Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13293

Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: SAMBA - Spolek absolventů MBA

Sídlo zadavatele: třída Kpt. Jaroše 28, Brno 602 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jiří Slezák
 • Telefon: +420602359504
 • E-mail: slezak@sambacr.cz

IČ zadavatele: 03674355

DIČ zadavatele: CZ03674355

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Pavel Klein
 • Telefon: +420775957969
 • E-mail: klein@sambacr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zasílejte výhradně poštou na: SAMBA - Spolek absolventů MBA, třída Kpt. Jaroše 28, Brno 602 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je nákup vzdělávacích služeb od dodavatele (dále jen „Dodavatel“) za účelem realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance obchodních společností, zaměstnance OSVČ, zaměstnanci členů kolektivních členů, kteří jsou sdruženi v profesních a podnikatelském sdružení -  spolku SAMBA - Spolek absolventů MBA. Dodavatel výběrového řízení podá nabídku na ucelené plnění tohoto výběrového řízení. 

Předmět plnění veřejné zakázky- vzdělávací programy výzvou detailně specifikované v příloze č. 4:

 • Využití macOS a iOS v praxi majitelů a manažerů
 • Trendy digitalizace v projektovém řízení pro pokročilé
 • Štíhlá výroba a její digitalizace pro pokročilé
 • Procesní řízení pro pokročilé 
 • Strategické řízení pro pokročilé
 • Change management pro pokročilé
 • Právo pro manažery 
 • Kalkulace a řízení nákladů pro pokročilé
 • Finanční řízení pro pokročilé
 • Řízení cash flow pro pokročilé

Zadavatel předpokládá realizaci 30 kurzů, v každém po maximálně 12 osobách. Celá zakázka představuje rozsah 5760 jednotek, kdy jedna podpořená osoba může absolvovat v rámci vzdělávání maximálně 10 vzdělávacích kurzů. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb a to formou firemních uzavřených kurzů. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky. Obsahová stránka kurzu musí být stanovena tak, aby obsahovala minimální obsah kurzu uvedený v příloze č. 4 a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu, to znamená, že uvedené formy výuky jsou orientační. 

Realizace kurzů bude probíhat ve školících prostorách zajištěných Dodavatelem po dohodě se zadavatelem. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady Dodavatele výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, zejména odměny lektorů, cestovní náklady (stravné a náklady na ubytování lektorů), školící pomůcky (výukový manuál) pro účastníky kurzů, spotřební materiál apod. Náklady na prezentační techniku (např. počítačové vybavení, dataprojektor, flipchart) budou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

 

Požadavky zadavatele k plnění zakázky:

 • Základní a profesní kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v odstavci „Základní požadavky na prokázání kvalifikace Účastníka“ této výzvy. 
 • Účastník předloží zadavateli rámcový harmonogram realizace jednotlivých kurzů, který bude navržen v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a ten bude před podpisem smlouvy s vybraným Účastníkem přizpůsoben dle potřeb zadavatele. Účastník zajistí lektorské obsazení výuky a školící a podpůrné materiály pro každého účastníka kurzu. V rámci plnění zakázky dodá: prezenční listiny, osvědčení o absolvování kurzu, závěrečné zprávy z kurzu, vzorky školících materiálů k jednotlivým dílčím částem, evaluační dotazníky, případně další dokumenty, popřípadě výstupy vzniklé v průběhu realizace kurzu. Účastník na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (např. prezenční listiny, evaluační dotazníky apod.) zajistí dodržení pravidel vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Účastník v závěru kurzu vystaví každému úspěšnému účastníkovi kurzu osvědčení o absolvování kurzu. 
 • Účastník je povinen respektovat pravidla OPZ a realizovat zakázku, případně dílčí části, v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v aktuální verzi.

Součástí plnění Účastníka budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro poskytnutí této služby a její funkci.  

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1783600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace zakázky je 03/2020 – 05/2022. Termín zahájení začíná běžet po uzavření smlouvy s vybraným Účastníkem. Jednotlivé kurzy budou realizovány na základě výzvy Zadavatele, který vyzve Účastníka k plnění minimálně 14 kalendářních dní před konáním dané aktivity.

Místo dodání / převzetí plnění:
SAMBA – spolek absolventů MBA, třída Kpt. Jaroše 28, Brno 602 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria: 

a) Celková nabídková cena bez DPH - 70% 

b) Kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu - 30% 

Pro účely hodnocení nabídky z hlediska uvedeného pod písmenem b) Dodavatel sepíše dokument, který popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky a bude obsahovat kompletní informace nutné pro hodnocení nabídky z hlediska uvedeného pod bodem b). 

a) Dílčí kritérium „Celková nabídková cena bez DPH“ bude hodnoceno dle následujícího vzorce: 

                                                     Nejvýhodnější nabídka 

Počet bodů                                = -------------------------------- x 70 

                                                     Hodnocená nabídka 

Za nejvýhodnější nabídku bude považována taková nabídka, kde uchazeč nabídne celkovou nejnižší cenu bez DPH. 

b) Dílčí kritérium „Kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu „ 

Dodavatel předloží za účelem hodnocení tohoto kritéria seznam osob zajišťujících plnění zakázky(realizačního týmu) s min. 6 řádnými členy (lektory). Tento počet je stanoven jako minimální. Předložení seznamu více jak 6 osob/vč. náhradníků) nemá vliv na hodnocení zakázky. V seznamu bude kromě toho uveden odborný garant odpovídající za kvalitu poskytnuté služby.

 

Dále Dodavatel předloží: 

Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání členů realizačního týmu. Vyplněnou „Tabulku k hodnocení kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu“, která tvoří přílohu č. 5 této výzvy. Do této Dodavatel uvede informace o vzdělání všech členů realizačního týmu, délce praxe všech členů realizačního týmu v oblasti podnikového vzdělávání a manažerských zkušenostech v podnikatelské sféře u všech členů realizačního týmu. Dokument spolu s potvrzením o participaci na realizaci vlastnoručně podepíší všichni členové realizačního týmu. 

Hodnoceny budou skutečnosti (nejvyšší vzdělání) dle níže uvedeného přehledu: 

Vzdělání členů realizačního týmu: vysokoškolské

 • magisterské a inženýrské        1 bod/osoba
 • doktorské                                 3 body/osoba
 • profesní MBA                           6 body/osoba 

Odborný garant disponuje vysokoškolským vzděláním v oboru andragogiky nebo min. desetiletou praxí v oblasti vedení, řízení a obsahu výuky na vysokoškolské úrovni, pak + 5 bodů. Za vzdělání členů realizačního týmu je možno získat maximálně 47 bodů. Budou-li mít někteří členové realizačního týmu nižší než vysokoškolské vzdělání, nebude tato skutečnost bodově ohodnocena. 

 

Délka praxe členů realizačního týmu v oblasti podnikového vzdělávání:

Tj. praktické zkušenosti v oblasti podnikového vzdělávání. Nerozhoduje druh pracovněprávního vztahu ani skutečnost, zda se jednalo o plný či částečný úvazek. 

 • Více než 10 let = 6 bodů/osoba
 • 5 až 10 let = 3 bodů/osoba, 
 • méně než 5 let a zároveň 2 a více let = 1 body/osoba

 

Za délku praxe členů realizačního týmu v oblasti podnikového vzdělávání je možno získat maximálně 42 bodů. Délka praxe členů realizačního týmu v oblasti podnikového vzdělávání v délce kratší než 2 roky nebude bodově ohodnocena. 

Zkušenosti ve vedoucí pozici v podnikatelské sféře 

Tj. praktické zkušenosti ve vedoucí pozici proškolované oblasti. Nerozhoduje druh pracovněprávního vztahu ani skutečnost, zda se jednalo o plný či částečný úvazek. Vedoucí pozicí se rozumí vedení nejméně 5 podřízených pracovníků. Rozhodující je délka trvání vztahu.

 • 5 a více let = 3 body/osoba, 
 • méně než 5 let a zároveň 2 a více let = 1 bod/osoba

Za zkušenosti ve vedoucí pozici v podnikatelské sféře u členů realizačního týmu je možno získat maximálně 18 bodů. Manažerské zkušenosti v proškolované oblasti u členů realizačního týmu v délce kratší než 2 roky nebudou bodově ohodnoceny.

 

Přidělené body dle předchozího přehledu budou sečteny. Za nejvýhodnější nabídku bude považována ta s nejvyšším počtem bodů. Dále budou nabídky váženy dle následujícího vzorce: 

                                                     Nejvýhodnější nabídka 

Počet bodů                                = -------------------------------- x 30 

                                                     Hodnocená nabídka 

Počet získaných bodů bude vynásoben vahou daného kritéria dle výše uvedených vzorců. Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. V případě rovného počtu bodů rozhodne los.

 

V souvislosti s výše uvedenými kvalifikačními požadavky platí, že Dodavatel předloží seznam členů realizačního týmu, z jehož obsahu budou vyplývat následující informace: 

a) jméno a příjmení člena realizačního týmu; 

b) nejvyšší dosažené vzdělání; 

c) profesní CV, v tom přehled a doba profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky; bude uvedena délka praxe v oblasti podnikového vzdělávání a zkušenosti ve vedoucí pozici v podnikatelské sféře v letech

e) součástí seznamu bude čestné prohlášení, že se členové realizačního týmu budou přímo podílet na realizaci zakázky; 

Přílohou seznamu členů realizačního týmu bude za každého požadovaného člena realizačního týmu: osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci ( VŠ diplom, certifikáty, aj. v prosté kopii).

 

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek. Dílčí bodové výsledky budou zaokrouhleny na celé desetiny, v případě čísla 5 a větší na místě setin nahoru a v případě čísla 4 na místě setin a nižšího dolů. 

 

Prokázání kvalifikace dodavatele – základní požadavky. 

Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je Dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost 

b) prokáže profesní způsobilost 

c) prokáže technickou kvalifikaci  

 

Základní způsobilost – čestným prohlášením

Způsobilým dle ustanovení §77 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti; 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Profesní způsobilost – předložením dokumentu

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

- Výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

- Dokladu, že je Dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. 

 

Technická kvalifikace - předložením dokumentu

Zadavatel požaduje, předložení seznamu 3 významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, za významnou obdobnou službu se považuje služba odpovídající předmětu plnění, jehož cena činí minimálně 1 krát 500 000 Kč bez DPH a 2 krát minimálně 100 000,- Kč bez DPH. Službou se rozumí školení, lektorská činnost, výuka, konzultace, apod. Seznam musí obsahovat název objednatele, název zakázky, popis zakázky (natolik podrobný, aby bylo možno ověřit požadovanou minimální úroveň kvalifikace), finanční objem v Kč bez DPH, dobu plnění zakázky (od – do), kontaktní osobu objednatele, u níž lze uvedené informace ověřit.

Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. Limit pojistného plnění předmětného plnění pojištění musí činit minimálně 1 milion korun pro jednu pojistnou událost, platné pro všechny části veřejné zakázky.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Pro posouzení a hodnocení nabídky Účastníka se požaduje zřetelné splnění kvalifikace ve vztahu ke každému nabízenému dílčímu plnění. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria může být Účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky. Účastník prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného Účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, vč. kvalifikace lektorů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce Účastníka u třetích osob, Účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost. 

Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku) prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti nesmí být starší 90 dnů přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

Základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad nemohou být prokázány prostřednictvím subdodavatele. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace Účastníka zadávacího řízení, je Účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. 

Povinnost podle věty první této kapitoly Účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny; b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu Účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je Účastník oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je Účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení Účastníka z další účasti na zadávacím řízení. Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

 

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka Účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě. Nabídka Účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podávání nabídek. 

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud Účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Účastníky, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým Účastníkem vyřadí. Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení Účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí Účastníku.

Zadavatel požaduje, aby nabídka Účastníka za každé dílčí plnění byla předložena v následující struktuře:

Svazek A – nabídka:

 • Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 1 této výzvy;
 • Nabídková cena v níže uvedené struktuře; 
 • Doklady prokazující splnění základních a kvalifikačních předpokladů,
 • Popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele, vč. příloh.
 • Ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení Účastníka).

Svazek B – návrh smlouvy pro dané dílčí plnění:

Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka (v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy). V případě, že je smlouva podepsána osobou pověřenou, musí být součástí nabídky i plná moc v originále či ověřené kopii. Nebude-li splněna tato podmínka, bude Účastník vyřazen z výběrového řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celkové plnění v souladu s touto výzvou. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění, které je předmětem veřejné zakázky, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou, v českých korunách.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a konečná, platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložené specifikace předmětu veřejné zakázky této Zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka na plnění musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem s označením části veřejné zakázky – pro každé plnění samostatně „Neotevírat – Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů – DOPLNIT název plnění„ na níž je v levém horním rohu obálky uvedena kontaktní adresa Dodavatele.Veškeré součásti nabídky na plnění musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou vzestupně číslovány, navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím (či výměnou) z nabídky. Dodavatelem podepsané návrhy smlouvy, s přílohami, na plnění budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o poskytování služeb na nabízené plnění, viz Příloha č. 3, který je pro Dodavatele závazný.Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem„DOPLNIT“). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis Dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem Dodavatele oprávněným jednat za Dodavatele dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Pokud bude Dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Dodavatel dodá celou nabídku také na CDROM ve formátu „PDF“ a to tak, že obsahem CDROM budou skeny všech listů nabídky tak, v pořadí listů jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý Dodavatel může podat pouze jednu nabídku plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně či elektronickou poštou dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout Účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Při elektronické komunikaci s kontaktní osobou zadavatele, je Účastník povinen zaslat zadavateli e-mailem potvrzení o převzetí odpovědi.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky (zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek). Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem. Vybraný Účastník si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a Účastníkem bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to jen v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí

zadávací lhůty, jsou nabídky podané Účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě

zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným Účastníkem, nevzniká žádnému z Účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí Účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením §1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje. 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese Účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11, datum účinnosti od 11. 10. 2019). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 894000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Aconte, s.r.o., Generála Kadlece 2062, 602 00, IČO: 276611156

  Datum podpisu smlouvy: 6. 3. 2020

Datum ukončení: 6. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 2. 2020
 
Aktualizováno: 6. 3. 2020