Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba strategických dokumentů pro MÚ Jeseník

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11574

Název zakázky: Tvorba strategických dokumentů pro MÚ Jeseník

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Jeseník

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Adam Kalous, starosta města
 • Telefon: +420584498151
 • E-mail: starosta@mujes.cz

IČ zadavatele: 00302724

DIČ zadavatele: CZ00302724

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Vala
 • Telefon: +420607452292
 • E-mail: info@green-dot.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 9. 2017 11:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je analogicky s ust. § 35 zákona rozdělena na 4 samostatné části:

Dílčí část 1 - Tvorba strategického dokumentu Koncepce cestovního ruchu města Jeseníku
Dílčí část 2 - Tvorba strategického dokumentu Koncepce sportu a sportovišť města Jeseníku
Dílčí část 3 - Tvorba strategického dokumentu Řízení příspěvkových organizací řízených městem Jeseník
Dílčí část 4 - Tvorba strategického dokumentu Rozptylová studie v souvislosti s odpojováním od centrálního zásobování tepla (CZT) města Jeseníku

 

Účastníci se mohou přihlásit na každou jednotlivou dílčí část, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1165000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.10.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Kritéria hodnocení. Základním hodnoticím kritériem pro zadání příslušné části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii. Ekonomická výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality následovně:
KritériumVáha dílčího kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH60%
Návrh řešení metodického postupu40%
 

       2. Váha kritérií. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100.                                                                                                                                                                         

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

 

Metoda hodnocení.

      3. Hodnoticí kritérium - Nabídková cena

Při hodnocení nabídkové ceny bude za nejvhodnější nabídku považována ta, která nabídne nejnižší hodnotu, takové nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatní nabídky obdrží bodovou hodnotu dle následujícího vzorce:

Vzorec pro výpočet:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

--------------------------------------------------------------- x 100 x 0,6 = počet bodů kritéria

nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH

 

     4. Hodnoticí kritérium - Návrh řešení metodického postupu

Pro hodnocení tohoto subjektivního (nečíselného) kritéria bude použita bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním nabídkám pak body odpovídající výsledku jejich porovnáni s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu dle níže uvedeného vzorce pro výpočet.

Hodnotící kritérium bude posuzovat zadavatel dle svých odborných znalostí a zkušeností získaných během realizace zakázek obdobného charakteru.

 

Dodavatel v nabídce předloží návrh realizace plnění zakázky dle požadované struktury, který bude hodnocen podle podkritérií dle následující tabulky:

Podkritérium

Popis podkritéríí a způsobu hodnocení

(minimálni počet bodů za každé podkritérium = 1)
Max.  počet bodů
1Adekvátnost/vhodnost     navržených          postupů a procesů  ve vztahu k předmětu zakázky z obsahového hlediska40
 Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude obsahovat nejvhodnější způsob tvorby strategického dokumentu z obsahového hlediska ve vazbě na předmět veřejné zakázky. Za vhodnější z pohledu obsahového hlediska bude považován návrh, jenž nejlépe prokáže znalost specifik regionu/obce, orientaci v jejích problematikách, a tato v návrhu zohlední (demografické složení, územní členění apod.). Dále je kladen význam na kontextualitu a adekvátnost daného návrhu, tedy jak je v souladu s dalšími či předchozími strategickými dokumenty obce a zapadá do její dlouhodobé vize.  
2Návrh postupu realizace zakázky z časového hlediska40
 

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude obsahovat nejvhodnější způsob tvorby strategického dokumentu z časového hlediska ve vazbě na předmět veřejné zakázky.

Za vhodnější z pohledu časového hlediska bude považován návrh, v němž na sebe jednotlivé kroky logicky a efektivně navazují, když na jednotlivé  kroky je  počítáno  s adekvátním

penzem času, aniž by docházelo ke zbytečným prodlením, a jehož harmonogram pracuje s přiměřenou časovou rezervou pro případ nahodilých potíží nezaviněných dodavatelem.
 
3

Vhodnost způsobu komunikace se zadavatelem

20
 

Dodavatel popíše způsob komunikace se zadavatelem, nastaveni komunikačních kanálů a předloží plán reportingu o průběhu zakázky s ohledem na provázanost s navrženým detailním harmonogramem. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude obsahovat profesionální, flexibilní a efektivní způsob komunikace se zadavatelem, tzn. model komunikace který:

- zajistí rychlou informovanost o všech zásadních krocích při plněni předmětu veřejné zakázky s minimálními časovými a administrativními nároky vůči zadavateli;
- zajistí možnost efektivního předání a akceptace dílčích výstupů zadavatelem;
- bude otevřen a přizpůsoben potřebám zadavatele.

 
 

Maximální rozsah popisu návrhu řešení metodického postupu bude 10 normostran.

Vzorec pro výpočet:

 

           počet bodů hodnocené nabídky

------------------------------------------------------- x  100   x   0,4 = počet bodů kritéria

         počet bodů nejlépe hodnocené nabídky

 

V případě bodové rovnosti nejvýhodnějších nabídek, bude vítězná nabídka vybrána losem. Losování proběhne za možné účasti zástupců dotčených dodavatelů.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Prokázání základní způsobilosti:

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel. Základní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením, viz Příloha č. 5 Zadávací dokumentace.

 

      2. Prokázání profesní způsobilosti:

Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní a technické způsobilosti předložit:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci;

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

      3. Prokázání technické kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní dodavatel, který předloží Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení. Za významnou službu se považuje služba s obdobným předmětem plnění jako má daná dílčí část.

Minimální požadovaná úroveň pro splnění technické kvalifikace je realizace:

 • alespoň 2 významných služeb poskytnutých dodavatelem, s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4 této výzvy.

 

Významné služby přitom musí v součtu dosahovat minimálního finančního objemu:

Dílčí část 1 - Tvorba strategického dokumentu Koncepce cestovního ruchu města Jeseníku 150 000 Kč

Dílčí část 2 - Tvorba strategického dokumentu Koncepce sportu a sportovišť města Jeseníku 120 000 Kč

Dílčí část 3 - Tvorba strategického dokumentu Řízení příspěvkových organizací řízených městem Jeseník  170 000 Kč

Dílčí část 4 - Tvorba strategického dokumentu Rozptylová studie v souvislosti s odpojováním od centrálního zásobování tepla (CZT) města Jeseníku 100 000 Kč – jakákoliv rozptylová studie

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

Přílohou výzvy je Smlouva (Příloha č.2), která je pro dodavatele závazná a není možné jí měnit vyjma míst k tomu určených. Případné změny by byly důvodem pro vyloučení dodavatele pro nesplnění podmínek zadavatele.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.  V případě osoby odlišné od dodavatele, bude součástí přílohy i originál plné moci nebo její úředně ověřená kopie.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v souladu s Přílohou č. 3 této Výzvy

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána na každou část veřejné zakázky samostatně. Nabídka bude podána písemně v jednom originále.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, číslem dílčí části, na kterou je nabídka podávána, a nápisem “Neotevírat”. Dále bude na obálce uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídka musí být podepsána dodavatelem, či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně.Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:- Krycí list s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.- Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele.- Návrh smlouvy obsahující obligatorní obchodní a platební podmínky.- Případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat na každou dílčí část pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/12016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 9. 2017
 
Aktualizováno: 20. 4. 2018