Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání státní správy a samosprávy ORP Pohořelice II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13372

Název zakázky: Vzdělávání státní správy a samosprávy ORP Pohořelice II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Pohořelice

Sídlo zadavatele: Vídeňská 699, Pohořelice 691 23

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Miroslav Novák, DiS.
 • Telefon: +420519301320
 • E-mail: info@pohorelice.cz

IČ zadavatele: 00283509

DIČ zadavatele: CZ00283509

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Hana Mlýnková
 • Telefon: +420602227159
 • E-mail: hana.mlynkova@pohorelice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 4. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice 691 23

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na 27 částí, kdy každý kurz reprezentuje jednu část, je zajištění kurzů / vzdělávání pro zaměstnance a volené zastupitele Městského úřadu Pohořelice, resp. ORP Pohořelice, v rozsahu a za podmínek uvedených v přílohách této výzvy. Kurzy budou provedeny v následujících oblastech, které současně tvoří jednotlivé části zakázky:

Veřejné zakázky I; Veřejné zakázky II; Veřejné zakázky III; Finanční řízení I; Finanční řízení II; Finanční řízení III; Legislativa - spisová a archivní služba; Legislativa - ochrana osobních údajů; Legislativa - správní řád I; Legislativa - správní řád II; Legislativa - zákoník práce; Legislativa - právní minimum; Legislativa - registr smluv; Legislativa - zákon o obcích; Legislativa - občanský zákoník I; Legislativa - občanský zákoník II; Legislativa - zákon o finanční kontrole I; Legislativa - zákon o finanční kontrole II; Legislativa - zákon o přestupcích č. 250/2016 Sb., správní delikty; Školská legislativa a školský zákon; Legislativa z oblasti sociální; Legislativa - zákon o dopravě - dopravní legislativa; Legislativa - živnostenský zákon a související předpisy; Legislativa z oblasti matriky - obřady, jubilea; Legislativa - místní poplatky a daňový řád; Legislativa - stavební a územní řízení; Ochrana životního prostředí.

Podrobná specifikace kurzů včetně specifikace minimálních požadavků na obsah kurzů, počtu účastníků na kurz, časové dotace kurzu, požadavků na místo realizace či maximální ceny za kurz atd. je uvedena v příloze této výzvy.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu část zakázky, na více částí zakázky nebo na všechny části zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 708992,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba konání každého kurzu je uvedena v příloze této výzvy. Konkrétní termíny budou zvoleny po dohodě zadavatele a vybraného dodavatele pro každý kurz.

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23, u kurzů, u kterých to zadavatel požaduje.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH – hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bude provedeno tak, že nabídky za každou část zakázky / za každý kurz, budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější pro příslušnou část zakázky.

  V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen rozhodne o pořadí los – hod 2 kostkami, každá s hodnotou
  1-6. Losování proběhne v termínu stanoveném zadavatelem po lhůtě pro podání nabídek za přítomnosti účastníků, kteří nabídli stejnou cenu. Hod kostkami budou provádět přítomní účastníci s nejnižší nabídkovou cenou v pořadí, v jakém účastníci podali nabídky. Zadavatel vybere takového účastníka, který hodem kostkami dosáhne vyššího součtu v intervalu (2-12).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel prokazuje kvalifikaci pouze jednou, bez ohledu na počet částí, na kolik podává nabídku.

  1. Čestné prohlášení o tom, že účastník nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  2. Kopii dokladu, který účastníka opravňuje k poskytování služby, která je předmětem tohoto výběrového řízení (nap. kopie výpisu z živnostenského rejstříku či jen odkaz, kde je záznam dostupný dálkovým způsobem ve veřejném registru)

  3. Profesní životopis lektora kurzu, který účastník prokáže: typ vztahu k účastníkovi (pracovně právní vztah, poddodavatelský), VŠ vzdělání, min. 3 roky praxe v příslušném oboru (podle kurzu, na který bude lektor zajišťovat) a provedení min. 3 kurzů/školení bez ohledu na téma s uvedením názvu kurzu/školení, názvu objednatele a roku, ve kterém byl kurz/školení poskytnut.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastníci podají nabídku v písemné formě v listinné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky,  nápisem „Neotevírat“ a bude na ní uvedena adresa, na níž je možné zaslat účastníkovi do 5 pracovních dnů případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Nabídka bude obsahovat:

 • krycí list nabídky
 • účastníkem podepsaný návrh smlouvy s uvedenou nabídkovou cenou za každou část zakázky (za každý kurz) v členění cena bez DPH, výše DPH a cena vč. DPH, na kterou podává nabídku
 • doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 • elektronickou kopii nabídky (sken nabídky) na CD
 • další doklady či informace dle této výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou je cena za splnění příslušné části zakázky dle zadávacích podmínek včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.

Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů účastníka na splnění předmětu příslušené části zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku účastníka. Z nabídky bude patrná cena bez DPH, s DPH a vyčíslení hodnoty DPH, v případě, že účastník je plátcem DPH, v případě že není, bude nabídková cena uvedena jako cena vč. DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. (Viz krycí list)

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu část zakázky, na více částí zakázky nebo na všechny části zakázky. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Způsob poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečných informací): „Vysvětlení zadávací dokumentace bude v průběhu lhůty pro podání nabídek zveřejňováno na stránkách poskytovatele dotace, tedy na www.esfcr.cz“. Upozorňujeme dodavatele, aby tyto stránky průběžně sledovali.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
 • Účastník podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem v Registru smluv, a to vyjma pasáží, u kterých účastník stanoví, že se na ně vztahuje obchodní tajemství.
 • Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
 • Nabídky nebudou účastníkům vráceny, pokud tyto zadávací podmínky nestanoví pro konkrétní případy jinak.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit splnění kvalifikačního předpokladu dle této zadávací dokumentace a to ve veřejných registrech či u objednatele referenčních zakázek.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadávacího řízení.
 • Způsob přístupu k zadávací dokumentaci – kompletní zadávací dokumentace je po celou dobu lhůty pro podání nabídek zveřejněna a volně přístupná ke stažení na stránkách poskytovatele dotace www.esfcr.cz “.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 11),na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 577700.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Martin Sieber, 1. máje 1272, Orlová 735 14, IČ: 09038531

  Datum podpisu smlouvy: 29. 6. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o.,Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00IČ: 27208371

  Datum podpisu smlouvy: 29. 6. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PMA education s.r.o., Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 Brno,IČ: 06666442

  Datum podpisu smlouvy: 29. 6. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BVA konzult s.r.o.,Jana Uhra 179/25, Veveří, 602 00 Brno,IČ: 08302839

  Datum podpisu smlouvy: 29. 6. 2020

Datum ukončení: 29. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2020
 
Aktualizováno: 29. 6. 2020