Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání společnosti FESTO-ŠTODT s.r.o., a Fe Produkt, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11262

Název zakázky: Vzdělávání společnosti FESTO-ŠTODT s.r.o., a Fe Produkt, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Fe Produkt, a.s.

Sídlo zadavatele: Wittgensteinova 886/10, Olomouc 779 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Pavel Polívka, předseda představenstva
  • Telefon: +420602121412
  • E-mail: feproduktas@gmail.com

IČ zadavatele: 25865447

DIČ zadavatele: CZ25865447

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Tomáš Palát
  • Telefon: +420602121412
  • E-mail: feproduktas@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 3. 7. 2017 23:30

Místo pro podání nabídek:
Fe Produkt, a.s.,Wittgensteinova 886/10, Olomouc 779 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů:

- Měkkých a manažerských dovedností

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této výzvy. Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech zajištěných zadavatelem formou kurzů připravených na míru, a to interně (Olomouc, Šumperk) nebo externě v místě vzdáleném do 250 km od sídla zadavatele. Náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) nejsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály pro účastníky kurzů apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

- Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

- Dodavatel vyplní specifikaci jednotlivých kurzů v příloze č.4. ve všech bodech: praktická část, závěrečná zkouška, jméno lektora pro kurz, cena za osobohodinu a celková cena za jednotlivý kurz

- Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.

- Kurzy mohou probíhat od pondělí do neděle v dopoledních i odpoledních hodinách - U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

- Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

- Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.

- Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.

- Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

- Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
3.7.2017

Místo dodání / převzetí plnění:
Olomouc, Šumperk, do 250 km od sídla zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

- Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

Hodnotící kritérium Nabídková cena: Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v jakém byly doručeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- základní kvalifikační předpoklady;

- profesní kvalifikační předpoklady;

- technické kvalifikační předpoklady.

Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

1. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje účastník:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Účastník prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, které je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

2. Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje účastník:

a) který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) který předloží kopii dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

3. Technické kvalifikační předpoklady

Technickým kvalifikačním požadavkem je seznam techniků(realizační tým) v jednotlivých částech zakázky, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam musí mít podobu vyplněného čestného prohlášení v příloze č.5, které bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka VŘ. Dodavatel je povinen vyplnit všechny části přílohy č.5.

Seznam bude zahrnovat minimálně 2 členy realizačního týmu z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu – projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem, současně muže být i lektorem Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu – projektového manažera – budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu – projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby účastník níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

- všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci poskytování poradenských služeb bude český jazyk);

- všichni členové realizačního týmu musí mít praxi ve vzdělávání dospělých

- vedoucí týmu musí mít vysokoškolské vzdělání ukončené minimálně magisterským titulem

- další členové realizačního týmu musí mít minimálně středoškolské vzdělání

- vedoucí týmu musí prokázat praxi v oblasti vzdělávání v měkkých dovednostech nebo obchodě v délce nejméně 6 let – povinným vyplněním čestného prohlášení v příloze č.5

- ostatní členové týmu na pozici lektorů (včetně vedoucího týmu, pokud bude v pozici lektora) musí prokázat profesní praxi v oblasti vzdělávání dospělých vztahujícímu se k předmětu kurzu v délce nejméně 3 let s uvedením minimálně 5ti referencí

– povinným vyplněním přílohy č.5

Určený profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění doplněním formuláře v čestném prohlášení uvedeném v příloze č.5 v minimálním rozsahu:

- jméno a příjmení;

- označení pozice v realizačním týmu;

- nejvyšší dosažené vzdělání;

- přehled praxe v potřebném počtu let

- seznam kurzů, které bude školit

- přehled profesní praxe formou přehledu vzdělávání (v požadovaném minimálním počtu referencí) v relevantním oboru pro danou dílčí část předmětu zakázky, tj. kurzy, který školí a to povinným vyplněním přílohy č.5.: vzdělávaný objekt – téma - počet proškolených hodin v uvedeném tématu – rok vzdělávání – kontakt na vzdělávaný objekt)

- kopie diplomu

4. Společná ustanovení ke kvalifikaci Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky. Účastník prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost. Doklad prokazující splnění profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad dle bodu 2 písm. a) tohoto článku nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení o kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny; b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

- Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy;

- dokumenty prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů;

- popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele dle přílohy č. 4

- ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka).

- návrh smlouvy dle přílohy č.3. Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka v jednom vyhotovení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádné uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz. Příloha č. 3, který je pro účastníka závazný. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Účastník dodá celou nabídku také na CD ve formátu „pdf“ a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky pouze písemně. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem. Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. Komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými. Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník. Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad veškeré podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci, včetně všech dodatečných informací. Pokud uchazeč neposkytne v termínu pro podání nabídek ve své nabídce všechny požadované informace, razítka, podpisy a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám nebude možné aby uchazeč tyto informace doplňoval. Důsledkem bude vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 492000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AL-Consulting s.r.o.Ičo: 28856368, sídlo: Nad Nádrží 249, 538 25 Nasavrky

    Datum podpisu smlouvy: 12. 7. 2017

Datum ukončení: 12. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 6. 2017
 
Aktualizováno: 13. 7. 2017