Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba a implementace strategie Age Managementu ve společnosti FERMAT CZ, s.r.o. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13707

Název zakázky: Tvorba a implementace strategie Age Managementu ve společnosti FERMAT CZ, s.r.o. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 12. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: FERMAT CZ, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Žitavského 496, 156 00 Praha-Zbraslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Radek Lepka
 • Telefon: +420722730156
 • E-mail: radek.lepka@fermat.cz

IČ zadavatele: 26180367

DIČ zadavatele: CZ26180367

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Tereza Svobodová
 • Telefon: +420777339618
 • E-mail: tereza.svobodova@fermatmachinery.com

Lhůta pro podání nabídek: 18. 12. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
FERMAT CZ s.r.o., Tuřanka 1319/104, 627 00, Brno - Slatina

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace odborných klíčových aktivit (dále jen KA) v souvislosti se zaváděním Age managementu pro zaměstnance společnosti FERMAT CZ s.r.o. v rámci projektu s názvem „Tvorba a implementace strategie Age Managementu ve společnosti FERMAT CZ, s.r.o.“. Cílovou skupinu tvoří 32 vedoucích zaměstnanců, 20 klíčových zaměstnanců společnosti a 10 zaměstnankyň na mateřské či rodičovské dovolené. Celkově je ve společnosti Fermat CZ 270 zaměstnanců, pro něž bude strategie platná.

 

Kód CPV předmětu zakázky:

 

CPV 79414000-9 - Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

CPV 79633000-0 - Rozvoj zaměstnanců

CPV 80000000-4 - Vzdělávání a školení

 

Specifikace klíčových aktivit:

 1. Tvorba a implementace strategie Age managementu (AM)
 • analytická část včetně aktualizace a prohloubení analýzy provedené v rámci audiu Age managementu, jež byl proveden v rámci přípravy projektu v březnu roku v                  2018 a bude předán vybranému dodavateli;

                - aktualizace analýzy bude v následujícím rozsahu:

                        a.) základní informace o příjemci,

                        b.) složení pracoviště z hlediska Age managementu (věk a genderové zastoupení zaměstnanců, počet let praxe v oboru, počet let praxe ve společnosti,                                       dosažené vzdělání, počet pracovníků 50+ ve vedoucích pozicích s ohledem na strukturu vedení společnosti, týdenní pracovní doba zaměstnanců, typy                                     pracovně-právních vztahů),

                       c.) současná firemní kultura společnosti (charakteristika společnosti z hlediska její firemní kultury míra fluktuace zaměstnanců, způsob zjišťování potřeb a                                  požadavků různých věkových skupin zaměstnanců),
                       d.) aktuálně platné klíčové dokumenty společnosti z hlediska možností nastavení systému zavádění age managementu,
                       e.) jaké firemní politiky, organizační předpisy, opatření a nástroje ve společnosti z hlediska zavádění age managementu/moderních metod řízení již fungují?)

 • východiska rozvoje společnosti – současný personální stav a stav technického a materiálního vybavení společnosti, příprava pro ergonomický audit.
 • návrhová část – definice opatření vedoucích k bezchybnému zavedení strategie AM, opatření budou definována pomoci tabulky RACI, včetně časového harmonogramu, základního finančního plánu, apod.;
 • implementační část (tvorba 5 řídících aktů):

              a.) vzdělávání a rozvoj zaměstnanců,
              b.) hodnocení a motivace zaměstnanců,
              c.) adaptační proces a mentoring zaměstnanců,
              d.) práce s klíčovými zaměstnanci společnosti a systém nástupnictví,
              e.) práce s osobami na mateřské dovolené a rodičovské dovolené.

2. Vzdělávání mentorů

 • Výběr kandidátů na mentory z řad zaměstnanců (cca 25 osob) a jejich diagnostika formou specializovaného testování (ověření vhodnosti pro výkon práce mentora). Mentorem je zkušenější či starší člověk, který se stará o mladšího a méně zkušeného svěřence, je mu oporou i rádcem, pomáhá mu lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti. Role mentora v rámci zakázky je být poskytovatelem zpětné vazby, poradcem, modelem, kontrolorem kvality, hodnotitelem a manažerem.
 • Rámcový obsah vzdělávání pro mentory: Proces vzdělávání a specifika vzdělávání dospělých, vliv věku a prostředí, Adaptační proces, jeho význam pro nového zaměstnance, plánování a kontrola, Mentoring jako nástroj individuálního rozvoje, role mentora v procesu, zjišťování potřeb mentorovaného, Nástroje a postupy, využívané v mentoringu, význam komunikace a motivace, Praktický nácvik mentoringu v praxi (plánování a příprava na mentoring, vlastní mentoring, hodnocení, složité a problémové situace a jejich řešení).
 • Rozsah vzdělávání mentorů: 25 osob, 3 skupiny, 5 dnů výuky á 8 hodin[1] pro každou skupinu.
 • Na konci vzdělávání proběhne závěrečné testování v podobě ústní zkoušky, kdy po jejím splnění na 85% bude vydáno osvědčení o realizaci vzdělávání.

3. Školení

 • Školení managementu ke konceptu Age Managementu a jeho nástrojů

            - Rozsah školení: 32 osob, 3 skupiny, 2 dny výuky á 8 hodin každá)
            - Závěrečné vyhodnocení: závěrečné ústní testování, jež musí být splněno na 85%, poté bude uchazeči vydáno osvědčení o absolvování školení.

            - Místo konání školení zajistí a určí zadavatel, zpravidla v místě provozovny Tuřanka 1319/104, 627 00, Brno – Slatina, včetně technického zajištění (wi-fi, notebook,                 plátno, flipchart, fixy, psací potřeby)

            - Občerstvení zajistí zadavatel na vlastní náklady z nepřímých nákladů projektu

            - Školicí materiály zajistí dodavatel v elektronické podobě, případný tisk materiálů bude zajištěn zadavatelem)

 • Školení zaměstnanců firmy ke konceptu Age Managementu, jeho nástrojů a způsobu využití ve prospěch zaměstnanců

            -  Rozsah a obsah školení: 228 osob, 11 skupin, 3x 0,5 dne výuky á 4 hodiny
            -  Koncept AM a jeho přínosy pro zaměstnance, Pracovní schopnost a její udržení, Význam personální AM strategie pro zaměstnance
            -  Místo konání školení zajistí a určí zadavatel, zpravidla v místě provozovny Tuřanka 1319/104, 627 00, Brno – Slatina, včetně technického zajištění (wi-fi, notebook,                 plátno, flipchart, fixy, psací potřeby)
            -  Občerstvení zajistí zadavatel na vlastní náklady z nepřímých nákladů projektu
            -  Školicí materiály zajistí dodavatel v elektronické podobě, případný tisk materiálů bude zajištěn zadavatelem)

 

4. Zhodnocení pokroku v oblasti AM (Závěrečný audit AM)

 • Zmapování aktuálního stavu organizace z hlediska naplňování strategie Age managementu a vyhodnocení navržených opatření a aktivit k naplňování strategie Age managementu
 • Průběžné čtvrtletní zjišťování a vyhodnocování pokroku v oblasti Age Managementu ve společnosti FERMAT CZ ve formě písemné zprávy o rozsahu max. 5 A4 normostran textu
 • Audit bude probíhat po celou dobu realizace zakázky a jeho hlavním výstupem bude písemná zpráva.

 

5. Dílčí aktivity:

 • Průběžný sběr a vyhodnocování dokladů, informací a důkazů o změnách v oblasti implementace konceptu AM a strategie Age Managementu včetně nástrojů do firemní praxe.
 • Periodické hodnocení vývoje v oblasti AM a pokroku, dosaženého za uplynulé čtvrtletí, stanovení opatření pro další období.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 835333,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy do 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Tuřanka 1319/104, 627 00, Brno - Slatina

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě Nejnižší nabídkové ceny.

Kritérium hodnocení = Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

Váha kritéria v % = 100 %

 

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 100 %:

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Nejvyšší počet bodů, tedy 100, bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A JEHO POPIS

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 100 %:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

 

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria, a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

I. Základní způsobilost

Účastník výběrového řízení předloží alespoň čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 výzvy.

 

II. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

 • předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 228 zákona nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 239 zákona).

 

III. Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace následujícími doklady:

a/ Seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení.

Minimální požadovaná úroveň: 3 významné služby, přičemž každá taková služba musí obsahovat minimálně odborné vzdělávání zaměstnanců a nastavení procesu řízení a rozvoje lidských zdrojů a evaluační činnost, v souhrnu min. v hodnotě 900 000,- Kč bez DPH (za všechny významné služby).

 

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka s uvedením minimálně těchto údajů:

 • Objednatel
 • Název významné služby
 • Stručný popis
 • Termín plnění
 • Finanční objem plnění

 

b/ předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

Způsob prokázání:

Účastník prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů realizačního týmu, jež se budou podílet přímo na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace. Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy – 1 vedoucí projektu a 2 členové projektového týmu.

Minimální požadovaný rozsah:

             -Vedoucí projektu a členové týmu: ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně 3 let praxe v oblasti vzdělávání a řízení a rozvoje lidských zdrojů a bezúhonnost

Přílohou tohoto seznamu bude:

 • Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (kopie)
 • Zpracovaný profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

       a.jméno a příjmení,

       b.funkci při plnění zakázky,

       c.nejvyšší dosažené vzdělání,

       d.přehled a dobu profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky,

       e.relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel,

       f.součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky a čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti             údajů obsažených v profesním životopise.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (analogicky s výjimkou podle § 83 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to za podmínek analogicky stanovených v § 83 zákona.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem (zadavatel účastníkovi doporučuje použít přílohu č. 1 – Krycí list nabídky).

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat, a to v originále nebo ověřené kopii.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Uchazeč předloží nabídku v listinné podobě.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro hodnocení a posouzení nabídek bude celková cena v Kč bez DPH.

V celkové nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění:

 • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH);
 • samostatně DPH s příslušnou sazbou;
 • nabídková cena včetně DPH.
Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 2 Výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i kontaktní adresa dodavatele. Obálka musí být označena nápisem: „Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Tvorba a implementace strategie Age Managementu ve společnosti FERMAT CZ, s.r.o. II“. Nabídka (zejména návrh smlouvy) musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce (krycí list nabídky) bude uvedena kontaktní osoba dodavatele a její kontaktní údaje (e-mail, telefon)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy a k tomu využít závazný návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 2 k této Výzvě). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn provádět další změny.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 12. 2020
 
Aktualizováno: 10. 12. 2020