Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností a realizace odborných kurzů v roce 2018

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12169

Název zakázky: Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností a realizace odborných kurzů v roce 2018

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.

Sídlo zadavatele: Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
  • Telefon: +420381213332
  • E-mail: apsscr@apsscr.cz

IČ zadavatele: 60445831

DIČ zadavatele: CZ60445831

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Pavel Jirek, DiS.
  • Telefon: +420381213332
  • E-mail: projekt@apsscr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 3. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
APSS ČR, Vančurova 2904, Tábor 390 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je lektorské zajištění 46 vzdělávacích kurzů pro management, účetní, zdravotnický a technický personál a pracovníky v gastronomii členských organizací APSS ČR v následujících tématech:

Vyjednávání a argumentace

Asertivní jednání

Efektivní komunikace

Emoční inteligence a práce s emocemi

Hodnocení zaměstnanců

Komunikace v obtížných situacích

Konfliktní situace

Vedení a koučink zaměstnanců

Motivace zaměstnanců

Stres a jeho odstraňování

Time management

Nátlakové metody – jak se jim bránit

Výživa a stravování v sociálních službách pro seniory

Interaktivní vzdělávání pro kuchařky a kuchaře, kteří připravují pokrmy seniorům

Komunikace s uživateli sociálních služeb pro pracovníky kuchyně

Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám

Změny v odbornosti 913 pro rok 2018 a dále

Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou

Alzheimerova nemoc a problematika demence

Individuální plánování s uživateli trpícími demencí

Jak pečovat o klienty, kteří trpí Parkinsonovou nemocí

Jak jednat s klienty, kteří trpí Parkinsonovou nemocí

 

Frekvence konání, místo realizace kurzu (kraj) a stručný popis kurzu je uveden v Příloze č. 4 Specifikace předmětu zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 391000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
APSS ČR, Vančurova 2904, Tábor 390 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena  – 100% - nejvhodnější nabídkou bude ta, která nabízí nejnižší cenu. Pro výpočet Nabídkové ceny bude použit vzorec. Hodnotí se cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Splnění základní, profesní a technické způsobilosti - viz Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Dále viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro zpracování nabídkové ceny použije uchazeč Přílohu č. 3 Výzvy.

Nabídkovou cenu pak uvede do krycího listu nabídky, která je Přílohou č. 1 Výzvy.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky - zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, stravu, příp. ubytování, dále školicí pomůcky, materiály pro účastníky apod.

Součástí nabídkové ceny není pronájem školicí místnosti - tyto prostory zajistí zadavatel.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.Všechny listy nabídky budou očíslovány, navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Předložení nabídky v tomto zadávacím řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení zadávacího řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu újmy ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto zadávacím řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto zadávací řízení neaplikuje.

Náklady účasti v zadávacím řízení nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku v jakékoli fázi zadávacího řízení zrušit.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.

Datum ukončení: 28. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 3. 2018
 
Aktualizováno: 29. 3. 2018