Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Sušičky na zemědělské produkty (Pořízení lyofilizátorů s příslušenstvím)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13830

Název zakázky: Sušičky na zemědělské produkty (Pořízení lyofilizátorů s příslušenstvím)

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 6. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: ISIS - M o. p. s.

Sídlo zadavatele: Markvartice - Příchvoj 29, PSČ 507 43

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martina Brádlerová
  • Telefon: +420602277773
  • E-mail: bradlerova@vanderwolf.com

IČ zadavatele: 28819993

DIČ zadavatele: CZ28819993

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jan Martínek
  • Telefon: +420777793728
  • E-mail: jan.martinek@cpkp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 6. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
ISIS - M o. p. s., Markvartice - Příchvoj 29, PSČ 507 43

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku. Zadávací řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13; viz https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz,  dále jen Obecná pravidla OPZ). Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku je nákup 2 ks lyofilizátorů, každý s kapacitou min. 7 kg sušené hmoty a min. teplotou komory -40 C°.

Technické podmínky lyofilizátorů jsou uvedeny v příloze č. 4 Dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 780000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od 01.10.2021 do 08.10.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Markvartice - Příchvoj 29, PSČ 507 43

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posuzování nabídek

Při posouzení nabídek bude posuzováno splnění požadavků uvedených v textu tohoto Oznámení a Zadávací dokumentace, vč. splnění kvalifikačních předpokladů. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadavky této Dokumentace, bude vyřazena z hodnocení a uchazeč bude z veřejné zakázky malého rozsahu vyloučen.

Při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny bude uchazeč zadavatelem písemně požádán o upřesnění základních prvků nabídky, které zadavatel bude považovat za důležité pro objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud dodavatel neobjasní nebo nedodá ve stanovené lhůtě dostatečné doplnění/zdůvodnění, vznikne důvod pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

 

Způsob hodnocení hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek bude probíhat na základě níže uvedených hodnotících kritérií s jimi odpovídající vahou:

Nabídková cena s vahou kritéria 80%.
Naplnění zásady sociálně odpovědného zadávání s vahou kritéria 20%.

Hodnocení bude provedeno podle následujícího výpočtu:

U kritéria nabídková cena:

hodnota z nejvýhodnější nabídky

(nejnižší cena bez DPH)

-------------------------------------------------  x 80

hodnota z hodnocené

nabídky

Maximální možný bodový zisk za naplnění tohoto kritéria je 80.

U kritéria naplnění zásady sociálně odpovědného zadávání:

Při naplnění zásady nabídkou (bude zjištěno z vyplněného čestného prohlášení dle vzoru z přílohy této Dokumentace): 1 x 20 = 20

Při nenaplnění zásady nabídkou (bude zjištěno z vyplněného čestného prohlášení dle vzoru z přílohy této Dokumentace): 0 x 20 = 0

Maximální možný bodový zisk za naplnění tohoto kritéria je 20.

Po výpočtu bodového zisku hodnocené nabídky u jednotlivých kritérií bude dosažený bodový zisk za jednotlivá kritéria sečten a tím bude vypočten celkový bodový zisk hodnocené nabídky. Maximální celkový možný bodový zisk při hodnocení nabídky je 100. Každá nabídka bude ohodnocena dle výše uvedeného postupu a nabídky budou pro hodnocení seřazeny od nejvýhodnější nabídky (nabídka s nejvyšším bodovým ziskem) po nejméně vhodnou nabídku (nabídka s nejnižším bodovým ziskem). Nejvhodnější uchazeč bude ten, který předloží nejvýhodnější nabídku. V případě dosažení rovnosti bodového zisku u více hodnocených nabídek bude vítězný dodavatel vybrán transparentním způsobem: Pokud bude rovný bodový zisk dosažen u dodavatele splňujícího zásadu sociálně odpovědného zadávání a dodavatele či dodavatelů nesplňujících tuto zásadu, bude vítězným dodavatelem dodavatel tuto zásadu naplňující. Pokud bude rovný bodový zisk dosažen u více dodavatelů splňujících zásadu sociálně odpovědného zadávání, bude z nich vítězný dodavatel vybrán losem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Splnění kvalifikačních předpokladů bude prokázáno formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2 této Dokumentace).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky jsou zpracovány dle ustanovení této Dokumentace a jejích příloh.

Nabídku uchazeč předkládá v listinné podobě 1 x v originále a 1 x v prosté kopii v jedné obálce dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče – statutárním(i) zástupcem(ci) nebo osobou jím pověřenou na základě plné moci, nebo jiného platného pověřovacího dokumentu.

Nabídka musí být podána v uzavřené a zřetelně označené obálce s označením zakázky: „Sušičky na zemědělské produkty (Pořízení lyofilizátorů s příslušenstvím)“, identifikací uchazeče (kontaktní adresa) a nápisem „NEOTVÍRAT“.

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

a) Krycí list nabídky, viz příloha č. 1 této Dokumentace.
b) Čestné prohlášení o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Viz příloha č. 2 této Dokumentace.
c) Čestné prohlášení o uplatňovaných zásadách. Viz příloha č. 3 této Dokumentace.  
d) Technický popis nabízených lyofilizátorů, který bude v souladu se Závaznými technickými podmínkami, viz příloha č. 4 této Dokumentace.
e) Návrh smlouvy o dílo: Uchazeč předloží doplněný návrh Smlouvy o dílo zahrnující obchodní podmínky podepsaný statutárními(i) zástupcem(ci) nebo osobou jím pověřenou na základě plné moci, nebo jiného platného pověřovacího dokumentu, viz příloha č. 5 této Dokumentace). Uchazeči mohou navrhnout i jiné, pro zadavatele výhodnější obchodní podmínky, v tom případě je uvedou na zvláštním listu jako připomínky k předloženému návrhu kupní smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude nejvyšší přípustná, bude stanovena v českých korunách a bude členěna na cenu bez DPH, výši DPH a dále na cenu včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (viz příloha č. 1 této Dokumentace).

Požadavek na jednu nabídku:
Variantní řešení zakázky není přípustné. Uchazeč podává pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. (Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.) Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zásady uplatňované při výběrovém řízení

Při realizaci zadávacího řízení budou uplatněny zásady sociálně a environmentálně odpovědného  zadávání a inovací. Tyto zásady budou uplatněny následujícím způsobem:

a) Zásady sociálně odpovědného zadávání: Uchazeč zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce (uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; či uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech v součtu délky minimálně 12 měsíců; osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu, a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení; osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení; osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR apod.).

Pro hodnocení není nezbytné, aby se tyto osoby přímo podílely na realizaci zakázky. Musí se však jednat o zaměstnance uchazeče (uchazeč i zaměstnavatel mají stejné IČ) a dané osoby musí být zaměstnanci uchazeče minimálně celý kalendářní měsíc předcházející měsíci, ve kterém byla podána nabídka uchazeče. Naplnění této zásady bude doloženo čestným prohlášením uchazeče (závazný vzor viz příloha č. 3 této Dokumentace). Uchazeč musí poskytnout součinnosti v případě požadavku na ověření pravdivosti tohoto prohlášení - dodáním anonymizovaných pracovních smluv, případně dalších dokladů, ze kterých bude zřejmá existence pracovněprávního vztahu a skutečnosti prokazující znevýhodnění daných osob na trhu práce.

 

Míra naplnění tohoto kritéria bude zohledněna při hodnocení nabídky formou bodového zvýhodnění nabídek naplňujících tuto zásadu (podrobněji viz bod 10 této Dokumentace). V případě nenaplnění této zásady uchazečem k bodovému zvýhodnění nabídky nedojde.

 

b) Zásady environmentálně odpovědného zadávání: Uchazeč zajistí dodání předmětu zakázky buď do sídla zadavatele vozidlem splňujícím emisní normu EURO 6, nebo prostřednictvím železniční přepravy z místa umožňujícího nakládku na železnici, které je nejblíže místu, ze kterého bude předmět zakázky distribuován, do Jičína. Ve vlakové stanici Jičín bude předmět zakázky převzat zadavatelem, jeho převoz do sídla zadavatele zajistí sám zadavatel. Uchazeč následně zajistí instalaci předmětu zakázky v sídle zadavatele. 

 

Naplnění této zásady bude doloženo čestným prohlášením uchazeče (závazný vzor viz příloha č. 3 této Dokumentace). Uchazeč musí poskytnout součinnosti v případě požadavku na ověření pravdivosti tohoto prohlášení v době dodání zakázky (předáním kopií dokumentů potvrzujících naplnění této zásady - objednávku přepravních služeb, doklady potvrzující odpovídající kvalitu vlastního automobilu, apod.).

 

c) Zásady inovací: Uchazeč zdarma zajistí v záruční době průběžné zaškolování vybraných pracovníků zadavatele (pracovníci znevýhodnění na trhu práce - osoby se zdravotním omezením) v oblasti obsluhy, údržby a oprav předmětu zakázky. Tím dojde k předání know-how uchazeče v této oblasti a ke zvýšení schopností zaměstnanců zadavatele v oblasti údržby a možností oprav předmětu zakázky vlastními silami po skončení záruční doby a tedy ke zvýšení jejich kvalifikace a uplatnitelnosti na trhu práce. Vzdělávání bude poskytnuto ve výši 16 hodin v každém kalendářním roce, ve kterém běží záruka na předmět zakázky. Naplnění této zásady bude doloženo čestným prohlášením uchazeče (závazný vzor viz příloha č. 3 této Dokumentace).

Zadávací řízení se řídí:
Zadávací řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13; viz https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz, dále jen Obecná pravidla OPZ). Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 6. 2021
 
Aktualizováno: 11. 6. 2021