Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání členů INDUSTRY CLUSTERU 4.0.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13596

Název zakázky: Vzdělávání členů INDUSTRY CLUSTERU 4.0.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.

Sídlo zadavatele: Výstaviště 569/3, Pisárky, 603 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Kubala, MBA
 • E-mail: kubala@ic40.cz

IČ zadavatele: 04916581

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Lenka Vdovcová
 • Telefon: +420777366870
 • E-mail: vdovcova@aztender.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 10. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
Výstaviště 569/3, Pisárky, 603 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Předmětem plnění zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Industry Clusteru 4.0, z. s., IČO: 04916581, se sídlem Výstaviště 569/3, Pisárky, 603 00 Brno (dále jen „Industry Cluster 4.0“). V rámci projektu dojde ke zhruba 370 účastem na vzdělávacích kurzech zaměstnanci členských firem, přičemž velká část těchto osob bude tvořena zaměstnanci strojírenských a výrobních firem.

Zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na 3 části, přičemž účastníci jsou oprávněni podat nabídku na každou část zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části zakázky najednou.

Informace uvedené v zadávací dokumentaci se týkají všech částí zakázky, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Každá z částí zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

Zadavatel předpokládá realizaci cca 35 kurzů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu, celkem cca 90 školicích dnů. Uváděné počty osob v rámci jednotlivých kurzů jsou předpokládané. Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.).

Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, tak otevřených kurzů. Předmětem zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin zakázky. 

Zadavatel požaduje, aby jednotlivé kurzy, respektive jejich obsahová stránka, byly zaměřeny s ohledem na cílovou skupinu. Požadujeme zohlednění pracovních pozic zapojených zaměstnanců ve společnosti (management, výkonní zaměstnanci).

Obsahová stránka kurzů musí být stanovena tak, aby obsahovala uvedený minimální obsah kurzu a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu, to znamená, že uvedené formy výuky jsou orientační. Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným dodavatelem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu.

Kurzy musí být v souladu s aktuálně zveřejněnými Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

Dodavatel zajistí realizaci všech školicích aktivit, do kterých podává nabídku. Zajištěním školicích aktivit se rozumí:

 1. příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
 2. odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
 3. součinnost dodavatele při zajištění vhodných školicích prostor zadavatelem (prostory bude zajišťovat na vlastní náklady zadavatel),
 4. poskytnutí studijních materiálů (skript a jiných výukových materiálů) účastníkům kurzů s nutností dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost, zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit studijní materiály na svých webových stránkách pro další využití,
 5. tisk a distribuci materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace, skripta a jiné učební materiály), sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,
 6. zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň tří fotografií z každého kurzu,
 7. zajištění hodnoticích dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
 8. zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál),
 9. veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.),
 10. zajištění technických pomůcek na kurzech (flipchart, dataprojektor apod.) a jejich distribuce na jednotlivé kurzy,
 11. zajištění počítačů pro účastníky školení „Obecných IT a specializovaných IT“ kurzů a zajištění dalšího technického vybavení potřebného pro kvalitní vzdělávání.

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ I. ČÁSTI ZAKÁZKY

I. část – Měkké a manažerské dovednosti

Cílová skupina: střední management, mistři ve výrobě, pracovníci controllingu.

Forma výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního prostředí, týmové a individuální projekty.

Místo plnění: dle požadavků zapojených firem – odhad 50 % v sídle firem, 30 % v sídle zadavatele, 20 % ostatní.

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ II. ČÁSTI ZAKÁZKY

II. část – Technické a jiné odborné vzdělávání

Cílová skupina: pracovníci ve výrobě a mistři.

Forma výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení dílčích příkladů v praxi vč. praktických ukázek, praktické příklady z firemního prostředí, individuální projekty a konzultace, ověření ve výrobě dle potřeby a místních možností.

Místo plnění: dle požadavků zapojených firem – odhad 80 % v sídle firem, 10 % v sídle zadavatele, 10 % ostatní.

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ III. ČÁSTI ZAKÁZKY

III. část – Obecné IT a specializované IT

Jednotlivé vzdělávací kurzy jsou rozděleny do následujících okruhů:

1. Obecné IT

Cílová skupina: administrativní pracovníci, mistři ve výrobě, pracovníci průřezově.

Forma výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem se souběžným procvičením u počítačů, řešení dílčích příkladů v praxi vč. praktických ukázek, praktické příklady z firemního prostředí, individuální projekty a konzultace.

Místo plnění: dle požadavků zapojených firem – odhad 70 % v sídle firem, 20 % v sídle zadavatele, 10 % ostatní.

2. Specializované IT

Cílová skupina: zaměstnanci, jejichž hlavní pracovní činností je udržovat a rozvíjet informační technologie zejména v oblasti software, tedy především správci a tvůrci softwarových a jiných aplikací.

Forma výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem se souběžným procvičením u počítačů, řešení dílčích příkladů v praxi vč. praktických ukázek, praktické příklady z firemního prostředí, individuální projekty a konzultace.

Místo plnění: dle požadavků zapojených firem – odhad 70 % v sídle firem, 20 % v sídle zadavatele, 10 % ostatní.

 

Podrobná tabulka poptávaných kurzů včetně uvedení počtů osob a dalších náležitostí je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1335305,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení. Předpokládané zahájení: 10/2020. Předpokládané ukončení: 03/2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění budou školicí prostory dle dohody s dodavatelem vzdělávacích služeb po celém území České republiky, zejména pak v Jihomoravském kraji, a to jak v sídle zadavatele, tak v sídlech společností zapojených do projektu, popř. v pronajatých prostorách (hotely apod.).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

HODNOTÍCÍ KRITERIUM PRO I., II. A III. ČÁST ZAKÁZKY

Hodnocení nabídek pro I., II. a III. část zakázky bude provedeno v souladu s ust. § 114 zákona podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Zadavatel současně stanovil následující kritéria hodnocení:

 
Kritérium hodnoceníVáha kritéria v %
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH60 %
Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů40 %

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 60 %:

V rámci tohoto kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Nejvyšší počet bodů bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.

b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 40 %:

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument s následujícími obsahovými náležitostmi.  Předložený dokument (navržený způsob realizace kurzů) bude rozdělen na tři části dle následujícího popisu:

Struktura a osnova: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu jednotlivých školení ve shodě s předmětem zakázky vymezeným v bodu 3. zadávací dokumentace pro danou část zakázky a příloze č. 3 pro danou část zakázky, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu jednotlivých školení a míru relevance k názvu a k pracovnímu zařazení cílové skupiny. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, osnovy a návrhu jednotlivých školení k pracovnímu zařazení zástupců cílové skupiny školení.

Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, účastník současně navrhne metody práce s cílovou skupinou, dále předloží návrh použití školicích pomůcek, podkladů a studijních materiálů, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny a specifickému předmětu školení.

Přístup a komunikace: účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků cílové skupiny nebo zadavatele, účastník dále popíše použité přístupy k posluchačům, způsob komunikace s posluchači a zadavatelem při školení a mezi jednotlivými dny školení, způsob organizačního a technického zajištění školení, způsob koordinace se zadavatelem při zajištění školicích prostor, způsob zajištění technického vybavení ve školicích prostorách, účastník dále navrhne možné způsoby získávání nových účastníků školení a detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model přístupu a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů.

U následujících vybraných kurzů účastník doloží také kompletní školicí materiály (v rámci své nabídky v listinné podobě, případně též v elektronické podobě na datovém nosiči).

Pro I. část zakázky:

 - „Informační a kybernetická bezpečnost pro management a pracovníky organizací“,

Pro II. část zakázky:

 - „Digitalizace výroby I.“.

Pro III. část zakázky:

 - „Informační a kybernetická bezpečnost pro IT pracovníky“.

Kompletní školicí materiály doložené k vybraným kurzům (viz výše) budou hodnoceny z hlediska komplexnosti dodaných materiálů, logičnosti a ucelenosti obsahu a skutečnosti, zda obsah odpovídá navržené struktuře a osnově kurzu, originality materiálů, jejich grafických kvalit a přehlednosti.

Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů. Účastník navržený způsob realizace kurzů z formálního pohledu jednoznačně a zřetelně vyčlení. Zadavatel tak doporučuje navržený způsob realizace kurzů začlenit v rámci nabídky na její závěr.

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

 

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI NABÍDKY A JEHO POPIS

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro subjektivně vyjádřitelná kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné.

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 60 %:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

 

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria, a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 40 %:

U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit, proto bude hodnoceno tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené k nejhůře posouzené. Poté bude k nejlépe posouzené nabídce přiřazeno 100 bodů a každé další pak takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Následně budou takto získaná bodová ohodnocení vynásobena vahou subjektivního kritéria. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nevyšší výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší výsledek):

 

subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky

------------------------------------------------------                    X 100 (bodů)

nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria, a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

Hodnotící komise oboduje věcný obsah nabídek účastníků dle následujících bodovacích kategorií. Nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim případně nejvíce přibližovat:

 • plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním proklientským přístupem;
 • účastník zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby zadavatele a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
 • účastník splňuje požadavky zadavatele co do předmětu zakázky, struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
 • účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití;
 • jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;
 • způsob nastavení komunikace se zadavatelem a posluchači je vysoce profesionální a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je maximálně efektivní, plynulý a flexibilní, bez zbytečných průtahů a přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů;
 • propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání nových účastníků školení a způsob získávání zpětné vazby, nadstandardní výstupy ze školení;
 • dodané školicí materiály k vybraným kurzům jsou vysoce profesionálně zpracované, komplexní a originální, obsah odpovídá navržené struktuře daného kurzu, obsah materiálů na sebe logicky navazuje a tvoří celek, jsou přehledné a profesionálně graficky zpracované;
 • navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;
 • navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu zakázky.

Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce, přičemž vodítka pro hodnotící komisi pro přidělení subjektivních bodů jsou následující:

Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání:

 • navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu zakázky i z pohledu požadavků zadavatele co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, avšak mírou zpracování jde o mírně rutinní nabídku a/nebo nabídku bez aktivního proklientského přístupu, která zcela splňuje požadavky zadavatele;
 • dodané školicí materiály k vybraným kurzům jsou profesionálně zpracované, obsah odpovídá navržené struktuře daného kurzu, obsah materiálů na sebe logicky navazuje a tvoří celek, avšak obsah materiálů je rutinní, ne příliš originální, grafické zpracování je přehledné;
 • navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
 • navržený způsob řešení obsahuje méně významné nedostatky, nesrovnalosti, které však nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu zakázky.

Návrh realizace kurzů vyhovující avšak s výhradami:

 • navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu zakázky i z pohledu požadavků zadavatele co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
 • dodané školicí materiály k vybraným kurzům jsou zpracované tak, že sice naplňují navrženou strukturu kurzu, avšak obsah materiálů na sebe příliš logicky nenavazuje a jako celek působí méně srozumitelně, obsah materiálů je příliš obecný a schematický, grafické zpracování je méně přehledné;
 • navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že bude předmět zakázky plněn řádně a včas;
 • navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností a schematičností.

Návrh realizace kurzů nevyhovující:

 • účastník neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude třeba v rámci účastníka nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení nepokrývají potřeby zadavatele a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas;
 • účastník nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné;
 • dodané školicí materiály k vybraným kurzům nenaplňují navrženou strukturu kurzu, obsah materiálů na sebe logicky nenavazuje a netvoří celek, jsou nesrozumitelné nebo zmatečné, nesplňují cíl daného kurzu, nejsou přizpůsobeny potřebám posluchačů a zadavatele, grafické zpracování je nepřehledné;
 • způsob nastavení komunikace se zadavatelem a účastníkem je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele;
 • navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a/nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

OBECNÉ PODMÍNKY KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty pro podání nabídky prokázat svoji způsobilost a kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

a/ splnění základní způsobilosti podle § 74,

b/ splnění profesní způsobilosti podle § 77, 

c/ splnění ekonomické kvalifikace podle § 78

d/ splnění technické kvalifikace podle § 79.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky:

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

V případě změn v kvalifikaci účastníka výběrového řízení postupuje účastník dle § 88 zákona.

Dodavatel může rovněž splnit kvalifikaci předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s §226 a násl. zákona případně výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů v souladu s §233 a následujícími.

 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým není dodavatel, který dle §74 odst. 1 zákona:

a/ byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b/ má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c/ má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d/ má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e/ je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba nebo účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, musí podmínku podle písm. a/ splňovat v souladu s §74 odst. 2 a 3 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a/ výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b/ potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c/ písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d/ písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e/ potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f/ výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,   že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Zadavatel poskytuje pro prokázání podmínek základní způsobilosti k ust. § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona čestné prohlášení, které je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

a/ podle §77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b/ podle §77 odst. 2 písm. a) zákona předložením oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Zadavatel požaduje předložení dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti.

 

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval minimální úrovně:

 • pro I. část zakázky minimálně 1.300.000,- Kč ročně, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.
 • pro II. část zakázky minimálně 280.000,- Kč ročně, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.
 • pro III. část zakázky minimálně 730.000,- Kč ročně, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

V případě, že dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením alespoň v prosté kopii:

a/ dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (účastník může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může účastník předložit dílčí plnění, tj. významnou službu, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz), přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:

 • pro I. část zakázky

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel úspěšně proškolil v souhrnu všech služeb:

 - alespoň 200 osob v oblasti měkkých a manažerských dovedností;

Z uvedeného seznamu musí být dále jednoznačně patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 - Nejméně 3 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností v minimální hodnotě alespoň 500.000,- Kč bez DPH za každou z nich;

 • pro II. část zakázky

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel úspěšně proškolil v souhrnu všech služeb:

 - alespoň 100 osob v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání;

Z uvedeného seznamu musí být dále jednoznačně patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 - Nejméně 2 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání v minimální hodnotě alespoň 100.000,- Kč bez DPH za každou z nich;

 • pro III. část zakázky

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel úspěšně proškolil v souhrnu všech služeb:

 - alespoň 100 osob v oblasti obecného IT;
 - alespoň 50 osob v oblasti specializovaného IT.

Z uvedeného seznamu musí být dále jednoznačně patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 - Nejméně 2 služby ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného IT vzdělávání (příklady obecného IT vzdělávání jsou uvedeny v tabulce v čl. 3. odst. 3.2. této zadávací dokumentace) v minimální hodnotě alespoň 200.000,- Kč bez DPH za každou z nich;
 - Nejméně 1 služba ze seznamu se musí týkat realizace vzdělávacích kurzů v oblasti specializovaného IT vzdělávání (příklady specializovaného IT vzdělávání jsou uvedeny v tabulce v čl. 3. odst. 3.2. této zadávací dokumentace) v minimální hodnotě alespoň 100.000,- Kč bez DPH.

Seznam významných služeb je dodavateli doporučeno předložit v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:

 • název objednatele,
 • název významné služby,
 • podrobný popis poskytovaných služeb,
 • celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč): u plnění zasahujících do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání nabídky, budoucí plnění nebudou uznána,
 • doba realizace služeb,
 • počet proškolených osob.

V případech, kdy se jedná o opakovaná školení nebo sérii modulárních školení, se osoba počítá pouze jednou za proškolenou osobu. To znamená, že v případě, kdy se účastní jedna osoba ve studijní skupině několika kurzů (modulů) v jedné oblasti vzdělávání v rámci jedné významné služby, bude tato osoba započítána v rámci této významné služby pouze jedenkrát.

Doba 3 let před zahájením výběrového řízení se považuje za splněnou, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

 

b/ dle §79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

 • pro I. část zakázky

 - alespoň 5 lektorů prokáže min. SŠ vzdělání a 5 let profesní praxe v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností; přičemž minimálně 2 lektoři budou disponovat buď vysokoškolským vzděláním ekonomického směru, nebo v oblasti řízení lidských zdrojů (psychologie, andragogika, personální řízení aj.), všichni lektoři současně uvedou seznam alespoň tří realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností, na kterých se osobně podíleli;

 • pro II. část zakázky

 - alespoň 2 lektoři prokážou min. SŠ vzdělání a 5 let profesní praxe v oblasti technického a odborného vzdělávání, přičemž minimálně 1 lektor bude disponovat vysokoškolským vzděláním technického směru (např. strojní nebo stavební fakulta), všichni lektoři současně uvedou seznam alespoň tří realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání, na kterých se osobně podíleli.

 • pro III. část zakázky

 - alespoň 3 lektoři prokážou min. SŠ vzdělání a 5 let profesní praxe v oblasti obecného IT vzdělávání (příklady obecného IT vzdělávání jsou uvedeny v tabulce v čl. 3. odst. 3.2. této zadávací dokumentace); přičemž minimálně 2 lektoři budou disponovat vysokoškolským vzděláním v oblasti informatiky, všichni lektoři současně uvedou seznam alespoň tří realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti obecného IT, na kterých se osobně podíleli;
 - alespoň 2 lektoři prokážou min. SŠ vzdělání a 5 let profesní praxe v oblasti specializovaného IT vzdělávání (příklady specializovaného IT vzdělávání jsou uvedeny v tabulce v čl. 3. odst. 3.2. této zadávací dokumentace); přičemž minimálně 1 lektor bude disponovat vysokoškolským vzděláním v oblasti informatiky, všichni lektoři současně uvedou seznam alespoň tří realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti specializovaného IT, na kterých se osobně podíleli.

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

 • Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (maturitní vysvědčení, VŠ diplom, certifikát aj.);
 • Zpracovaný profesní životopis, který musí obsahovat u každé uváděné osoby:
 1. jméno a příjmení,
 2. nejvyšší dosažené vzdělání,
 3. přehled a dobu profesní praxe vztahující se k předmětu zakázky,
 4. realizované zakázky obdobného charakteru.

 

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE U SPOLEČNÉ ÚČASTI VÍCE DODAVATELŮ

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

 

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je povinen podrobně prostudovat zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a ve lhůtě stanovené zákonem pro vysvětlení zadávací dokumentace si vyjasnit se zadavatelem případné nejasnosti v zadávacích podmínkách.

Nabídky se podávají v listinné podobě.

Nabídku podává účastník výběrového řízení v jednom vyhotovení v uzavřené obálce označené názvem zakázky a identifikačními údaji účastníka výběrového řízení (obchodní firmou/názvem/jménem a příjmením, sídlem/bydlištěm, IČO, bylo-li přiděleno). Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jejím obsahem, a opatřena výrazným nápisem NEOTEVÍRAT nebo nápisem obdobného významu.

Nabídky musí být doručeny do konce lhůty pro podání nabídek stanovené a uveřejněné v této zadávací dokumentaci.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku ke každé části zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Zadavatel požaduje v souladu s § 105 zákona předložit v nabídce seznam poddodavatelů a uvést, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména pak: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, DIČ bylo-li přiděleno, osoba oprávněná zastupovat účastníka výběrového řízení, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vyplněný v souladu s čl. 6 této zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka výběrového řízení, případně musí být přiložena plná moc.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je celková cena kalkulovaná na základě specifikace zadavatele stanovené v bodě 3. a v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Účastník do přílohy č. 3 vyplní tabulku s náklady na jednu kurzohodinu a do krycího listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) uvede celkovou nabídkovou cenu za předpokládaný odběr služeb.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 k této zadávací dokumentaci) a v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 2a, 2b, 2c k této zadávací dokumentaci).

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že celková nabídková cena slouží zejména pro účely hodnocení nabídek a nepředstavuje závazek zadavatele k zadání konkrétního objemu plnění zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku ke každé části zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastníkům výběrového řízení je doporučeno podrobně prostudovat zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a ve lhůtě pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám si vyjasnit se zadavatelem případné nejasnosti v zadávacích podmínkách.Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 2 pracovní dny před uplynutím lhůty 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, přesto vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu 5 pracovních dnů.Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona.Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit na e-mailovou adresu osoby zastupující zadavatele uvedenou v článku 2.2 zadávací dokumentace nebo v listinné podobě na adresu osoby zastupující zadavatele uvedenou v článku 2.2 zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Součástí nabídky dodavatele bude návrh smlouvy, jednostranně podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka dodavatele musí respektovat zadavatelem stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami definovanými zadavatelem v Příloze č. 2a, 2b, 2c k zadávací dokumentaci a dalšími požadavky zadavatele definovanými v zadávací dokumentaci a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 2a, 2b, 2c k zadávací dokumentaci). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit.

 

ZÁVĚR

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníky u třetích osob a účastníci jsou mu povinni v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s touto účastí.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením §127 odst. 2 písm. e) kdykoliv zrušit výběrové řízení v případě, že na předmětnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši potřebné k realizaci zakázky, tedy nedojde k obdržení dotace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 9. 2020
 
Aktualizováno: 20. 11. 2020