Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí v oblasti veřejného opatrovnictví

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13962

Název zakázky: Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí v oblasti veřejného opatrovnictví

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 1. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Helena Zahálková
  • Telefon: +420466026175
  • E-mail: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Pavlína Bartoňová
  • Telefon: +420466026437
  • E-mail: pavlina.bartonova@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejichž předmětem je realizace 2 běhů akreditovaných vzdělávacích kurzů pro účastníky z řad pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru sociálních věcí a sociálních pracovníků obcí v oblasti veřejného opatrovnictví. Minimální rozsah každého běhu kurzu je 6 výukových hodin, přičemž 1 výuková hodina odpovídá 45 minutám. Předpokládaný počet účastníků na každý běh kurzu je 20.Cílem semináře je poskytnout sociálním pracovníkům obcí a pracovníkům kraje orientaci v tom, kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen, orientaci v rozdílnosti agend veřejného opatrovnictví a sociální práce.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 58000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.4.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele, sídlo dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedená dodavatelem ve formuláři nabídky (Příloha č. 1 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné. Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Viz výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně pouze v elektronické podobě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 56000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Kalis, s.r.o.U pošty 273/9, 625 00 BrnoIČO: 29306841

    Datum podpisu smlouvy: 11. 4. 2022

Datum ukončení: 11. 4. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 1. 2022
 
Aktualizováno: 27. 5. 2022