Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Systém age managementu v ADA International

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13386

Název zakázky: Systém age managementu v ADA International

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ADA International s.r.o.

Sídlo zadavatele: Podlesí 53, Holice 534 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Josef Tesařík
  • Telefon: +420724563458
  • E-mail: josef.tesarik@ada-international.com

IČ zadavatele: 49813986

DIČ zadavatele: CZ49813986

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Vanšurová, Dis.
  • Telefon: +420724276053
  • E-mail: jana.vansurova@ada-international.com

Lhůta pro podání nabídek: 20. 4. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
ADA International s.r.o., Podlesí 53, 534 01 Holice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zajištění vzdělávacích a rozvojových aktivit a analýzy v oblasti age managementu pro zadavatele v rámci projektu „Systém age managementu v ADA International“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009519, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“).

Hlavním cílem projektu je vytvořit systém age managementu zaměřený na personální strategie a zakotvit jej do komplexní strategie, analyzovat potřeby jednotlivých generací zaměstnanců vzhledem k úpravě pracovních podmínek a požadovaným benefitům, zpracovat plány nástupnictví za klíčové zaměstnance a vytvořit systém jejich přípravy a vzdělávání s ohledem na age management a podpořit zlepšení zdraví zaměstnanců.

Pracovní schopnosti zaměstnanců.

Bližší specifikace zakázky je vymezena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zejména pak odměna lektora, cestovné, stravné a ubytování nebo školicí pomůcky, materiály či prezentační technika. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Dodavatel je povinen podat  jednu nabídku na předmět zakázky

Na zakázku bude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 164500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Pracovní schopnosti zaměstnanců: •Předpokládaný termín realizace: je ve vazbě na ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy) –nejpozději do 03/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
ADA International s.r.o., Podlesí 53, 534 01 Holice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Do hodnocení budou zahrnuty jen ty nabídky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, a které budou posouzeny jako úplné a obsahově odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek, nebo které budou neúplné, nebo které nebudou obsahově odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci, budou z výběrového řízení vyloučeny.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnoticího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek u VZ se hodnotí na základě Nejnižší nabídkové ceny.

Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria hodnocení je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění veřejné zakázky. Celkové hodnocení provede komise tak, že jednotlivé nabídkové ceny v Kč bez DPH seřadí od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikaci splňuje ten dodavatel, který:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V případě právnické osoby musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku, variantní nabídky se nepřipouští.

Nabídka musí obsahovat všechny dokumenty a doklady požadované v zadávací dokumentaci. Veškeré dokumenty v nabídce musí být čitelné a nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Nabídka, včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky, musí být zpracována v listinné podobě v českém jazyce.

Nabídka musí být podána v zalepené obálce, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Obálka s nabídkou bude označena slovy „NEOTVÍRAT“ a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – AGE MANAGEMENT ve společnosti ADA International s.r.o.“ a dále označením :

„ Pracovní schopnosti zaměstnanců“

Obálka bude doručena osobně, poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele:

ADA International s.r.o., Podlesí 53, 534 01 Holice

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za dané plnění bude uchazečem uvedena v českých korunách bez DPH a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena za dané plnění bude uchazečem uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu (příloha č. 3 zadávací dokumentace) a ve formuláři cenové nabídky (příloha č. 2 zadávací dokumentace), které je dodavatel povinen vyplnit.

V případě, že uchazeč není plátce DPH, uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka potřebné na a spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména náklady na odměnu pro HR konzultanta, jeho dopravu, ubytování, stravné, studijní materiály atp. Součástí nabídkové ceny jsou i náklady na zajištění požadovaných výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování školení.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a budou podepsány uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.Nabídka včetně veškerých přiložených dokumentů bude řádně čitelná, bez škrtů, oprav a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.Nabídka bude dodaná poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu: ADA International s.r.o., Podlesí 53, 534 01 Holice. Podání nabídek e-mailem není možné. V případě osobního doručení nabídky budou nabídky doručeny na vrátnici v sídle zadavatele, kde budou nabídky převzaty.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a v jedné kopii v elektronické podobě na CD nebo flash disku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede jméno a příjmení kontaktní osoby ve věci zakázky, její kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. .Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečně informaci k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10); na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 3. 2020
 
Aktualizováno: 11. 5. 2020