Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v manažerských a měkkých dovednostech ve společnosti PHARMA Product Management s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11645

Název zakázky: Vzdělávání v manažerských a měkkých dovednostech ve společnosti PHARMA Product Management s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: PHARMA Product Management s.r.o.

Sídlo zadavatele: Havlíčkova 294/3, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Dušana Holá, zplnomocněný zástupce
 • Telefon: +420737273972
 • E-mail: dusana.hola@pharma-pm.cz

IČ zadavatele: 28796543

DIČ zadavatele: CZ28796543

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Dušana Holá
 • Telefon: +420737273972
 • E-mail: dusana.hola@pharma-pm.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídku je možné zaslat prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na kontaktní adresu: PHARMA Product Management s.r.o., Mgr. Dušana Holá, Albertova 859, 500 02 Hradec Králové.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávání v oblasti manažerských a měkkých dovedností dále specifikované v této výzvě a jejích přílohách.

Realizace vzdělávacích kurzů bude probíhat v prostorách definovaných zadavatelem a to na adrese: Albertova 859, Hradec Králové.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka zakázky, spojené se zajištěním předmětu plnění, tedy především náklady na odměnu lektorů, cestovné, stravné a případné ubytování lektorů, potřebné nutné školící pomůcky a materiály. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby a náklady na zajištění školících prostor, které zadavatel zajistí. 

Rozsah plnění zakázky je stanoven následovně: Manažerské a měkké dovednosti

V rámci této oblasti požaduje zadavatel dodávku vzdělávacích kurzů, zaměřených na manažerské a měkké dovednosti pro pracovníky společnosti. Rozsah a cíle jednotlivých kurzů jsou následující:

Název kurzu: Psychologické a sociální aspekty komunikace

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            orientovat se v základních pojmech týkajících se tématu (komunikace, sociální role, sociální kompetence a další),

•            znát a pochopit osobnostní kontext komunikace,

•            osvojit si kontextuální myšlení v oblasti komunikace,

•            identifikovat komunikaci jako vztahovou záležitost,

•            rozpoznat a definovat svoji sociální roli, svoji pozici v sociálním poli,

•            rozpoznat a rozvinout své komunikační dovednosti v různých kontextech

(v hierarchické struktuře systému, v týmu, v kontaktu s klienty),

•            rozpoznat svá případná slabá místa v komunikačních schopnostech a dovednostech a nalézat možnosti jejich proměny, případně identifikovat kompenzační mechanismy,

•            prohloubit svoji schopnost efektivně komunikovat s klienty v náročných situacích,

•            interpretovat mocenské prvky v komunikaci,

•            popsat projevy moci v komunikaci včetně vhodných reakcí,

•            umět vysvětlit komunikační bariéry,

•            pojmenovat zásady a zvolit vhodný styl pro vnitřní a vnější komunikaci v organizaci,

•            charakterizovat stresory v komunikaci,

•            aplikovat zásady etického ovlivňování,

•             aplikovat adekvátní techniky obrany před manipulací.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

16 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Atmosféra a vztahy na pracovišti - týmová spolupráce

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            vysvětlit pojem klima organizace s ohledem na objektivní realitu prostředí a subjektivní vnímání, prožívání a hodnocení tohoto prostředí,

•            rozlišit a charakterizovat činitele prostředí, které mají vliv na klima organizace,

•            analyzovat vztahy mezi těmito činiteli prostředí s ohledem na jejich dynamiku,

•            popsat druhy a typy klimatu organizace,

•            charakterizovat pozitivní klima organizace,

•            vymezit účinky klimatu organizace,

•            vyhodnotit význam klimatu organizace pro efektivní pracovní výkon a pracovní spokojenost,

•            uvést možnosti změny klimatu organizace a zdůvodnit podmínky pro změnu klimatu organizace,

•            identifikovat a aplikovat aspekty týmové spolupráce,

•            charakterizovat faktory ovlivňující atmosféru, vztahy a výkonnost,

•            rozeznat vnitřní a vnější komunikaci v týmu,

•            popsat strukturu týmu,

•            rozeznat skupinovou dynamiku a její vliv na tým,

•            identifikovat role v týmu,

•             objasnit nové způsoby řešení konfliktů v týmu.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

16 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Jak jednat s různými typy klientů a úspěšně vyjednávat

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            charakterizovat typy osobností na základě tradičních i nejnovějších psychologických přístupů,

•            odhadnout temperament, hodnotový systém, způsob komunikace či jiné rysy osobnosti klienta i bez psychologického vyšetření,

•            aplikovat výše zmíněné dovednosti do své práce,

•            ovládat typologii klientů podle vztahu k sobě a ostatním,

•            charakterizovat styly interakce s klientem,

•            interpretovat typologii sociálního chování,

•            porozumět zákonitostem lidské psychiky a umět je využít ke zlepšení vztahu s klienty,

•            orientovat se v oblasti psychologie jednání a vyjednávání,

•            rozpoznat své silné a slabé stránky, které mohou vyjednávání ovlivnit,

•            uplatnit techniky nezbytné pro sdělení svých argumentů tak, aby nepůsobily agresivně či panovačně,

•             aplikovat strategie úspěšného jednání a vyjednávání.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

16 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Manažerské dovednosti - Předpoklady úspěšného profesionálního působení

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            charakterizovat pravidla obchodních organizací,

•            popsat základní činnosti organizačního systému,

•            analyzovat složky pracovní pozice,

•            vymezit identitu organizace a její význam,

•            popsat organizační design a jeho přednosti,

•            definovat organizační jednání,

•            umět aplikovat etiku jako nástroj organizační identity,

•            charakterizovat zdroje úspěchů organizací,

•            popsat modely rozvoje lidských zdrojů,

•            popsat vztah sociální politiky a organizační analýzy,

•            popsat prvky motivace a hodnocení pracovníků,

•            analyzovat výhody a nevýhody koučingu.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

14 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Prevence syndromu vyhoření a duševní hygiena

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            vysvětlit podstatu syndromu vyhoření,

•            popsat proces vyhoření a jeho fáze,

•            identifikovat příznaky syndromu vyhoření,

•            diagnostikovat míru jeho rizika u své vlastní osoby,

•            vysvětlit základní principy prevence syndromu vyhoření,

•            definovat možnosti preventivních opatření na úrovni organizace, sociálního prostředí i v rovině individuální,

•            najít a napravit nedostatky prevence v profesním i osobním životě,

•             aplikovat základní pravidla duševní hygieny ve svém profesním i osobním životě.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

16 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Jak zvládat pracovní zátěž a stres - ANTISTRESOVY PROGRAM

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            rozeznat a popsat příznaky a projevy a důsledky stresu,

•            charakterizovat a určit stávající i potenciální pracovní stresory,

•            interpretovat výsledky diagnostiky,

•            charakterizovat psychosomatiku a celostní pohled na člověka,

•            popsat akutní a chronické důsledky stresu na celkové fungování člověka, jeho pracovní výkonnost a zvládání pracovní zátěže,

•            charakterizovat tělesné a duševní nemoci vyvolané stresem,

•            uplatňovat techniky a strategie zvládání stresu,

•            aplikovat základní pravidla duševní hygieny ve svém profesním i osobním životě,

•            aplikovat antistresové techniky a metody krátkodobé a dlouhodobé pomoci

při zvládání zátěže a zvyšování odolnosti k zátěži a stresu, práce s tělem.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

16 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Řízení změn v organizaci

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            popsat procesy změn v organizaci (jeho fáze i jednotlivé kroky) a přiblížit jejich souvislosti s rozvojem jednotlivce i celé           organizace,

•            odlišit změnu, inovaci (včetně důvodů jejich vzniku) od přirozeného vývoje, objasnit různé druhy změn a inovací,

•            charakterizovat podmínky úspěšné změny,

•            vysvětlit role, které lidé mohou hrát ve složitém procesu změny (včetně agenta změny),

•            popsat, jak lidé změnu prožívají a jak na ni mohou reagovat,

•            nastínit možné bariéry změn a formulovat základní chyby při realizaci změn,

•            navrhnout vybrané možnosti překonávání odporu ke změně,

•             být nakloněni myšlence chovat se proaktivně při překonávání paradigmat. 

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

16 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Rozvoj osobnostního potenciálu, motivace úspěchu

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            znát strukturu osobnosti člověka,

•            umět vysvětlit možnosti rozvojového potenciálu,

•            znát a umět využít metody sebepoznání, sebereflexe a seberozvoje,

•            umět formulovat a realizovat strategie vlastního rozvoje,

•            umět využít vlastní potenciál v pracovním uplatnění,

•            interpretovat svůj pracovní styl a jeho řízení,

•            organizovat a plánovat svůj pracovní čas,

•            umět vhodně použít nástroje delegování,

•            aplikovat techniky koučování,

•            porozumět procesu motivace, jejím zdrojům a typům,

•            uvědomit si vlastní motivační strukturu a osobnostní aktivátory,

•            charakterizovat, co vše se podílí na procesu motivace,

•            orientovat se v zásadách motivace úspěchu a získat schopnost analyzovat a aplikovat je ve své pracovní roli,

•             umět použít metody efektivního motivování sebe a motivování druhých.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

16 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Jak jednat s problémovým klientem a úspěšně řídit konfliktní situace

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            charakterizovat a popsat problémového klienta,

•            orientovat se v psychologii osobnosti,

•            využít efektivní postupy v komunikaci a jednání s problémovým klientem,

•            aktivně využívat strategie a taktiky při komunikaci s problémovými osobnostmi,

•            prakticky využívat metody a postupy při dílčích problémech,

•            definovat členění konfliktů, druhy konfliktů, reakce na konfliktní situace, společné rysy konfliktů,

•            interpretovat příčiny konfliktů,

•            popsat zásady řešení konfliktů,

•            aplikovat strategie a taktiky při řešení konfliktů,

•            kategorizovat intrapersonální a interpersonální konflikty,

•            definovat přístupy k řešení konfliktů,

•            vyhodnotit postupy předcházení konfliktů,

•            aplikovat metody řešení konfliktů.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

16 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Název kurzu: Typologie osobnosti. Emoční inteligence a kritické myšlení

Cíle kurzu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

•            pojmenovat typy osobností na základě tradičních i nejnovějších psychologických přístupů.,

•            porozumět zákonitostem lidské psychiky a umět je využít ke zlepšení vztahu s klienty,

•            odhadnout temperament, hodnotový systém, způsob komunikace či jiné rysy osobnosti i bez psychologického vyšetření,

•            aplikovat výše zmíněné dovednosti do své práce,

•            ovládat typologii klientů, 

•            charakterizovat a popsat definici emoční inteligence,

•            kompetence EI,

•            emoce,

•            vysvětlit potřebu znalostí a ovládání vlastních emocí,

•            definovat kritické myšlení,

•            vyhodnotit základní principy kritického myšlení,

•            interpretovat a srovnat vztah mezi emoční inteligencí, kritickým myšlení a řešením konfliktů,

•            vysvětlit potřebu dovedností a znalostí emoční inteligence a kritického myšlení.

Max. počet osob v kurzu

8 osob, realizace kurzu 1x

Délka kurzu v hodinách

14 hodin

1 hodina v délce 60 minut

 

Zadavatel požaduje u celého rozsahu zakázky splnění těchto podmínek:

- dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz studijní materiály;

- u kurzů budou dodrženy počty hodin výuky, uvedené u jednotlivých kurzů (viz „Délka kurzu v hodinách“);

- dodavatel zajistí odpovídající didaktickou techniku a pomůcky;

- součástí plnění je vydání a předání osvědčení účastníkům kurzů o úspěšném absolvování kurzu tzv. doklad o absolvování v souladu s pravidly OPZ (viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání č. 4 – datum účinnosti od 1. 5. 2017- dále také „Pravidla OPZ“), dále vyhotovení dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu v souladu s Pravidly OPZ a prezenční listiny ke každému kurzu (vše v souladu s Pravidly OPZ);

- délka výukové hodiny je 60 minut v každém kurzu;

- jeden školící den je v délce max. 8 výukových hodin;

- maximální počet účastníků v každém kurzu je 8 účastníků;

- s ohledem na to, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz dle obchodních podmínek, které jsou stanoveny v návrhu smlouvy pro rozsah plnění zakázky a která tvoří přílohu č. 3  této výzvy.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro realizaci dodávky a její funkci.

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje podle textu návrhu smlouvy o dílo (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží s nabídkou jako svůj návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku, včetně podpisu oprávněné osoby. Návrh smlouvy o dílo tvoří příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit v rámci nabídky smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zavázáni společně a nerozdílně. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín pro zahájení plnění začíná běžet ihned po podpisu smlouvy s vybraným Dodavatelem. Nejzazší termín realizace zakázky je 31. 12. 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
PHARMA Product Management s.r.o., Albertova 859, 500 02 Hradec Králové

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého rozsahu plnění zakázky – číselné kritérium s váhou 50 %

Toto číselné kritérium bude hodnoceno podle následujícího vzorce, přičemž rozhodující je cena za realizaci celého plnění v Kč bez DPH.

Hodnocení = 100 x (Pmin (nejnižší nabídková cena ze všech nabídek)/Px (Nabídková cena u hodnocené nabídky)) x váha v %

Kvalita nabízených služeb při realizaci rozsahu plnění zakázky a metody realizace kurzů – nečíselné kritérium s váhou 50 %

Toto kritérium bude hodnoceno na základě zpracovaného a předloženého popisu celého procesu vzdělávání, tedy podle návrhu realizace zakázky. Hodnoceno bude nabízené schéma procesu vzdělávání a popis realizace, jednotlivé klíčové aktivity procesu vzdělávání, způsoby motivace cílové skupiny, obsah kurzů, používané vzdělávací metody a možnost získat zpětnou vazbu při realizaci vzdělávacích kurzů a po realizaci celého vzdělávacího procesu (celého rozsahu plnění zakázky).

Hodnocen tedy bude způsob realizace plnění zakázky s ohledem na efektivnost a vysokou míru přidané hodnoty pro cílovou skupinu.

Toto kritérium nelze vyjádřit číselně, bude hodnoceno na základě bodového hodnocení v rozsahu
1 – 100 bodů, přičemž nejvyšší počet bodů získá od hodnotící komise taková nabídka, která nabídne nejefektivnější a nejověřitelnější způsob realizace kurzů. Ostatní nabídky budou hodnoceny v porovnání s nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu.

Za dílčí kritérium bude přiděleno hodnocení stanovené podle následujícího vzorce:

Hodnocení = počet bodů hodnocení nabídky x váha v %

Výsledná bodová hodnota nabídky se určí jako součet obou bodových hodnot jednotlivých nabídek ze všech hodnotících kritérií (tj. Nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého rozsahu plnění zakázky a Kvalita nabízených služeb při realizaci rozsahu plnění zakázky a metody realizace kurzů). Celkové pořadí nabídek bude dáno absolutní hodnotou bodové nabídky. Nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů v rámci součtu všech hodnotících kritérií. V případě rovnosti celkového počtu bodů je rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH a nejvýhodnější nabídka bude v tomto případě považována ta s nižší cenou.

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých hodnotících kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci

Operačního programu zaměstnanost, číslo vydání 6, platné od 1. 5. 2017, uvedených zejména v části 20 Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit kvalifikaci v tomto rozsahu:

1) Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou účastníka, ze kterého vyplývá, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (viz vzor příloha č. 2).  Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou způsobilost požadovanou zadavatelem.

Čestné prohlášení může být předloženo v kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky. 

2) Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o právní subjektivitě dle příslušné právní formy účastníka, či obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti účastníka mohou být předloženy v prosté kopii a výpis z OR nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

3) Technická kvalifikace

Významné služby

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

seznam poskytnutých služeb ve formě čestného prohlášení, ve kterém prokáže, že v uplynulých 3 letech poskytoval služby obdobného charakteru (tj. vzdělávání měkkých a manažerských dovedností ve zdravotnické praxi) minimálně v částce 200 000 Kč bez DPH za každý rok. Seznam musí zahrnovat typ kurzu, cenu, dobu a místo plnění dodávky, kontaktní na osobu objednatele služeb, kde je možné údaje o službě ověřit. Dodavatel může využít vzor seznamu poskytnutých služeb z přílohy č. 6 této výzvy. Čestné prohlášení bude podepsané oprávněnou osobou účastníka.

Čestné prohlášení může být předloženo v kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky. 

Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní poptávkového řízení a který byl vybrán k uzavření Smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho způsobilost. Nepředložení požadovaných dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu Smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti vyzván zadavatelem formou e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou pro tyto účely v jeho nabídce. Dodavatel je povinen zadavateli bezodkladně po přijetí této e-mailové zprávy její přijetí potvrdit. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů (nebude-li ve výzvě stanovena lhůta delší) od potvrzení přijetí e-mailové zprávy vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 ZZVZ a vyzve k uzavření Smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí. Za potvrzení přijetí e-mailové zprávy dodavatelem se považuje i doručení automaticky generované zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky dodavatele zadavateli.

Nabídka dodavatele, který nesplní způsobilost v požadovaném rozsahu a touto výzvou k podání nabídky požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem vyřazena z hodnocení. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti zadavatel požaduje, aby účastník všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečil proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísloval vzestupnou číselnou řadou.
 • Nabídka musí obsahovat:
 • Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, kontaktní údaje a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1);
 • Doklady k prokázání splnění kvalifikace v členění na základní, profesní a technická způsobilost;
 • Popis realizace zakázky, podle které bude hodnoceno kritérium „Kvalita nabízených služeb při realizaci rozsahu plnění zakázky a metody realizace kurzů“;
 • Návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou účastníka;
 • Cenová tabulka (viz příloha č. 5)
 • Ostatní materiály vztahující se k nabídce (prospektové či vzdělávací materiály, doplňující informace k náplni a průběhu kurzů apod.).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena předmětu veřejné zakázky v korunách českých. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka zakázky, spojené se zajištěním předmětu plnění, tedy především náklady na odměnu lektorů, cestovné, stravné a případné ubytování lektorů, potřebné nutné školící pomůcky a materiály. Účastníci uvedou nabídkovou cenu do přílohy č. 3 (Smlouva o dílo) této zadávací dokumentace a zároveň uvedou nabídkovou cenu do krycího listu (příloha č. 1) této zadávací dokumentace. Podrobnější údaje o nabídkové ceně budou uvedeny v příloze č. 5 – Cenová tabulka. Uvedená nabídková cena je pro účastníky závazná.

V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu smlouvy o dílo. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 5). Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH v korunách českých.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ v levém horním rohu, s uvedením kontaktní adresy účastníka. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na celý rozsah plnění zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky a účastník zakázky je povinen podat nabídku vždy výhradně na celý rozsah plnění předmětu zakázky.

Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).

Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a podmínky obsažené v této výzvě k podání nabídky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu výzvu k podání nabídky mohou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy k podání nabídky a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele s následkem vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.

Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady spojené s účastí v poptávkovém řízení. Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty poptávkového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit výzvu k podání nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení až do uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakýchkoli závazků k dodavatelům.

Pokud se ve výzvě k podání nabídky nebo jejích přílohách používá odkazů na ustanovení či pojmosloví užívané ZZVZ, má se namysli analogické použití těchto pojmů a ustanovení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z jiného právního předpisu.

Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti dodavatelů, tedy bude neveřejné. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6, platné od 1. 5. 2017), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.V ostatním se zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí právem České republiky. Poptávkové řízení však není zadávacím řízením podle ZZVZ, veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku ani právním jednáním s obdobným významem.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Efekt Plus s.r.o., Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc, IČ:26800829

  Datum podpisu smlouvy: 11. 11. 2017

Datum ukončení: 11. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 9. 2017
 
Aktualizováno: 23. 11. 2017