Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběr dodavatele vzdělávacích kurzů se zaměřením na LEAN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13760

Název zakázky: Výběr dodavatele vzdělávacích kurzů se zaměřením na LEAN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 3. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: RM GASTRO s.r.o.

Sídlo zadavatele: Kladenská 154, 252 61 Jeneč

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ladislav Mrkvička
 • Telefon: +420608066808
 • E-mail: Ladislav.Mrkvicka@rmgastro.com

IČ zadavatele: 49825062

DIČ zadavatele: CZ49825062

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Josef Zeman
 • Telefon: +420381200863
 • E-mail: josef.zeman@rmgastro.com

Lhůta pro podání nabídek: 15. 3. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
RM GASTRO s.r.o., tř. ČSA 816, Veselí nad Lužnicí, 391 81

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je proškolení zaměstnanců společnosti v oblasti štíhlého podniku a její aplikaci v praxi výrobního podniku v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců společností RM GASTRO CZ s.r.o. a RM GASTRO, s.r.o.“, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013618.

Vzdělávací program bude realizován formou krátkodobých školení v rozsahu 36 školících dnů. Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených kurzů. Realizace jednoho kurzu se může uskutečnit v max počtu 12 účastníků. Jeden školící den má rozsah 8 hodin. Školící hodina má 60 minut, jedna osobohodina představuje 60 minut výuky pro jednoho účastníka. Celkový počet účastníků je 140. Jedná se o THP a výrobu. Zakázka bude realizována v rozsahu – viz příloha č. 1 – Seznam kurzů pro výběrové řízení.

Rozsah kurzů v rámci jednotlivých okruhů:

1) Strategie, strategické plánování – 4 školící dny
2) Principy LEAN – „Naučte se vidět plýtvání a přidaná hodnota“ - 24 školících dnů
3) 5S a praktická implementace - 8 školících dnů

Rozsah plnění je definován v Příloze č.1 – Seznam kurzů pro výběrové řízení.

Bližší specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č.7 – Obsah realizovaných kurzů.

Vybraný dodavatel zakázky zajistí kompletně její plnění podle uvedené specifikace předmětu, a to včetně organizačního a materiálně technického zajištění.

Vybraný dodavatel navrhne koncepci vzdělávacích kurzů, metodiku výuky a návrh obsahu podle témat navržených Zadavatelem.

Dodavatel zajistí podkladové materiály, vzdělávací materiály, pomůcky pro účastníky kurzu a navrhne vyhodnocení vzdělávacích kurzů pomocí zpětné vazby.

Součástí poskytovaných služeb bude rovněž dodání požadované dokumentace po realizaci zakázky, a to prezenčních listin, studijních materiálů, osvědčení o absolvování, závěrečné testy apod. zpracované v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost.

Každý jednotlivý kurz bude považován za řádné provedený a dokončený, byl-li řádné realizován za podmínek ve smlouvě a po předání zpracované dokumentace zadavateli dle přílohy č.3 – Povinná dokumentace.

Údaje uvedené v této Výzvě k podání nabídek jsou závazné pro všechny oblasti zakázky, není-li ve Výzvě k podání nabídek uvedeno jinak.

Podmínky pro realizaci kurzů jsou vedeny v Příloze č. 2 – Podmínky realizace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 850000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný harmonogram: duben 2021 – duben 2022. Předpokládané termíny plnění u konkrétních okruhů: Strategie, strategické plánování – duben 2021 – květen 2021. Principy LEAN – červen 2021 – duben 2022. 5S a praktická implementace – červen 2021 – prosinec 2021. Přesný harmonogram bude stanoven v průběhu realizace.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je Jihočeský kraj, konkrétně areál firmy RM GASTRO s.r.o. na adrese Tř. ČSA 816, Veselí nad Lužnicí, 391 81. Náklady na zajištění místa školení nese objednatel.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1) Kritérium - Nabídková cena

Hodnotí se celková cena za všechny vzdělávací kurzy pro všechny účastníky a všechny skupiny v Kč bez DPH  (náklady vč. dopravy, přípravy školení a tisku materiálu - specifikace – viz příloha č. 1 ve sloupci G)

 • Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší cenou.
 • U tohoto kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
 • Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH.
 • Váha předmětného kritéria, tj. nabídkové ceny za způsobilé aktivity, představuje 50 %.

2) Kritérium - Kvalita lektorského týmu

Hodnocení budou 2 lektoři z realizačního teamu, kteří nejlépe splňují kritéria.

U každého člena lektorského týmu bude v rámci tohoto dílčího kritéria hodnoceno:

 • rozsah zkušeností z praxe (mimo lektorskou činnost) s danou oblastí, která je předmětem školení (dle technické kvalifikace min. 5 let)  - 1 bod za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria, maximum 10 bodů  - váha 40%
 • Délka lektorské praxe (dle technické kvalifikace min. 5 let) - 1 bod za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria, maximum 10 bodů - váha 30%
 • Počet vedených školení odpovídajících obdobnému zaměření ve vztahu k tématům školení, jež jsou předmětem zakázky za poslední 3 roky (dle technické kvalifikace min. 5 realizovaných školeních odpovídajících obdobnému zaměření ve vztahu k tématům školení) - 1 bod za každé realizované školení odpovídající obdobnému zaměření ve vztahu k tématům školení nad rámec kvalifikačního kritéria, maximum 30 bodů - váha 30%

Hodnocen bude každý lektor jednotlivě a následně je celkové hodnocení dáno součtem hodnocení všech 2 hodnocených členů týmu a váhou jednotlivých kritérií uvedených výše.

 • Nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.
 • U tohoto kritéria „získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
 • Váha předmětného kritéria, tj. kvality lektorského týmu, představuje 10 %.

3) Kritérium – Kvalita nabízených služeb

Hodnotí se kvalita obsahové náplně kurzů.

Uchazeč:

 • popíše program a sylaby jednotlivých kurzů,
 • doloží popis výukových metod aplikovaných na jednotlivé kurzy,
 • vyspecifikuje a popíše přehled pomůcek a materiálů používaných ve výuce, včetně způsobu jejich využití při výuce.

10 bodů obdrží nabídka, která nejvíce odpovídá požadavkům interního firemního konceptu Štíhlého podniku. Uchazeč definoval všechny stěžejní a relevantní požadavky firemního konceptu Štíhlého podniku. Definoval programy a sylaby, doložil popis výukových metod aplikovaných na jednotlivé kurzy, vyspecifikoval a popsal přehled pomůcek a materiálů používaných ve výuce, včetně způsobu jejich využití při výuce.

5 bodů obdrží nabídka, která oproti nejvhodnější nabídce úplně jednoznačně neidentifikuje požadavky interního firemního konceptu Štíhlého podniku. Jsou z části definovány programy a sylaby, nebo z části doloženy popisy výukových metod aplikovaných na jednotlivé kurzy, nebo z části vyspecifikovány a popsány přehledy pomůcek a materiálů používaných ve výuce, včetně způsobu jejich využití při výuce.

0 bodů obdrží nabídka, která oproti nejvhodnější nabídce vůbec neidentifikuje požadavky interního firemního konceptu Štíhlého podniku. Chybí definice programů a sylabů, nebo není doložen popis výukových metod aplikovaných na jednotlivé kurzy, nebo není vyspecifikován a popsán přehled pomůcek a materiálů používaných ve výuce, včetně způsobu jejich využití při výuce.

 • Nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.
 • U tohoto kritéria „získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
 • Váha předmětného kritéria, tj. kvality nabízených služeb, představuje 40%.

 

Sestavení celkového pořadí

 • Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí na základě získaných bodů v rámci výše uvedených výběrových kritérií a jejich vah. Vítěznou se stane nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.
 • Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
 • Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost splňuje uchazeč, který:

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nebyl v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Tento závazný vzor čestného prohlášení (příloha č. 5 této výzvy) musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Profesní způsobilost, platná pro všechny části

 • Výpis o obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel stanovuje splnění této způsobilosti v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. předložením živnostenského oprávnění, jehož předmětem podnikání je: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Výše uvedené dokumenty se pro účely nabídky předkládají v prosté kopii. Vítězný dodavatel dodá originál příslušných dokladů bezprostředně před podpisem smlouvy. Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

 

Technické kvalifikační předpoklady, platné pro všechny okruhy :

Kvalifikovaní lektoři = osoby tvořící realizační tým, který se bude na plnění zakázky podílet.

Toto požadujeme doložit min u 2 lektorů:

a) Čestné prohlášení lektora, že bude odpovědný za kvalitu školení, které je předmětem příslušné části veřejné zakázky.

b) Profesní životopis pro každého lektora uvedeného v seznamu, ze kterého bude zřejmý:

1) Rozsah zkušeností z praxe (mimo lektorskou činnost) s danou oblastí, která je předmětem školení  (min 5 let).
2) Rozsah zkušeností s vedením školení vzhledem k předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky školené daným lektorem, dokládající výše uvedené kvalifikační předpoklady, u realizovaných projektů/zakázek včetně uvedení názvů a termínů realizace jednotlivých projektů/zakázek. Kvalifikovaným lektorem je ten, který má minimálně 5 letou praxi jako lektor/školitel/přednášející v oblasti vzdělávání dospělých.
3) Lektor vedl 20 školení za poslední 3 roky a z toho se podílel minimálně na 5 realizovaných školeních odpovídajících obdobnému zaměření ve vztahu k tématům školení, či některým z nich, uvedeným v příloze č. 7 zadávací dokumentace v příslušné části veřejné zakázky (specifikace předmětu plnění „LEAN“).

Zadavatel požaduje, aby příslušný blok školení školil pouze takový lektor, který má zkušenosti na realizaci obdobných školení z příslušné oblasti školení, které bude realizovat/školit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v listinné formě v jednom vyhotovení.

Do nabídky uveďte kontaktní osobu, včetně adresy, e-mailu a telefonu.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Nabídka bude sestavena v pořadí:

a) Čestné prohlášení – splnění základní kvalifikace (příloha č. 5)
b) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
c) Doklady prokazující splnění technické způsobilosti
d) Smlouva o poskytování služeb (příloha č. 6), doplněná o přílohu č. 1 Seznam kurzů s doplněnou nabídkovou cenou. Smlouva bude podepsaná dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele)
e) Další dokumenty vztahující se k nabídce

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v CZK za celý předmět plnění.

Nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky a souvisejícími náklady na toto školení včetně cestovného a odměn lektorům.

Nabídková cena bude uvedená jako cena nejvýše přípustná za celý předmět plnění zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH.

Uchazeč vyplní Přílohu č. 6 – Smlouva o poskytování služeb.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou očíslovány a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Vazba jednotlivých listů nabídky, vč. dokladů a dokumentů, musí být provedena tak, aby jednotlivé listy nebylo možné z nabídky vyjímat. Listy nabídky budou číslovány vzestupně. V předložené nabídce nesmí být škrty, přepisy apod., které by mohly uvést Zadavatele v omyl.Nabídka bude v jednom originálním vyhotovení. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy (ve dvou vyhotovení) budou součástí nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci jedné nabídky, nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena ze zadávacího řízení.Nabídky podané jen na část kurzů z definovaných okruhů nebudou akceptovány.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena na e-mail josef.zeman@rmgastro.com nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky a další smluvní podmínky jsou řešeny v závazném vzoru smlouvy v příloze č. 6.

Zadavatel připouští plnění prostřednictvím poddodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 576000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o., Želevčice 5, Slaný, 274 01, IČ:27382133

  Datum podpisu smlouvy: 17. 3. 2021

Datum ukončení: 17. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 3. 2021
 
Aktualizováno: 17. 3. 2021