Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve Společné vizi 2

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12676

Název zakázky: Vzdělávání ve Společné vizi 2

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 3. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z. s.

Sídlo zadavatele: Ondráčkova 946/95, Líšeň, 628 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. VLADIMÍR MÍLEK
  • Telefon: +420733625979
  • E-mail: milek@k4ext.cz

IČ zadavatele: 26574951

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Vratislav Muzikant
  • Telefon: +420608832297
  • E-mail: muzikant.v@avacon.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 3. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Ondráčkova 946/95, Líšeň, 628 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit dalšího profesního vzdělávání minimálně 130 zaměstnanců členských subjektů zadavatele za účelem zvýšení odborné úrovně jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Kurzy budou zaměřeny do tematických celků:

IT obecné a technické a jiné odborné vzdělávání
Měkké a manažerské dovednosti
Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Vzdělávací aktivity budou realizovány podle specifikace, která je přílohou č. 2 - této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

 

Součástí poskytnutých služeb vzdělávání je taktéž organizační zajištění školení, příprava a realizace vzdělávacích kurzů, příprava souvisejících dokumentů, zpracování studijních materiálů a dalších nezbytných výstupů souvisejících s aktivitami vzdělávání. Náklady na školící prostory hradí zadavatel.

 

Navržený konkrétní harmonogram a lektorský tým uvede uchazeč v tabulce Harmonogram a Realizační tým, která je v příloze č. 2 této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

Další požadavky a omezení jsou specifikovány v příloze č. 3 této výzvy – Smlouva na dodání vzdělávacích služeb.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1420000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od března 2019 do prosince 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Jihomoravského kraje, Středočeského kraje, Královehradeckého kraje

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny níže uvedeným způsobem:

 

Nabídková cena 100% - číselné kritérium

 

                  cena z nabídky, která je

                   nejvýhodnější (nejnižší)

100 x ------------------------------------------------- x 100 %

                   cena hodnocené nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku. Je postačující, aby tento doklad byl předložen v podobě kopie.

- čestné prohlášení o základní způsobilosti v rozsahu, nebyl pravomocně odsouzen, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení (Příloha č. 4 této výzvy). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna dodavatele zastupovat.

Dále zadavatel požaduje předložení:

- seznam minimálně tří významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel považuje za dostačující, aby byla významná služba v uvedeném období pouze dokončena.

Za významnou obdobnou službu se považuje služba odpovídající předmětu plnění, tj. obdobné školení pro zaměstnance, jehož cena činí minimálně 700 000,- Kč bez DPH.

Požadované informace uchazeč doplní do vzorové tabulky Seznam významných služeb v příloze č. 2 -  této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

 

- seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na předmětné zakázce. Realizační tým bude sestaven minimálně ze 6 členů. Ti se prokáží životopisem případnými certifikacemi:

- 1 člen v týmu školení v problematice školení správců e-learningových systémů s dvouletou praxí.

- 1 člen týmu v oblasti IT školení s akreditací lektora EDCL – pro kurzy  MS Word a MS Excel

- 2 členové týmu v oblasti vzdělávání měkkých dovedností s dvouletou praxí.

- 1 člen týmu certifikovaný lektor PRINCE 2 schválený certifikační autoritou - Aprooved PRINCE2 Trainer

- 1 člen týmu certifikovaný lektor ITIL schválený certifikační autoritou  - Aprooved ITIL Trainer

 

Požadované informace uchazeč doplní do vzorové tabulky Realizační tým v příloze č. 2 - této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky.

Další doplňující požadavky:

 

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyřazena a uchazeč vyloučen.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být bez překlepů a chyb, které by mohli být při hodnocení zavádějící. Součástí nabídky musí být minimálně:

1. Krycí list nabídky (Identifikace účastníka)

    Účastník doplní údaje do přílohy č. 1 této výzvy (Krycí list)

2. Doklady o prokázání splnění kvalifikace

    Příloha č. 4 této výzvy + další požadované doklady

3. Specifikace nabízeného plnění

V rozsahu minimálně organizace kurzů, podrobný obsah a náplň školení, harmonogram, informace o lektorském týmu, zajištění didaktické techniky, zajištění školicích materiálů pro účastníky, včetně popisu metodiky vzdělávání v rozsahu minimálně vyžadovaném v příloze č. 2 - této výzvy - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky)

4. Podepsaný návrh smlouvy

    Příloha č. 3 této výzvy.

5. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku, např. plné moci, životopisy a jiné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracovaná v Kč s a bez DPH. Bude uvedena na krycím listu ve struktuře tam uvedené (příloha č. 1 této výzvy). Bude doplněna ve smlouvě ve struktuře tam uvedené (příloha č. 3 této výzvy)

Nabídková cena bude zahrnovat již veškeré nutné a uznatelné náklady na komplexní realizaci zakázky. V průběhu plnění zakázky dodavatel nemůže vyžadovat úhradu dalších dodatečných nákladů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zadavateli předložena v písemné podobě v jednom originále. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě, že oprávnění osoby, která nabídku podepsala, nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, doloží uchazeč do nabídky jiný obdobný doklad, popř. plnou moc či pověření, ze kterých bude patrné oprávnění takové osoby za uchazeče jednat. Všechny listy nabídky budou číslovány průběžnou vzestupnou řadou a spojeny tak, aby je nebylo možné bez poškození vyjmout. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce dostatečně zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené těmito náležitostmi: název zakázky, adresa zadavatele, adresa uchazeče, nápis „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ v levém horním rohu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. (v krycím listu nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní osobu zadavatele. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí Žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení Žádosti podle předchozího odstavce, Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www,esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy na dodání vzdělávacích služeb (dále „Smlouva“), která je Přílohou č.3 této výzvy k podání nabídek.

Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu Smlouvy uvedeném v přílohách této zadávací dokumentace s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva nebo Smlouva předpokládá (viz označení [DOPLNÍ UCHAZEČ]).

Smlouva předložená v nabídce bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsanou smlouvu považuje zadavatel za nepodepsanou nabídku, která je pro zadavatele právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9, platné od 29.10.2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 905200.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus people s.r.o., Čalounická 477, Šenov 739 34, IČ: 02164469

    Datum podpisu smlouvy: 18. 4. 2019

Datum ukončení: 18. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 3. 2019
 
Aktualizováno: 25. 4. 2019