Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba strategických dokumentů pro město Poděbrady

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12584

Název zakázky: Tvorba strategických dokumentů pro město Poděbrady

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Poděbrady

Sídlo zadavatele: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jaroslav Červinka
  • Telefon: +420325600200
  • E-mail: cervinka@mesto-podebrady.cz

IČ zadavatele: 00239640

DIČ zadavatele: CZ00239640

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Tatiana Jirásková
  • Telefon: +420602656909
  • E-mail: jiraskova@jplegal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 1. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
viz zadávací dokumentace

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů s názvem Pasportizace a inventarizace zeleně a Pasport městského mobiliáře zejména na pozemcích zadavatele v rozsahu a kvalitě stanovené v Příloze č. 1 této Výzvy a ZD – Podrobná specifikace plnění. Předmět veřejné zakázky bude zpracován v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Poděbrady do r. 2025, který je k nalezení na této adrese: http://www.mesto-podebrady.cz/assets/File.ashx?id_org=12349&id_dokumenty=21598.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1800000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
viz zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek je nejnižší celková nabídková cena bez DPH. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen bez DPH s tím, že nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH určuje nejvhodnější nabídku. Ostatní nabídky budou seřazeny podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH vzestupně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
viz zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1550000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Hrdlička spol. s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ: 18601227

    Datum podpisu smlouvy: 29. 7. 2019

Datum ukončení: 29. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 11. 2018
 
Aktualizováno: 1. 8. 2019