Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb a přechodný pronájem objektu pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12726

Název zakázky: Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb a přechodný pronájem objektu pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Národní ústav pro autismus, z.ú.

Sídlo zadavatele: Brunnerova 1011/3, Praha 17, 16200

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Magdalena Thorová
 • Telefon: +420605246139
 • E-mail: magdalena.thorova@nautis.cz

IČ zadavatele: 26623064

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Pavla Drozdová
 • Telefon: +420773924618
 • E-mail: pavla.drozdova@nautis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 5. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Poštou anebo osobně na adresu ředitelství zadavatele: V Holešovičkách 593/1a, 18200, Praha 8, ekonomické oddělení, v pracovních dnech v době od 9:00 do 13:00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 Zakázka je ve smyslu ustan. § 101 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávána na části, a to „Část I., II. a III.“, přičemž uchazeči o veřejnou zakázku mohou předložit nabídku do jedné části, dvou částí nebo do všech třech částí veřejné zakázky, ve kterých budou splňovat podmínky zadavatele, v rozsahu uvedeném  zadávací dokumentací, včetně jejích Příloh č. 1, 2 a 3.

Část I – místo plnění hlavní město Praha

Jedná se o zajištění ubytovacích, souvisejících služeb a pronájmu seminární místnosti v době konání kurzu pro 35-45, resp. 15 – 20 osob v rozsahu, kvalitě a za podmínek uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce uvede objekt (hotel, pension, případně jiné ubytovací zařízení), ve kterém lze zajistit vzdělávací kurz pro účastníky s možností ubytování a stravování v témže komplexu a zároveň splňuje podrobnou specifikaci uvedenou v Příloze č. 1.

Stravovací služby nejsou předmětem této části zakázky a jejich hodnota není zahrnuta do její předpokládané hodnoty. Zajištění stravování ve stejném komplexu jako ubytování pro účastníky kurzu je však zadávací podmínkou a předpokládá se, že stravování si budou účastníci kurzu hradit v plné výši z vlastních zdrojů. Přesný rozsah zajišťovaných stravovacích služeb dodavatelem a jejich maximální cenový limit je součástí Přílohy 1 zadávací dokumentace a součástí Návrhu smlouvy o zajištění služeb pro „Část I.“ zakázky.

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části I. je zajištění ubytování,   souvisejících služeb a pronájmu seminární místnosti v následujícím rozsahu:

 • prodloužený víkend, t.j. 2 noci (nocleh vždy pátek, sobota) v počtu celkem 7 víkendových pobytů v období od 5/2019 do 4/2021, vždy, pro 35 – 45 osob, v celkové maximální hodnotě 196.000,- Kč,
 • ubytování na 5 nocí v počtu celkem 2 pobytů v období 5/2019 do 5/2021, vždy pro 15-20 osob, v celkové maximální hodnotě 180.000,- Kč,
 • pronájem seminární místnosti na 3, resp. 6 dnů (dle typu/délky příslušného pobytu) v období 5/2019 do 5/2021, v celkové maximální hodnotě 113.000,-Kč.

Termíny plnění jsou stanoveny jako předpokládané, resp. jako termíny možného zahájení. První den předpokládaného termínu je prvním dnem poskytování služby.

Část I. zakázky bude plněna na základě Smlouvy o zajištění služeb, kterou uzavře zadavatel s dodavatelem, a jejíž návrh je uveden v Příloze č. 9 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná celková maximální hodnota Části I. zakázky činí 489.000,- Kč včetně DPH, tedy 404 132,- Kč bez DPH.

Část  II. – místo plnění území České republiky

Jedná se o přechodný pronájem objektu, ve kterém lze zajistit vzdělávací kurz pro účastníky s možností ubytování, vlastního stravování a souvisejících služeb v rozsahu, kvalitě a za podmínek uvedených v Příloze č 2. Objekt se musí nacházet na území České republiky, v dostupnosti od Prahy v okruhu do 200 km.

Předpokládaný rozsah přechodného pronájmu na základě Části II. je rozdělen do dvou termínů v rámci dvou let s tím, že předmětem Části II. zakázky je:

 • pronájem objektu v roce 2019 na 3 týdenní pobyty v celkové maximální ceně 66.000,- Kč s tím, že maximální a nepřekročitelná cena za jeden týdenní pobyt je stanovena na 22.000,- Kč. Týdenním pobytem se rozumí pobyt s nástupem v sobotu a ukončením v sobotu následující. Všechny 3 týdenní pobyty by se měly uskutečnit  ve 3 týdnech v období měsíců 07/2019 – 08/2019;
 • pronájem objektu v roce 2020 na 3 týdenní pobyty v celkové maximální ceně 66.000,- Kč s tím, že maximální a nepřekročitelná cena za jeden týdenní pobyt je stanovena na 22.000,- Kč. Týdenním pobytem se rozumí pobyt s nástupem v sobotu a ukončením v sobotu následující. Všechny 3 týdenní pobyty by se měly uskutečnit  ve 3 týdnech v období měsíců 07/2020 – 08/2020.

Předpokládaná celková maximální hodnota Části II. zakázky činí 132.000,- Kč včetně DPH, tedy 109 091,-Kč bez DPH.

Část II. zakázky bude plněna na základě Smlouvy o zajištění služeb a o přechodném pronájmu prostor pro účely pořádání kurzu uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem s tím, že v této smlouvě bude zadavateli ze strany dodavatele zaručeno výlučné užívání prostor objektu po celou dobu trvání přechodného pronájmu a dodavatel se ve smlouvě zaváže, že neuzavře na dobu trvání sjednaného přechodného pronájmu žádnou nájemní či jinou smlouvu s jakýmkoliv třetím subjektem, ze které by vyplývalo souběžné užívání předmětných prostor jiným subjektem či třetími osobami. Návrh smlouvy pro účely plnění Části II. zakázky je připojen v Příloze č. 10 této zadávací dokumentace.

Část  III. - místo plnění území České republiky

Jedná se o zajištění ubytovacích, souvisejících služeb a pronájem seminární místnosti pro 35-45 osob v rozsahu, kvalitě a za podmínek uvedených v Příloze č. 3. Uchazeč v nabídce uvede objekt (hotel, pension, případně jiné ubytovací zařízení), ve kterém lze zajistit vzdělávací kurz pro účastníky s možností ubytování a stravování v témže komplexu a  zároveň splňuje podrobnou specifikaci uvedenou v Příloze č. 3.

Stravovací služby nejsou předmětem této části zakázky a jejich cena není zahrnuta do její předpokládané hodnoty. Zajištění stravování ve stejném komplexu jako ubytování pro účastníky kurzu je však zadávací podmínkou a předpokládá se, že stravování si budou účastníci kurzu hradit v plné výši z vlastních zdrojů. Přesný rozsah zajišťovaných stravovacích služeb dodavatelem a jejich maximální cenový limit je součástí Přílohy 3 zadávací dokumentace a součástí Návrhu smlouvy o zajištění služeb pro „Část III.“ zakázky.

Předpokládaný rozsah služeb poskytovaných na základě Části III. je zajištění ubytování,  souvisejících služeb a pronájmu seminární místnosti v následujícím rozsahu:

 • prodloužený víkend, t.j. 2 noci v počtu celkem 4 víkendových pobytů (nocleh vždy pátek, sobota), v období od 5/2019 do 4/2021, vždy pro 35 – 45 osob,  v celkové maximální hodnotě 96.000,- Kč,
 • ubytování na 5 nocí v počtu celkem 7 víkendových pobytů, v období 5/2019 do 4/2021, vždy pro 35 – 45 osob, v celkové maximální hodnotě 350.000,- Kč,
 • pronájem seminární místnosti na 2, resp. 6 dnů (dle typu/délky příslušného pobytu)  v období 5/2019 do 4/2021, v celkové maximální hodnotě 113.000,-Kč.

Termíny plnění jsou stanoveny jako předpokládané, resp. jako termíny možného zahájení. První den předpokládaného termínu je prvním dnem poskytování služby.

Část III. zakázky bude plněna na základě Smlouvy o zajištění služeb, kterou uzavře zadavatel s dodavatelem a jejíž návrh je uveden v Příloze č. 11 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná celková maximální hodnota Části III. zakázky činí 559.000,- Kč včetně příslušné DPH, tedy 461 984,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 975207,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba plnění je u jednotlivých částí zakázky stanovena následovně: Část I.: předpokládaný termín zahájení 05/2019 a předpokládaný termín ukončení 05/2021 Část II.: předpokládaný termín zahájení 07/2019 a předpokládaný termín ukončení 08/2020 Část III.: předpokládaný termín zahájení 05/2019 a předpokládaný termín ukončení 04/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Části I. je Praha, místem plnění Částí II. a III. zakázky je území České republiky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel bude po zhodnocení úplnosti nabídek spolu se souladem se zadávacími podmínkami, hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle základního kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH pro „Část I“, pro „Část II“ a pro „Část III“ této veřejné zakázky. Toto kritérium hodnocení bude mít v hodnocení váhu 100%. Zadavatel bude zvlášť hodnotit nabídky pro „Část I“ zakázky, zvlášť pro „Část II“ a zvlášť pro „Část III“ zakázky. Nesplnění kvalifikačních kritérií jedné části, resp. podání neúplné nabídky do jedné z částí zakázky, není důvodem pro vyloučení uchazeče z hodnocení ostatních částí zakázky.
 • Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH uvedená v návrhu smlouvy.
 • Zadavatel může požádat uchazeče o doplnění jeho nejasné nebo neúplné nabídky v dodatečné lhůtě (minimálně 48 hodin), jen pokud se takové doplnění netýká nabízeného plnění, nabídkové ceny nebo jiné skutečnosti rozhodné pro hodnocení nabídek. V případě nedoplnění požadovaných informací uchazečem, nebo v případě nedostatečného doplnění informací ve stanovené dodatečné lhůtě, zadavatel uchazeče/dodavatele, který nabídku podal, vyloučí. Zadavatel vyloučí také toho dodavatele, který je nezpůsobilý ve smyslu 20.8. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
 • Zadavatel stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.
 • Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho dodavatele. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
 • Při shodě nabídkových cen se určí pořadí nabídek dle počtu splněných doplňkových kritérií uvedených v Příloze č. 7 zadávací dokumentace. Na prvním místě se, po splnění kritérií uvedených v Příloze č. 1 pro „Část I“ zakázky, Příloze č. 2 pro „Část II“ zakázky a v Příloze č. 3 pro „Část III“ zakázky, umístí nabídka s největším počtem splněných doplňkových kritérií uvedených v Příloze č. 7.
 • O provedení výběru dodavatele pořídí zadavatel „Zápis o posouzení a hodnocení nabídek“.
 • O výsledku výběrového řízení, popř. vyloučení nabídky z výběrového řízení vyrozumí zadavatel uchazeče prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz do 10 pracovních dnů. Zadavatel spolu s uveřejněním o tom vyrozumí taktéž kontaktní osobu uchazeče.
 • S vybraným dodavatelem uzavře zadavatel písemnou smlouvu v souladu s touto zadávací dokumentací. O podpisu smlouvy zadavatel informuje oznámením na portálu www.esfcr.cz do 10 pracovních dnů.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč/dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů/základní způsobilosti  ve smyslu čl. 12 zadávací dokumentace a ustanovení  § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,  ZZVZ, a to pro každou ze zadávaných částí zakázky samostatně:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky, musí být předloženo v originále a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče/dodavatele.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 1. Uchazeč ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, popř. bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, IČ, DIČ, telefonní kontakt, e-mailový kontakt a URL adresu (viz Příloha - Krycí list, který pro jednotlivé části zakázky tvoří Přílohu č. 4 – 6 této zadávací dokumentace), údaj kontaktní osoby, včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy;

 2. Nabídka bude učiněna v písemné, listinné formě a ve formě elektronické na datovém nosiči, ze které bude jasně vyplývat, do jaké části popř. do jakých více částí zakázky uchazeč nabídku podává. Nabídka pak bude současně obsahovat příslušné návrhy Smlouvy o zajištění služeb pro veřejnou zakázku „Část I“., včetně vyplněné Přílohy č.1, Smlouvy o zajištění služeb pro veřejnou zakázku „Část III.“ včetně vyplněné Přílohy č. 3 a  návrh Smlouvy o zajištění služeb a přechodného pronájmu pro veřejnou zakázku „Část II.,“ včetně vyplněné Přílohy č. 2 podepsaný/é statutárním orgánem uchazeče nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou jednat jménem/za uchazeče na základě plné moci, která bude připojena; včetně dalších příloh, a to příslušného krycího listu, čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (v souladu s čl. 12 této zadávací dokumentace), kopie aktuálního výpisu z veřejného rejstříku vedeného pro právnickou osobu nebo v případě fyzické osoby podnikající kopií živnostenského oprávnění či kopií výpisu z jiné evidence, ve které je uchazeč zapsán; a dále doplňkových kritérií, vždy podle toho, do jakých částí uchazeč nabídku podává

 3. Každý uchazeč je do výběrového řízení oprávněn podat jen jednu nabídku. Tím není dotčeno ustanovení odstavce (1), tedy možnost tuto jednu nabídku podat do jedné či více částí zakázky.

 4. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 5. Nabídka se podává ve lhůtě pro podání nabídek.

 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v článku 9. této zadávací dokumentace.

 7. Varianty nabídek nejsou přípustné.

 8. Obálka s nabídkou v jednom vyhotovení bude označena následujícím způsobem:

  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Národní ústav pro autismus, z.ú. – Nabídka ubytování, veřejná zakázka „Část I“  - NEOTEVÍRAT !! nebo
  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Národní ústav pro autismus, z.ú. – Nabídka pronájmu, veřejná zakázka „Část II“  - NEOTEVÍRAT !! nebo
  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Národní ústav pro autismus, z.ú. – Nabídka ubytování, veřejná zakázka, „Část III“  - NEOTEVÍRAT !!

  a bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče pro účely zasílání oznámení.                                                                                                                                                            

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 1. Nabídková cena uvedená v návrhu Smlouvy o zajištění služeb pro veřejnou zakázku „Část I.“, Smlouvy o zajištění služeb pro veřejnou zakázku „Část III.“  a  Smlouvy o zajištění služeb a přechodného pronájmu pro veřejnou zakázku „Část II.“ musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré daně, poplatky a další náklady spojené s realizací této veřejné zakázky.

 2. Celková nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH, kterou uchazeč uvede v  Krycím listu příslušném pro jednotlivou část zakázky a tvořícím Přílohy č. 4 – 6 této dokumentace.

 3. Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou k podání nabídky, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty, které jsou podkladem pro vymezení předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude učiněna v písemné, listinné formě a ve formě elektronické na datovém nosiči, ze které bude jasně vyplývat, do jaké části popř. do jakých více částí zakázky uchazeč nabídku podává. Bližší požadavky jsou stanoveny v podmínkách a požadavcích na zpracování nabídky, v čl. 8 Zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. .

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč je do výběrového řízení oprávněn podat jen jednu nabídku. Tím není dotčeno ustanovení odstavce (1), tedy možnost tuto jednu nabídku podat do jedné či více částí zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost uchazeče se doručuje na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele nebo do datové schránky zadavatele a musí být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace či podklady uchazeči nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti. Dodatečné informace, které zadavatel poskytl, odešle emailem současně také ostatním uchazečům, které vyzval a zveřejní je na profilu www.efcr.cz a na svých internetových stránkách.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Platební podmínky a požadavky na fakturaci jsou stanoveny v návrzích smluv pro plnění jednotlivých částí zakázky, které tvoří Přílohy č. 9 - 11 k zadávací dokumentaci.

 2. V případě, že dodavatel přistoupí k plnění zakázky (i jejích jednotlivých částí) prostřednictvím svého/svých subdodavatele/ů, je povinen, kromě svých identifikačních údajů, uvést též identifikační údaje, a to název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, popř. bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, IČ, DIČ, telefonní kontakt, e-mailový kontakt a URL adresu těchto svých subdodavatelů. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9). Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v případě, že na ustanovení tato výzva , případně zadávací dokumentace odkazuje, zadavatel se jimi řídí pouze přiměřeně.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 545242.80

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Olga Šourková, Filipovská 1676, 28601 Čáslav RČ: 445524/141 pro část II.

  Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Tereza Konvalinová, Dolní Kalná 171, 54374 Dolní Kalná IČ05465133 pro část III.

  Datum podpisu smlouvy: 23. 9. 2019

Zrušené části zakázky: Byla zrušena Část I. zakázky, protože se nepřihlásil žádný zájemce.

Datum ukončení: 23. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 4. 2019
 
Aktualizováno: 12. 11. 2019