Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběr zpracovatele rozvojových plánů sociálních služeb příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11333

Název zakázky: Výběr zpracovatele rozvojových plánů sociálních služeb příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Karlovarský kraj

Sídlo zadavatele: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ zadavatele: 70891168

DIČ zadavatele: CZ70891168

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
  • Telefon: +420353502240
  • E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 7. 2017 07:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova A

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 21 rozvojových plánů sociálních služeb příspěvkových organizací Karlovarského kraje na období 2018-2023 (dále jen rozvojové plány) a vyhodnocení 20 stávajících rozvojových plánů 13 příspěvkových organizací Karlovarského kraje za období 2009-2017.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a podmínky jejího plnění jsou uvedeny ve příloze  Výzva k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 525000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31.5.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Karlovarský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy, podle kterých budou nabídky hodnoceny:

 1. Nabídková cena v Kč bez DPH – číselné kritérium    Váha  60%

2. Kvalita nabízeného řešení – nečíselné kritérium        Váha  40%

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka na základě níže uvedeného postupu:

Nabídková cena v Kč bez DPH:

V případě hodnocení nabídek podle tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nabídkám přidělováno bodové hodnocení, v rámci kterého je cena hodnocené nabídky vztahována k nejnižší nabídkové ceně dle následujícího vzorce

(nejnižší nabídková cena/ cena hodnocené nabídky) x 100 x váha kritéria

Váha kritéria č. 1 = 60%

Nejnižší nabídková cena = hodnota nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

Cena hodnocené nabídky = nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky

Bodová hodnota bude u každé hodnocené nabídky zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Kvalita nabízeného řešení

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena kvalita nabízeného řešení účastníkem. Nejlépe bud hodnocena nabídka s nejlepší obsahovou náplní  v následujících oblastech:

komplexnost předloženého řešení zakázky, logická provázanost jednotlivých fází plnění předmětu veřejné zakázky
harmonogram činností v souladu s  se závazným harmonogramem realizace požadovaným zadavatelem (všechny činnosti a práce v něm uvedené na sebe logicky a efektivně navazují, směřují k naplnění cíle aktivity a termíny jejich splnění jsou reálné a odpovídají požadavkům zadavatele)
odborná úroveň zpracování nabízeného řešení a schopnost účastníka řešit jednotlivé odborné oblasti předmětu zakázky (metodické postupy v oblasti  vyhodnocení rozvojových plánů a  tvorba nových..), z navržené specifikace řešení plnění předmětu zakázky  musí vyplynout prokazatelná odborná znalost účastníka a schopnosti realizačního týmu účastníka řešit předmět veřejné zakázky
splnění požadavků zadavatele  na popis struktury  a rozsahu jednotlivých zpracovaných dokumentů/ výstupů specifikované zadavatelem  v části 2.1 této zadávací dokumentace

Pro hodnocení subjektivního (nečíselného kritéria) bude použita bodová stupnice 1 až 100 , kdy nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů a ostatním nabídkám budou přiřazeny body  odpovídající porovnání s nejvýhodnější nabídkou v tomto kritériu.

počet bodů hodnocené nabídky x váha kritéria

Váha kritéria č. 2 = 40%

Bodová hodnota bude u každé hodnocené nabídky zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že pro každou nabídku sečte získané body v rámci kritérií Nabídková cena v Kč bez DPH a Kvalita nabízeného řešení a stanoví pořadí úspěšnosti účastníků, přičemž jako nejlepší bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti bude prokázáno předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, jehož formulář je přílohou č. 3 Výzvy k podání nabídek.

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti bude prokázáno předložením:

a)kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán, ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení
b)kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace bude prokázáno předložením:

a) seznamu alespoň 2 významných služeb - realizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech o minimální finanční hodnotě 300 000,- Kč bez DPH za každou takovou službu. Obdobnou zakázkou se rozumí zpracování strategických plánů v oblasti rozvoje sociálních služeb minimálně na krajské úrovni.

Seznam významných služeb bude uveden ve formuláři, který je přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídek.

b)seznamu osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky – realizační tým, včetně jejich pozic a funkcí v realizačním týmu a odbornou znalostí sociálních služeb (především domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc) s vazbou na koordinaci a odbornou podporu ze strany projektového týmu zadavatele. Účastník splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým skládající se minimálně z 5 osob splňující následující požadavky zadavatele:

- garant (vedoucí týmu) - ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního směru minimálně v bakalářském studijním programu a délka praxe minimálně 5 let v oblasti sociálních služeb (zkušenosti se strategickým plánováním, zkušenosti v oblasti praktické aplikace standardů kvality, znalost metodiky pro tvorbu rozvojových plánů, znalost legislativy související s poskytováním sociálních služeb, znalost transformačních procesů v oblasti osob se zdravotním postižením, popř. seniorů)
 -minimálně 4 experti/konzultanti s ukončeným vysokoškolským vzděláním humanitního směru minimálně v bakalářském studijním programu a délkou praxe minimálně 3 roky v oblasti sociálních služeb za každého z nich (zkušenosti se strategickým plánováním, zkušenosti v oblasti praktické aplikace standardů kvality, znalost metodiky pro tvorbu rozvojových plánů, zkušenosti s prováděním konzultací ke kvalitě sociálních služeb, případně k rozvojovým plánům v jiných krajích, znalost legislativy související s poskytováním sociálních služeb, znalost transformačních procesů v oblasti osob se zdravotním postižením, popř. seniorů).

K prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu účastník předloží profesní životopisy členů realizačního týmu podepsané příslušnými členy realizačního týmu a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, z nichž bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele.

Profesní životopis musí obsahovat minimálně následující:

 - jméno a příjmení člena/členky týmu (pracovníka/pracovnice)
 - nejvyšší dosažené vzdělání
 - přehled profesní praxe vztahující se k plnění této zakázky vč. současného zaměstnavatele
 - vlastnoruční podpis

Podmínky změny realizačního týmu v průběhu plnění veřejné zakázky upravuje návrh smlouvy, který je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídek.

Ostatní podmínky prokázání kvalifikace

Účastník prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn žádat objasnění kvalifikace či předložení dalších informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být doloženy v prosté kopii.

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a seznam realizovaných zakázek musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Plná moc pak musí být součástí nabídky.  

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona č. 134/2016, o zadání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016, o zadání veřejných zakázek).

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v písemné podobě v českém jazyce a bude podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Plná moc pak musí být součástí nabídky.

Nabídka bude vyhotovena v 1 originále a 1x na CD obsahující kompletní nabídku ve formátu pdf. shodnou s listinnou formou nabídky (v případě nesrovnalostí budou rozhodující informace a doklady v listinné formě nabídky).

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba účastníka ve věci zakázky, včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

Nabídka účastníka musí minimálně obsahovat:

a) obsah nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek)
b) krycí list nabídky (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek) podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele); plná moc pak musí být součástí nabídky a bude následovat za krycím listem
c) doklady k prokázání kvalifikace dodavatele - viz bod „7. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
d) popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele
e) cenovou nabídku obsahující rekapitulaci ceny za celkový předmět plnění a zpracovanou v souladu s bodem 5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
f)návrh smlouvy (včetně X příloh) který je přílohou č. 5 Výzvy v souladu s bodem 6. Závazné obchodní a platební podmínky
g)ostatní údaje a dokumenty dle uvážení účastníka

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být:

uvedena v českých korunách
uvedena v členění jako nabídková cena (hodnota) předmětu plnění veřejné zakázky bez DPH a včetně DPH; výše DPH musí být vyčíslena zvlášť
definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky
shodně uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek) a návrhu smlouvy (příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek)

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz oznámení o zrušení VŘ ke stažení

Datum ukončení: 1. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2017
 
Aktualizováno: 1. 12. 2017