Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na zajištění vzdělávání členů spolku SPRP – Spolek pro rozvoj podnikání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13022

Název zakázky: Výběrové řízení na zajištění vzdělávání členů spolku SPRP – Spolek pro rozvoj podnikání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z.ú.

Sídlo zadavatele: Budovatelská 872/51, Rohatec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Mgr. Marie Šedová
 • Telefon: +420777553939
 • E-mail: m.sedova@sedova.cz

IČ zadavatele: 07799845

DIČ zadavatele: CZ07799845

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Veronika Pištěková
 • Telefon: +420777553883
 • E-mail: v.pistekova@sedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 10. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Budovatelská 872/51, Rohatec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

 

Tyto požadavky je uchazeč povinen a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejich přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

 

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

 

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt Vzdělávání zaměstnanců – Spolek pro rozvoj podnikání. Cílem je vzdělávat zaměstnance členů spolku SPRP – Spolek pro rozvoj podnikání, z.s. a rozšířit tak jejich znalosti.

 

Vzdělávací kurzy budou probíhat ve skupinách, přičemž v jedné skupině bude od 2 – 12 osob. Kurzy budou formou prezenčních uzavřených školení, určených pro cílovou skupinu zadavatele.

 

Jedná se o školení z oblastí uvedených v příloze č. 4 – Specifikace vzdělávacích aktivit. Maximální počet výukových hodin na 1 den je 8 hodin + případná přestávka. Výuková hodina je dlouhá 60 minut.

 

Dodavatel zajistí na všechna školení následující výstupy a adekvátní lektorské kapacity:

- školitele/lektory

- prezenční listiny (dle vzoru OP Z)

- potvrzení o absolvování (dle vzoru OP Z)

- dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu (dle vzoru OP Z)

- výukové materiály / skripta (označené publicitou dle OP Z)

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5900200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
10/2019 - 3/2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Vysočina, Jimomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

   

  Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

  Nabídky budou hodnoceny podle osobohodin jednotlivých dílčích plnění. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou osobohodinou za jednotlivé dílčí plnění.

   

  Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

   

  100 x (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech.

   

  Sestavení celkového pořadí

  Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

   

  Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

   

  základní způsobilost;
  profesní způsobilost;

   

  Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

   

   Základní způsobilost

   

  Způsobilým je dodavatel, který

   

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

   

  Profesní způsobilost

   

  Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

  který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopii živnostenského listu či koncese.

   

  Technické kvalifikační předpoklady

  Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 2 služeb (souboru služeb) obdobného charakteru jako předmět zakázky v minimální hodnotě:

  Dílčí plnění č. 1 - 20 000,- bez DPH

  Dílčí plnění č. 2 – 200 000,- bez DPH

  Dílčí plnění č. 3 – 200 000,- bez DPH

  Přehled realizovaných zakázek dle výše uvedeného dodavatel doplní do nabídky.

   

   

  Společná ustanovení ke způsobilosti

   

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

   

  Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

   

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavatel v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

   

  Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

   

  Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat způsobilost, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

   

  Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

 

Z nabídky bude jasně patrné, kterého dílčího plnění se nabídka týká – dodavatel dílčí plnění do nabídky označí.

 

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze část z dílčího plnění. Je třeba zpracovat nabídku na požadované dílčí plnění.

 

Každé dílčí plnění bude mít samostatnou nabídku. V rámci dílčího plnění je umožněna subdodávka.

 

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 

krycí list nabídky (příloha č.1 ZD) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku, který bude podepsán dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
dokumenty prokazující splnění základní (příloha č. 2 ZD) a profesní způsobilosti;
seznam významných služeb
Popis předmětu zakázky, kalkulace předmětu zakázky (příloha č. 3 ZD)
Specifikace vzdělávacích aktivit (příloha č. 4 ZD)
vyplněný návrh smlouvy zadavatele (příloha č. 5 ZD), kdy uchazeč vyplní pouze žlutě označená pole. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, uchazeč doloží k návrhu smlouvy vlastní přílohu ke KS – Specifikaci předmětu koupě
ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za jednu proškolenou osobohodinu v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

 

Nabídková cena v krycím listu nabídky, popisu předmětu plnění, návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena určena v návrhu smlouvy.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky.

 

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude v jednom originálním vyhotovení. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy (ve dvou vyhotovení) budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).V případě podání více nabídek do více dílčích plnění, bude smlouva ve dvou vyhotovení doložena pro každé dílčí plnění zvlášť.Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek , nebo zasíláním do elektronické pošty zadavatele. Účastník podá nabídku k jednotlivému dílčímu plnění, nabídky podané jen na část kurzů z dílčího plnění nebudou akceptovány. Tzn. dodavatel podá nabídku na celou část dílčího plnění.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na jedno dílčí plnění, tzn. pokud bude podávat nabídku na každé dílčí plnění, podá max. 3 nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu zadavatele k rukám paní Mgr. Veronice Pištěkové, nebo elektronicky e-mailem na adresu v.pistekova@sedova.cz Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

 

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

 

Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatelem s podmínkami této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10 s účinností od 17. 6. 2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SIXTYSIX s.r.o., V rejích 831/36a, 643 00 Brno, IČO: 01808591

  Datum podpisu smlouvy: 18. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Wlscon s.r.o., V dolině 1515/b, Michle, 101 00 Praha, IČO: 06235085

  Datum podpisu smlouvy: 18. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2019
 
Aktualizováno: 14. 11. 2019