Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12591

Název zakázky: Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Radka Sovjáková, DiS.
 • Telefon: +420739389024
 • E-mail: reditelka@cssznojmo.cz

IČ zadavatele: 45671770

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jitka Stašková
 • Telefon: +420515220569
 • E-mail: staskova@cssznojmo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 12. 2018 15:00

Místo pro podání nabídek:
U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

 

Cílem vzdělávání je, aby zaměstnanci byli proškoleni v následujících oblastech (bližší specifikace viz příloha č. 3 – „Plán vzdělávání a minimální obsahová náplň kurzů“):

- Citlivý přístup ke vztahu péče k seniorovi

- Gerontooblek

- Kinestetika v praxi

- Pracovní morálka zaměstnanců sociálních služeb

- Individuální plánování s klienty s demencí

- Pády seniorů a jejich prevence

- Péče o klienty upoutané na lůžku

- Práce s příbuznými klienta

- První pomoc

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny uvedené oblasti, přičemž název jednotlivých témat se může lišit, avšak obsah jednotlivých témat musí korespondovat s obsahem uvedeným v příloze č. 3 – „Plán vzdělávání a minimální obsahová náplň kurzů“.

 

Celkový počet kurzů: 56

 

Maximální počet účastníků 1 kurzu: 30

Délka 1 kurzu: 8 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodinou se rozumí 45 minut)

Kurzy budou probíhat pouze v pracovních dnech.

Každý kurz bude ukončen nejpozději v 15:00 hodin.

 

Vzdělávání bude probíhat v prostorách zadavatele.

Dodavatel bude účastníkům vzdělávání poskytovat výukové materiály v potřebném množství.

Vzdělávací kurzy budou probíhat prezenční formou.

Účast zaměstnanců na kurzech bude podložena prezenční listinou pro každý jednotlivý kurz.

Účastníkům vzdělávání bude vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

 

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale jsou nutné pro realizaci vzdělávání.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 716800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden 2019 - červen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH.

 

Za nejvhodnější bude považována ta nabídka, která bude obsahovat nejnižší cenu za plnění předmětu zakázky v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou (nejvýhodnější) až po nejvyšší nabídkovou cenu (nejméně výhodná). V případě rovnosti nabídkové ceny dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli.

 

V případě, že uchazeč není plátcem DPH, je cena bez DPH v takovém případě cenou konečnou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

 • Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), přičemž splnění základní způsobilosti bude prokázáno listinami uvedenými v § 75 Zákona a splňujícími požadavky podle § 53 odst. 4 Zákona, a to ve formě Čestného prohlášení (viz příloha č. 2 – „Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti“)

 

Profesní způsobilost

 • Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) Zákona.
 • Splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 Zákona bude splněno předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (může být doloženo v prosté kopii).
 • Splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) Zákona bude prokázáno předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ nebo jeho ekvivalent (může být doloženo v prosté kopii).

 

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedení v ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) a d) Zákona:

 • Splnění kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona se prokáže seznamem významných služeb poskytnutých za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele (viz příloha č. 4 – „Seznam významných služeb“). Zadavatel v rámci tohoto kritéria požaduje prokázání splnění alespoň tří řádně dokončených významných služeb spočívajících v poskytnutí odborného vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách s finančním objemem každé jednotlivé služby minimálně 400 000 Kč bez DPH.
 • Splnění kritéria se prokáže také předložením seznamu lektorů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (viz příloha č. 5 – „Seznam lektorů“). Zadavatel nebude akceptovat realizaci veřejné zakázky vzdělávání formou subdodavatele. Zadavatel nestanovuje minimální počet lektorů.

Požadavky na lektory:

- Vysokoškolské vzdělání (uchazeč dokládá přiložením prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání lektorů)

- Prokazatelná zkušenost lektora s vedením kurzu na dané téma v rozsahu minimálně 3 kurzů v délce 8 vyučovacích hodin realizovaných v posledním roce (uchazeč dokládá seznamem referenčních vzdělávacích aktivit, na nichž se lektor podílel)

 • Zadavatel dále požaduje akreditaci MPSV ČR u dodávaných kurzů. Zadavatel však vzhledem k situaci na trhu vzdělávacích organizací připouští v momentě podání nabídky určitou toleranci, proto zadavatel požaduje akreditaci MPSV ČR u 8 z 9 poptávaných kurzů. Akreditace bude doložena formou předložení prosté kopie rozhodnutí MPSV ČR o akreditaci vzdělávacího programu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace uvedené v této výzvě a jejich přílohách vymezují požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen akceptovat při zpracování své nabídky. Neakceptování těchto požadavků bude považováno za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě. Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy.

 

Nabídka uchazeče musí splňovat všechny požadavky uvedené ve výzvě a musí obsahovat všechny oblasti vzdělávání uvedené v této výzvě. Není přípustné nabídnout pouze některé oblasti vzdělávání a není akceptováno plnění předmětu zakázky formou subdodavatelských služeb.

 

Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 

- Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy

- Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti (viz příloha č. 2) profesní způsobilosti a technické kvalifikace

- Popis obsahu jednotlivých kurzů, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět plnění zadavatele (viz příloha č. 3)

- Seznam významných služeb (viz příloha č. 4)

- Seznam lektorů (viz příloha č. 5)

- Návrh smlouvy dle přílohy č. 6 - Podepsaný návrh smlouvy uchazečem nebo osobou oprávněnou uchazeče zastupovat v jednom vyhotovení. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy identifikační údaje, kontaktní údaje, nabídkovou cenu a další údaje požadované zadavatelem.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k plnění předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady potřebné k zajištění školení (zejména náklady na odměnu lektora, ubytování, cestovné, stravné, technické vybavení apod).

 

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat, a to ani z důvodu případné změny daňových předpisů upravujících výši DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být doručeny v jedné obálce a všechny listy nabídky budou sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré doklady a prohlášení, u kterých je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Pokud bude uchazeče zastupovat osoba oprávněná k zastupování, musí být v nabídce předložena plná moc v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré požadavky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

 

Zadavatel nebude akceptovat realizaci veřejné zakázky formou subdodavatele.

 

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat v českém jazyce a pouze a jedině písemnou formou (včetně komunikace emailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení.

 

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (společné pro všechny části zakázky). Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Výběrové řízení bylo zrušeno ze strany zadavatele z důvodu uvedené podmínky nemožnosti realizace veřejné zakázky formou poddodavatele, neboť daným zákazem by mohlo dojít k omezení soutěže.

Datum ukončení: 8. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 12. 2018
 
Aktualizováno: 8. 2. 2019