Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Systém certifikace programů a služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13793

Název zakázky: Systém certifikace programů a služeb

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 4. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Sídlo zadavatele: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, Česká republika

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Zbyněk Podhrázký

IČ zadavatele: 00024341

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Václav Tůma
 • Telefon: +420224972165
 • E-mail: vaclav.tuma@mzcr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Tender arena na stránkach https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření standardů kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče (lůžkové, ambulantní, Center duševního zdraví), metodiky jejich hodnocení včetně pilotního ověření a seznámení poskytovatelů služeb s těmito standardy a metodikou v souladu s bližšími požadavky uvedenými v přílohách této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1375000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 11. Hodnocení nabídek
 11.1 Posouzení splnění podmínek zadavatele
Vybraný dodavatel, který neprokáže splnění podmínek účasti uvedené ve Výzvě zadavatele v rozsahu a způsobem vymezeným zadavatelem, bude vyloučen.
 11.2 Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona právo provést posouzení splnění podmínek účasti dle Výzvy až po hodnocení nabídek.

11.3 Ekonomická výhodnost nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jako ekonomicky nejvýhodnější určí zadavatel takovou nabídku, která získá nejvíce bodů z obou dílčích hodnotících kritérií.
Nabídky budou ve smyslu ust. § 114 odst. 2 zákona hodnoceny dle dvou dílčích hodnotících kritérií nabídkové ceny a kvality:
A. dílčí hodnotící kritérium č. 1 - nabídková cena váha 60 %
B. dílčí hodnocení kritérium č. 2 - kvalita odborného týmu váha 40 %
Základním a jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel přidělí veřejnou zakázku účastníkovi, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky výhodnost nabídek se bude hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
A) Dílčí hodnotící kritérium č.1 - nabídková cena – váha 60%
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria (dále také jako „DK 1“) hodnotí zadavatel celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH stanovenou v souladu se zadávacími podmínkami.

Metoda hodnocení:
Pro toto kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce a 60, viz následující vzorec:


                                          Nejnižší nabídková cena
Počet bodů za DK 1 = ---------------------------------------------- x 60
                                         Cena hodnocené nabídky


Výsledný počet bodů bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
Maximální počet přepočtených bodů dle váhy DK 1, které lze v rámci hodnocení DK 1 získat je 60.

B) Dílčí hodnotící kritérium č.2 - kvalita odborného týmu – váha 40%
V rámci tohoto dílčího kritéria (dále také jako „DK 2“) budou hodnoceny zkušenosti odborného týmu nad rámec požadavků v rámci technické kvalifikace doložené dokumenty dokládajícími jejich dosažené vzdělání nebo požadované osvědčení

Hodnoticí kritérium - kvalifikovanost
PozicePraxeReference
vedoucí týmu

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 5 let zkušeností

v oblasti řízení kvality ve zdravotních nebo sociálních

službách

Maximálně 10 bodů

 

2 body za každou realizaci projektu nad rámec kvalifikačního kritéria

(2 projekty spočívající ve zpracování metodického dokumentu řízení

kvality v sektoru zdravotních či sociálních služeb)

Maximálně 10 bodů 

____________________________________________________________

2 body za každou realizaci projektu nad rámec kvalifikačního kritéria

(2 vzdělávací akce orientované na kvalitu péče v sektoru sociálních

či zdravotních služeb)

Maximálně 10 bodů

praktik psychiatrických služeb

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 3 roky zkušeností v akreditovaných psychiatrických službách

Maximálně 10 bodů

                                                        X
praktik sociálních služeb

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 3 roky zkušeností v registrovaných sociálních službách zaměřených na péči

o duševně nemocné

Maximálně 10 bodů

                                                        X
praktik komunitních služeb

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 1 rok zkušeností v komunitních psychiatrických službách

(CDZ, multidisciplinární týmy)

Maximálně 10 bodů

                                                        X
metodik psychiatrických služeb                          X

2 body za každou realizaci projektu nad rámec kvalifikačního kritéria

(2 zakázky spočívající ve zpracování metodického dokumentu řízení kvality v sektoru psychiatrických služeb na pozici zpracovatele nebo hodnotitele)

Maximálně 10 bodů

metodik sociálních služeb                          X

2 body za každou realizaci projektu nad rámec kvalifikačního kritéria

(2 zakázky spočívající ve zpracování metodického dokumentu hodnocením kvality sektoru sociálních služeb na pozici zpracovatele nebo hodnotitele) Maximálně 10 bodů

 

Metoda hodnocení:
Pro hodnocení kvality zadavatel v tabulce výše udává maximální možný počet bodů, který lze získat za hodnocenou praxi a reference za zrealizované projekty v rámci tohoto dílčího hodnotící kritéria. V případě doložení více jak maximálního počtu hodnocené praxe a referencí za zrealizované projekty bude pro potřeby hodnocení na takového dodavatele nahlíženo, jako by doložil 10 let praxe a 5 realizací projektů nad rámec kritéria kvalifikace dle čl. 10.3. b) této Výzvy a tabulky výše.
Pro toto DK 2 má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria.
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 – 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v DK 2 přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci DK 2.
Nabídka, která v DK 2 obdrží nejvíce bodů (nejvýhodnější nabídka v DK 2) získá hodnotu 100 bodů. Každé následující nabídce se přidělí takové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění DK 2 ve vztahu k nejvýhodnější nabídce v DK 2.
Maximální počet bodů v DK 2 je 100 (0 bodů bude uděleno v případě, že v nabídce budou údaje zcela chybět).
Bodová hodnota nabídek v DK 2 bude tedy propočtena dle váhy DK 2 (40 %) podle následujícího vzorce:

                                        hodnota hodnocené nabídky
Počet bodů za DK 2 = ---------------------------------------------- x 40
                                      hodnota nejvýhodnější nabídky

Výsledný počet bodů bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
Maximální počet přepočtených bodů podle váhy DK 2, které lze v rámci hodnocení DK 2 získat, je 40 bodů.


11. 4. Dodavatel ve své nabídce jasně označí ty reference a praxi členů odborného týmu dle čl. 10.3. Výzvy, které jsou v nabídce určeny pouze pro prokázání technické kvalifikace, a dále praxe a reference odborného týmu dodavatele, které jsou určeny pouze pro hodnocení nabídek. Pokud dodavatel takové označení (rozlišení) ve své nabídce neprovede, bude jeho nabídka hodnocena automaticky nula (0) body. Dodavatelem určené a označené praxe odborného týmu a reference pro prokázání technické kvalifikace nebude zadavatel hodnotit, neboť ty budou sloužit pouze pro posouzení kvalifikace dodavatele.
Zadavatel požaduje, aby praxe a reference členů odborného týmu dokládané pro potřeby hodnocení byly zpracovány do podoby tabulky, která bude povinně obsahovat: osobu a její pozici v týmu, identifikaci praxe a zkušeností na realizaci projektů členů odborného týmu s uvedením kontaktu na objednatele a celkovou dobou praxe. V případě, že z předložené tabulky nebude zřejmé nebo zcela jasné, že se jedná o praxi a reference nebo údaje poskytnuté dodavatelem v souvislosti s hodnocením odborného týmu nebudou zjistitelné, seznatelné nebo pravdivé, bude taková praxe a reference hodnocena nula (0) body.

 • Pokud dodavatel použije hodnocenou praxi nebo referenci členů odborného týmu zároveň ve své nabídce k prokázání technické kvalifikace, bude taková hodnocená reference nebo praxe hodnocena „0“ (nula) body.

11.5. Určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky
Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno následovně: na základě součtu výsledných bodových hodnot DK 1 a DK 2 bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovená nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty (údaje), které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

10. Požadavky na kvalifikaci
Dodavatel, který podá nabídku, je povinen prokázat splnění podmínek zadavatele v rozsahu a způsobem vymezeným zadavatelem. Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění účasti ve výběrovém řízení až po hodnocení nabídek.
Splnění podmínek kvalifikace se rozumí:
- prokázání základní způsobilosti
- prokázání profesní způsobilosti
- prokázání technické kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění níže uvedených požadavků zadavatele na kvalifikaci předložením požadovaných dokladů. Doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci musejí být zadavateli doručeny společně s nabídkou účastníka, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Dodavatelé mohou předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona, a to k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií základní a profesní způsobilosti dle čl. 10. 1. a 10. 2. této Výzvy. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů musí být předložen v souladu s ust. § 228 odst. 2 zákona. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Veškeré požadované doklady budou předloženy v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem předložení dokladů v originále nebo v úředně ověřené kopii. Je-li vyžadováno čestné prohlášení nebo jiné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí být originál zmocnění této osoby doložen společně s nabídkou účastníka. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.
Nesplnění některého z požadavků zadavatele na kvalifikaci je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.
Dodavatel musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

10.1. Základní způsobilost
a) Způsobilým je dodavatel, který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.)
Způsob prokázání splnění: Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti. Požadovaný doklad čestné prohlášení účastníka
b) Způsobilým je dodavatel, který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.
Způsob prokázání splnění: Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti. Požadovaný doklad čestné prohlášení účastníka
c) Způsobilým je dodavatel, který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
Způsob prokázání splnění: Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti. Požadovaný doklad čestné prohlášení účastníka
d) Způsobilým je dodavatel, který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Způsob prokázání splnění: Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti. Požadovaný doklad čestné prohlášení účastníka
e) Způsobilým je dodavatel, který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání splnění: Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti. Požadovaný doklad čestné prohlášení účastníka

10.2. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží v souladu s § 77 zákona:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje v prosté kopii. Požadovaný doklad výpis z OR nebo jiné obdobné evidence v kopii
b) doklad že je:
- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v prosté kopii Požadovaný doklad výpis z ŽR s obory činnosti: • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
c) doklad, že je :
- oprávněn provádět hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v souladu s vyhláškou č. 102/2012 Sb., Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
Požadovaný doklad v kopii o udělení oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

10.3. Technická kvalifikace
a) K prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona dodavatel předloží Seznam významných služeb, který bude předložen ve formě čestného prohlášení dodavatele.
Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace:
Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před podáním nabídky včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Ze Seznamu významných služeb musí vyplývat, že:
- realizoval minimálně 1 zakázku, spočívající v řízení a hodnocení kvality v akreditovaných zdravotnických zařízeních poskytujících psychiatrické služby v minimálním finančním rozsahu 100 tis. Kč bez DPH jedné referenční služby;
- realizoval minimálně 1 zakázku spočívající v řízení a hodnocení kvality v registrovaných sociálních službách v minimálním finančním rozsahu 50 tis. Kč bez DPH jedné referenční služby;
- realizoval minimálně 2 zakázky spočívající v organizaci vzdělávacích aktivit orientovaných na kvalitu péče v sektoru sociálních či zdravotních služeb v minimálním finančním rozsahu 10 tis. Kč bez DPH jedné referenční služby;

- realizoval minimálně 2 zakázky spočívající v realizaci vzdělávání pro pracovníky ve zdravotních nebo sociálních službách v minimální finančním rozsahu 10 tis. Kč bez DPH jedné referenční služby.
b) K prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona předloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (seznam členů realizačního týmu) bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům:
Ze seznamu členů realizačního týmu bude vyplývat, že dodavatel má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým – odborný tým, jehož členové mají potřebné zkušenosti a praxi pro plnění veřejné zakázky.
Zadavatel připouští, aby jedna osoba v rámci odborného týmu zastávala více pozic.
Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené dodavatelem v nabídce v seznamu členů realizačního týmu fakticky přímo podílely na realizaci veřejné zakázky, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění veřejné zakázky. Nahrazení těchto osob lze provést pouze s přechozím souhlasem zadavatele.
K prokázání splnění kvalifikačního požadavku předloží dodavatel seznam členů realizačního týmu ve formě čestného prohlášení, z jehož obsahu budou vyplývat následující informace. Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl minimálně tři (3) osoby, a to:
- minimálně jednu (1) osobu na pozici „vedoucí týmu“ splňující následující požadavky:

 •  ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu,
 • minimálně pět (5) let zkušeností v oblasti řízení kvality v akreditovaných zdravotnických nebo registrovaných sociálních službách,
 •  osoba realizovala minimálně 2 projekty spočívající ve zpracování metodického dokumentu řízení kvality v sektoru zdravotních či sociálních služeb;
 •  osoba realizovala minimálně 2 vzdělávací akce orientované na kvalitu péče v sektoru sociálních či zdravotních služeb;

- minimálně jednu (1) osobu na pozici „praktik psychiatrických služeb“ splňující následující požadavky:

 •  ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na zdravotní služby,
 •  minimálně tři (3) roky zkušeností v akreditovaných psychiatrických službách;

- minimálně jednu (1) osobu na pozici „praktik sociálních služeb“ splňující následující požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na sociální služby,
 • minimálně tři (3) roky zkušeností v registrovaných sociálních službách zaměřených na péči o duševně nemocné;

- minimálně jednu (1) osobu na pozici „praktik komunitních služeb“ splňující následující požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu se zaměřením na sociální nebo zdravotní služby
 • minimálně jeden (1) rok zkušeností v registrovaných komunitních sociálních službách (CDZ, multidisciplinární týmy)

- minimálně jednu (1) osobu na pozici „metodik psychiatrických služeb“ splňující následující požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu,
 • realizovala minimálně 2 zakázky spočívající ve zpracování metodického dokumentu řízení kvality v sektoru psychiatrických služeb na pozici zpracovatele nebo hodnotitele;

- minimálně jednu (1) osobu na pozici „metodik sociálních služeb“ splňující následující požadavky:

 •  ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu,
 •  realizoval minimálně 2 zakázky spočívající ve zpracování metodického dokumentu hodnocením kvality sektoru sociálních služeb na pozici zpracovatele nebo hodnotitele.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil k prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona:
a) strukturované profesní životopisy všech osob realizačního týmu – odborného týmu, které budou prokazovat výše popsané požadavky (odborná praxe, název zaměstnavatele, název projektu a jeho finanční rozsah a délka trvání, kontaktní osoby, u nichž si lze údaje ověřit) a budou podepsané příslušnou osobou
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám/ službám, a to ve vztahu k fyzickým osobám, které budou realizovat předmět plnění (členové odborného týmu) v kopii
c) součástí nabídky dodavatele bude také čestné prohlášení členů realizačního týmu – odborného týmu, že se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky
d) seznam členů realizačního týmu – odborného týmu ve formě čestného prohlášení
Dodavatelem předložený odborný tým bude také tvořit přílohu smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

6. Požadavky na zpracování nabídky
6.1 Obecné požadavky
6.1.1 Nabídky se dle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě a v českém jazyce.
6.1.2. Nabídky podávané elektronicky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na stránkách: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky, s výjimkou případů, kdy je při podání nabídky v elektronickém nástroji uveden vyšší limit objemu dat nabídky (tento vyšší limit je pak vždy pro všechny účastníky konkrétního výběrového řízení shodný). Každý jednotlivý soubor, který je součástí nabídky, nesmí přesáhnout velikost 100 MB.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR, či 7Z, přičemž takovýto komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem.
Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou účastníkem výběrového řízení (dodavatelem) předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu; hodnoty v nabídkovém formuláři musí být u jednotlivých položek stejné jako v ostatních dokumentech obsahujících nabídkovou cenu, v případě rozporu mezi hodnotami v nabídkovém formuláři dle věty předchozí a dokumenty nabídky, se jako závazné berou hodnoty obsažené v dokumentech nabídky.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Nápověda“) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s nainstalovaným internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální technické požadavky na osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v návodu na použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“ v prostředí elektronického nástroje).
c) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Pakliže je v této výzvě uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

6.1.3 Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisu. Požadavky dle tohoto odstavce jsou doporučeními Zadavatele na formu a obsah nabídky.
6.1.4 Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a Zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se Zadavatelem v průběhu výběrového řízení.
6.1.5 Každý dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky v elektronické podobě tak, aby umožnil splnění podmínky zadavatele na podpis návrhu smlouvy oprávněnou osobou v rámci elektronického podání nabídky a byl v souladu s obchodními podmínkami, které tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.
6.1.6 Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku.
6.1.7 S ohledem na to, že zadavatel obdrží nabídky pouze v elektronické podobě, nekoná se v souladu s ust. § 109 zákona veřejné otevírání nabídek.

6.2 Další pokyny pro zpracování nabídky
Zadavatel doporučuje následující uspořádání nabídky:
1. Krycí list nabídky
Krycí list nabídky je jako vzor uveden v příloze č. 1 k této Výzvy. Dodavatel vyplní krycí list nabídky.
2. Návrh smlouvy
Návrh smlouvy dodavatel předloží v souladu s návrhem smlouvy uvedeným dle přílohy č. 2 této Výzvy. Dodavatel je povinen vyplnit do návrhu smlouvy vyznačené údaje. Návrh smlouvy dodavatel předloží i v editovatelné podobě např. ve formátu Word.
3. Doklady požadované v rámci prokazování kvalifikace
4. Další doklady

12. Požadavky na údaje o poddodavateli

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého poddodavatele. Účastník tak učiní prohlášením, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat. V případě využití poddodavatele nebo poddodavatelů bude toto čestné prohlášení přílohou č. 3 smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

7. Zpracování nabídkové ceny
7.1 Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění. Cenu účastník stanoví absolutní částkou v českých korunách. Účastník uvede nabídkovou cenu na krycím listu nabídky – dle vzoru přílohy č. 1 – Vzor krycího listu nabídky, doplní nabídkovou cenu ve smlouvě (příloze č.2 této Výzvy), v členění:
- Cena bez DPH
- Sazba DPH v %
- Výše DPH v Kč
- Cena s DPH

7.2 Požadavky zadavatele k údajům o ceně:
7.2.1 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na předmět plnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se dle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě a v českém jazyce.S ohledem na to, že zadavatel obdrží nabídky pouze v elektronické podobě, nekoná se v souladu s ust. § 109 zákona veřejné otevírání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvádí kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a ostatní elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude realizována prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace preferuje zadavatel doručit prostřednictvím profilu zadavatele. Vysvětlení, včetně přesného znění případné žádosti, uveřejní zadavatel v souladu se zákonem rovněž prostřednictvím svého profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ. Zadavatel poskytne odpovědi na žádosti o vysvětlení výzvy vztahující se k této veřejné zakázce, které byly zadavateli zaslány nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1375000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Spojená akreditační komise, o.p.s.Nad Panenskou 4/164, 169 00 Praha 6IČO: 28488946

  Datum podpisu smlouvy: 28. 7. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 4. 2021
 
Aktualizováno: 10. 8. 2021