Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání členů JHK – Odborné kurzy II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12488

Název zakázky: Vzdělávání členů JHK – Odborné kurzy II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Jihočeská hospodářská komora

Sídlo zadavatele: Husova 9, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Luděk keist
 • Telefon: +420387318433
 • E-mail: keist@jhk.cz

IČ zadavatele: 48208248

DIČ zadavatele: CZ48208248

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Rejnek
 • Telefon: +420387699325
 • E-mail: rejnek@jhk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 9. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Husova 9, 370 01 České Budějovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory.

Podrobná tabulka poptávaných kurzů včetně uvedení požadovaného počtu proškolených osob a dalších náležitostí je přílohou Zadávací dokumentace která je součástí této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1530000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2018 - březen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Pro realizaci kurzů platí, že prostory zajišťuje dodavatel na své náklady. K realizaci kurzů dojde (místo plnění) na území Jihočeského kraje

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2 zákona ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny včetně DPH, uvedená v Nabídkovém listu – vzor viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) prokázat splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 zadávacích podmínek.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Kvalifikaci splní dodavatel, který:

 1. prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona,
 2. prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona,

Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona

Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) − e) zákona splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který:

 1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  1. je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:
   1. tato právnická osoba,
   2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
   3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
  2. účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
   1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
   2. české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu
 2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona

Účastník splňuje profesní způsobilost:

analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:

 • výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

analogicky dle § 77 odst. 2, písm. a) zákona

 • dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (jedná se zejména o živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“)

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.

Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat (v případě, pokud nebude nabídka obsahovat kompletní níže uvedené dokumenty, jedná se o důvod k vyřazení nabídky z výběrového řízení):

 1. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka – vzor viz příloha č. 1
 2. Nabídkový list, podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka – vzor viz příloha č. 2
 3. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace – vzor viz příloha č. 3
 4. Doklady prokazující splnění kvalifikaci dodavatele
 5. Doplněný formulář „Seznam kurzů“ - Technická specifikace, podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka – viz příloha č. 4
 6. Návrh „Závazný návrh Smlouvy o dílo“, podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka – závazný vzor viz příloha č. 5

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena za komplexní realizaci služeb bude zpracována podle podkladu pro stanovení nabídkové ceny včetně podrobné tabulky poptávaných kurzů (příloha č. 4 této ZD) a to formou vyplnění této tabulky obsahující pole pro kalkulaci nákladů. Do nabídkového listu (příloha č. 2 ZD) dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu.

Nabídková cena bude uvedena v české měně a v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné informace o požadavcích zadavatele na zpracování nabídky jsou uvedeny v přiložené Zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1505300.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421se sídlem:Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 12907731,

  Datum podpisu smlouvy: 11. 10. 2018

Datum ukončení: 11. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 9. 2018
 
Aktualizováno: 18. 10. 2018