Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na zajištění vzdělání pro zaměstnance společnosti R. T. S. cs, spol. s r. o. v IT oblasti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13737

Název zakázky: Výběrové řízení na zajištění vzdělání pro zaměstnance společnosti R. T. S. cs, spol. s r. o. v IT oblasti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 1. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: R. T. S. cs, spol. s r. o.

Sídlo zadavatele: Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bohdan Kaluža
 • Telefon: +420737238667
 • E-mail: bohdan.kaluza@rtscs.cz

IČ zadavatele: 18051367

DIČ zadavatele: CZ18051367

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kateřina Kalužová
 • Telefon: +420736209204
 • E-mail: katerina.kaluzova@rtscs.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 2. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
R. T. S. cs, spol. s r. o., Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je: Výběrové řízení na zajištění vzdělání pro zaměstnance společnosti R. T. S. cs, spol. s r. o. v IT oblasti

Zakázka je rozdělena do tří základních částí, přičemž účastníci mohou podat nabídku na každou část zakázky zvlášť, případně na kombinaci nebo na všechny části v rámci jedné nabídky.

Zakázka se skládá ze 3 částí:

A) Doplnění znalostí MS SQL 2019
B) Vzdělávání v oblasti management SW projektu
C) Enterprise Architect pro analytiky

Společné požadavky na vzdělávací aktivity:

Školení bude probíhat od 8:00 do 16:30 hod., s půlhodinovou obědovou pauzou. (Čas může být upraven podle časových možností školitele a školených zaměstnanců). Výukové hodiny jsou uvedeny v délce 60 minut

-       Školení se bude konat v prostorách společnosti R. T. S. cs, spol. s r. o., na adrese: Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

-       Absolvování kurzu je zakončeno úspěšně absolvovaným závěrečným pohovorem.

-       Každý úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

-       Metody výuky: Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Dílčí požadavky na vzdělávací aktivity: viz RTScs_Výzva k podaní nabídek.pdf

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 380000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.2. 2021–30.7. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací aktivity se budou konat v sídle žadatele, tj. Novinářská 1113/3, Ostrava, 709 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnoticího kritéria:

Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %)

Nabídky budou hodnoceny podle ceny. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádření v procentech.

Sestavení celkového pořadí

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku v rámci každé části zakázky, která bude zpracována v českém jazyce. Podmínkou podání nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je prokázání kvalifikace dodavatelem ve lhůtě podání nabídek, a to:

Prokázání základní způsobilosti:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Prokázaní profesní způsobilosti:

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, čí výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné oprávnění či licenci

Prokázaní technické kvalifikace:

Zadavatel má zájem na tom, aby lektoři realizující kurzy měli dostatečné zkušenosti v oblasti, ve které budou školit jednotlivé kurzy. Předmětem posouzení této způsobilosti budou tedy profesní zkušenosti lektorů zapojených do realizace zakázky. Podmínky, které Zadavatel vyžaduje pro splnění kvalifikačních předpokladů lektora/ky:

A) Pro kurz: Doplnění znalostí MS SQL 2019

 • Praxe: Doložení min. 3 odučených kurzů za poslední 2 roky před datem zahájení VŘ v oblasti odpovídající konkrétní části zakázky
 • Certifikace: Doložení oprávnění (autorizace, certifikace apod.) pro provádění školení v odpovídající části zakázky.

B) Pro kurz: Vzdělávání v oblasti management SW projektu

 • Praxe: Doložení min. 3 odučených kurzů za poslední 2 roky před datem zahájení VŘ v oblasti odpovídající konkrétní části zakázky
 • Certifikace: Doložení oprávnění (autorizace, certifikace apod.) pro provádění školení v odpovídající části zakázky.

C) Pro kurz: Enterprise Architect pro analytiky

 • Praxe: Doložení min. 3 odučených kurzů za poslední 2 roky před datem zahájení VŘ v oblasti odpovídající konkrétní části zakázky
 • Certifikace: Doložení oprávnění (autorizace, certifikace apod.) pro provádění školení v odpovídající části zakázky.

Účastník prokáže kvalifikační způsobilost realizačního týmu doložením portfolia realizačního týmu, které bude obsahovat CV osob, které se podílejí na plnění zakázky, prosté kopie osvědčení o absolvování požadovaných certifikací či školení jednotlivých osob, popřípadě čestné prohlášení o splnění kvalifikace

 

Uchazeč je povinen prokázat splnění podmínek kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že nesplní kterékoliv kvalifikační kritérium, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů nebo písemného vysvětlení nabídky. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích stran, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost. Doklady, které prokazují splnění základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. 

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v následujícím členění vedeném níže a zároveň obsahovala:  

Svazek č.1:

1.     Krycí list nabídky – Příloha č.1

2.     Nabídková cena – Příloha č.2

3.     Dokumenty k prokázání základní způsobilosti:

4.     Dokumenty k prokázání profesní způsobilosti

5.     Seznam realizačního týmu – určení lektora/ů a dokumenty k prokázání technické kvalifikace

6.     Další dokumenty, dle uvážení dodavatele

 

Svazek č.2:

1.     Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče Příloha č.3

 

-        Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

-        Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

-        Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

-        Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce.

-        Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

-        Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

-        Součástí této Výzvy je vzor smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení a je pro účastníka závazná. Účastník je povinen vyplnit pouze ta pole, která jsou označena „doplnit…“. Komentář po doplnění účastník vymaže. Součástí nabídky tedy musí být návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena i tato plná moc.

-        Nabídka bude mít 2 svazky. V rámci svazku 1 budou všechny listy, včetně příloh, řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. V rámci svazku 2 bude podepsaná smlouva.

-        V případě, že účastník nebude respektovat podmínky stanovené Výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude z výběrového řízení vyloučen.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v Kč v příloze č.2, kde bude vyplněna kalkulace nabídkové ceny pro každý kurz samostatně, včetně součtu za všechny 3 kurzy.

 

Cena bude uvedena jako cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena včetně DPH.

 

Nabídková cena bude stanovena jako pevná a nejvýše přípustná.

 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, když v průběhu dodávky dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.

 

V případě, že je uchazeč neplátcem DPH, pak při stanovení nabídkové ceny uchazeče DPH neuvádí, pouze uvede nabídkovou cenu za dané služby.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a názvem zakázky „Výběrové řízení na zajištění vzdělání pro zaměstnance společnosti R. T. S. cs, spol. s r. o. v IT oblasti“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek bude zveřejněna na portálu www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

-        Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

-        Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

-        Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat výhradně písemnou formou prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to jen v českém jazyce.

-        Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

-        Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

-        Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

-        Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

-        O výsledcích výběrového řízení budou účastníci neprodleně písemně informováni (emailem na adresu, kterou účastníci uvedou jako kontaktní).

-        Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout.

-        V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani náhradu jakýkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení.

Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 380000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GOPAS a.s., sídlo: Kodaňská 1441/46, Praha 10, 101 00, 63911035

  Datum podpisu smlouvy: 2. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 1. 2021
 
Aktualizováno: 2. 2. 2021