkušenosti vedoucího realizačního týmu (váha 15 bodů)

V tomto subkritériu se budou hodnotit zkušenosti vedoucího realizačního týmu. Zadavatel bude hodnotit zkušenosti vedoucího realizačního týmu bodovací metodou dle následujících tabulek:

 1. Počet referenčních zakázek, na nichž se vedoucí realizačního týmu podílel

Počet přidělených bodů

Podíl na alespoň 3 zakázce

1

Podíl na 4 zakázkách

2

Podíl na 5 a více zakázkách

3

 

 1. Doba praxe v oblasti implementace strategického plánování vedoucího realizačního týmu

Počet přidělených bodů

5 let

1

6 let

2

7 let

3

8 a více let

4

 

 1. Praktická zkušenost s řízením projektů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územněsprávní celky (město, obec, kraj,..)

Počet přidělených bodů

3 projekty

1

4 projekty

2

5 a více projektů

3

 

 1. Doba trvalé praxe v oblasti PR a komunikace

Počet přidělených bodů

3 roky

1

4 roky

2

5 a více let

3

 

 1. Ukončené vysokoškolské vzdělání

Počet přidělených bodů

Ukončené vysokoškolské vzdělání

2

 


Způsob vyhodnocení subkritéria č. 1

Dodavatel obdrží počet bodů dle řádku tabulky, který odpovídá prokázané kvalitě hodnoceného člena týmu, body uvedené v jednotlivých řádcích se sčítají (dodavatel tak může získat max. 15 bodů).

2. Subkritérium: Zkušenosti dalších členů realizačního týmu (váha 15 bodů)

V tomto subkritériu se budou hodnotit zkušenosti dalších členů realizačního týmu. Zadavatel bude hodnotit zkušenosti dalších členů realizačního týmu bodovací metodou dle následujících tabulek:

 1. Odborné a praktické zkušenosti s procesem tvorby alespoň 2 strategických dokumentů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územněsprávní celky (město, obec, kraj,..)

Počet přidělených bodů

u 3 členů týmu

1

u 4 členů týmu

2

u. 5 a více členů týmu

3

 

 1. Min. 2 roky trvalé praxe v oblasti implementace strategického plánování.

Počet přidělených bodů

u 3 členů týmu

1

u 4 členů týmu

2

u. 5 a více členů týmu

3

 

 1. Minimálně 2 roky trvalé praxe v oblasti PR a komunikace.

Počet přidělených bodů

u 3 členů týmu

1

u 4 členů týmu

2

u 5 a více členů týmu

3

 

 1. Min. 1 reference v posledních 5 letech v oblasti implementace strategického plánování či v  oblasti PR a komunikace (lze předložit kumulativně); v uvedené době musela být uváděná referenční zakázka řádně ukončena a předána.

Počet přidělených bodů

u 3 členů týmu

1

u 4 členů týmu

2

u 5 a více členů týmu

3

 

E. Ukončené vysokoškolské vzdělání

Počet přidělených bodů

u 3 členů týmu

1

u 4 členů týmu

2

u 5 a více členů týmu

3

 

Způsob vyhodnocení subkritéria č. 2                     

Dodavatel obdrží počet bodů dle řádku tabulky, který odpovídá prokázané kvalitě hodnoceného člena týmu, body uvedené v jednotlivých řádcích se sčítají (dodavatel tak může získat max. 15 bodů).

 

Metoda vyhodnocení nabídky celkově za všechna kritéria (subkritéria)

Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích kritérií stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou sečteny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

V případě rovnosti bodů nabídek bude jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud budou i tyto shodné, bude rozhodnuto podle pořadí podání nabídek (bude vybrána nabídka s dřívějším datem podání).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 • Základní způsobilost
 • Profesní způsobilost
 • Technická kvalifikace

 

Základní způsobilost:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

 

Profesní způsobilost:

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti předložením:

 1. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 2. dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (zadavatel požaduje živnostenské oprávnění v rozsahu poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků či v jiném příbuzném oboru činností promítajících se do strategického řízení a plánování pro obce, města a regiony), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují;

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v prosté kopii originálu.

 

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

A) seznamu významných služeb (z oblasti veřejné správy (obec / město / kraj) v oblasti imlementace strategického plánování či zpracování a aktualizace strategických dokumentů), poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení;

 

B) seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

 

C) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

K bodu A)

Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu seznam významných služeb alespoň v rozsahu nejméně 3 zakázek obdobného charakteru - z toho min. 2 zakázky z oblasti veřejné správy (obec / město / kraj)
v oblasti implementace strategického plánování či zpracovávání a aktualizace strategických dokumentů, s finančním objemem: 

•    u 1 služby min. 1.500.000,- Kč bez DPH,

•    u 2 služeb min. 500.000,- Kč bez DPH za každou z nich

Významnou službou pro účely této zakázky se rozumí analytické, metodické a návrhové služby v oblasti strategického plánování, resp. tvorby strategických dokumentů
a odborné vzdělávání v rámci strategického plánování.

 

Zpracovatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud nejméně:

 1. 1 služba vedla ke vzniku strategického dokumentu zadavatele (např. strategického plánu území/města nebo integrovaného plánu rozvoje území/města) a
 2. 1 služba kombinovala vzdělávání a analytické práce v oblasti strategického plánování.  

 

Předložené významné služby mohou splňovat i více kritérií uvedených v bodech a) a b).

V předloženém seznamu významných služeb dodavatel uvede ke každé významné poskytnuté službě níže uvedené údaje:

 1. název, IČ a sídlo objednatele,
 2. kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu,
 3. označení, zda se jedná o veřejného zadavatele nebo jiného objednatele,
 4. detailní popis předmětu poskytnuté služby, specifikace
 5. doba plnění a finanční objem plnění

 

Přílohou tohoto seznamu musí být čestné prohlášení dodavatele, že všechny uvedené významné služby byly provedeny řádně a odborně.

 

K bodu B) a C)

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že disponuje realizačním týmem, který se skládá z min. 4 osob, aby byla zajištěna dostatečná personální kapacita pro realizaci projektu, kde:

 

Vedoucí realizačního týmu (1 osoba) musí mít:

 1. min. 5 let trvalé praxe v oblasti implementace strategického plánování,
 2. praktickou zkušenost s řízením alespoň 3 projektů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územněsprávní celky (město, obec, kraj,..),
 3. minimálně 3 roky trvalé praxe v oblasti PR a komunikace,
 4. min. 3 reference v posledních 5 letech v oblasti implementace strategického plánování či v  oblasti PR a komunikace (lze předložit kumulativně); v uvedené době musela být uváděná referenční zakázka řádně ukončena a předána,
 5. ukončené vysokoškolské vzdělání.

Členové realizačního týmu (min. 3 osoby) musí mít:

 1. min. 2 roky trvalé praxe v oblasti implementace strategického plánování,
 2. odborné a praktické zkušenosti s procesem tvorby alespoň 2 strategických dokumentů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územněsprávní celky (město, obec, kraj,..),
 3. minimálně 2 roky trvalé praxe v oblasti PR a komunikace,
 4. min. 1 reference v posledních 5 letech v oblasti implementace strategického plánování či v  oblasti PR a komunikace (lze předložit kumulativně); v uvedené době musela být uváděná referenční zakázka řádně ukončena a předána,
 5. ukončené vysokoškolské vzdělání.

 

Způsob prokázání: 

Zpracovatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením profesních životopisů všech členů realizačního týmu, který bude obsahovat:

 • výše požadované informace o dané osobě,
 • informaci o dosaženém vzdělání vč. kopie dokladu o dosaženém vzdělání,
 • přehled relevantní praxe včetně uvedení: časové informace subjektu, pro který byla činnost vykonávána (zaměstnavatel) názvu pozice pracovní náplně,
 • podpis příslušného člena týmu,
 • čestné prohlášení o úplnosti a správnosti údajů uvedených v životopise,
 • jmenný seznam osob realizačního týmu s uvedením, zda se jedná o interního člena (tj. zaměstnance dodavatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo statutární orgán dodavatele), anebo externího člena (tj. osobu nikoli v pozici zaměstnance či statutárního orgánu dodavatele), avšak pokud daná osoba není zaměstnancem dodavatele, doloží dodavatel smlouvu s touto osobou, ve které bude uvedeno kromě jiného, že se bude podílet na plnění veřejné zakázky po dobu realizace této veřejné zakázky.
 • Dále musí dodavatel předložit čestné prohlášení, že osoba, která vlastní doklad
  o odborné způsobilosti je zaměstnancem dodavatele, pokud zaměstnancem není, doloží dodavatel smlouvu s osobou odborně způsobilou, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti dokládá.,
 • strukturované profesní životopisy všech členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů obsažených v životopise
  a podepsaných těmito členy realizačního týmu.

 

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny na pozici člena realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového člena týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se realizačního týmu.

 

Prokázání kvalifikace

Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel prokazuje svoji kvalifikaci. Zadavatel má možnost nechat si předložit před podpisem smlouvy originály dokladů.

 

 

 

Změny v kvalifikaci

 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

 1. podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
 2. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost čestným prohlášením a profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence každý dodavatel samostatně.

 

Důsledek nesplnění kvalifikace:

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka (včetně příloh dle textu zadávacích podmínek) musí být předložena písemně v českém jazyce, a to  1x v listinné podobě a  1x vyhotovení v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit CD identifikačními údaji dodavatele
a názvem veřejné zakázky. Písemná i elektronická verze nabídky musí být shodná. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:

 1. Krycí list nabídky (příloha č. 1) obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikace dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele a údaje identifikující předmětnou veřejnou zakázku.
 2. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.
 3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace.
 4. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb vč. strukturovaných životopisů.
 5. Ostatní - zde dodavatel uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které považuje za nezbytné.
 6. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
 7. Elektronická forma nabídky včetně příloh na přiloženém CD ve formátu PDF a DOC.

Zadavatel žádá dodavatele, aby výše specifikované jednotlivé oddíly svazku zřetelně oddělil předělovými, nejlépe barevnými, listy, které budou rovněž očíslovány.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována dle podmínek této výzvy. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady a poplatky dodavatele, související s plněním této veřejné zakázky.

Součástí nabídkové ceny budou též náklady na telefonní hovory a poštovné, náklady na cestovné, personální, mzdové a režijní náklady a ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh plnění předmětu zakázky. Všechny tyto náklady musí být zahrnuty v jednotkové ceně jednotlivých aktivit.

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč a to ve formátu bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Nabídkovou cenu v požadované struktuře dodavatel uvede na krycí list nabídky a do návrhu smlouvy.

Cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a v průběhu doby plnění nemůže být dodavatelem měněna s výjimkou případů, kdy dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude možné ceny upravit pouze o příslušnou výši změny procentní sazby DPH.

Celkové hodnoty zakázky jsou cenami maximálními. Překročení stanovených maximálních hodnot znamená nedodržení zadávacích podmínek.

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů
z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny je stanoveno toto pravidlo:

Zadavatel vymezuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny tak, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat takovou cenu, která se bude od průměru všech nabídkových cen lišit o více než 30%. Toto pravidlo bude uplatněno při minimálním počtu tří a více nabídek.

V případě, že budou podány pouze dvě nabídky je zadavatel oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat si vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného způsobu považována za mimořádně nízkou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném neprůhledném obalu. Obálka bude zalepená, na přelepu opatřená razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele a na přední straně zřetelně opatřena nápisem: NABÍDKA: „Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030“ - NEOTVÍRAT. Dodavatel je povinen na obálce uvést adresu, na niž je možné zaslat vyrozumění.Dodavatel nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

 

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1289000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8CZ699001996

  Datum podpisu smlouvy: 29. 8. 2018

Datum ukončení: 29. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2018
 
Aktualizováno: 14. 12. 2018