Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti MSO servis spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12295

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti MSO servis spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 5. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: MSO servis spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: 69701 Kyjov, Svatoborská 591/87

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Luděk Šebesta
  • Telefon: +420777740111
  • E-mail: flora@msos.cz

IČ zadavatele: 49971379

DIČ zadavatele: CZ49971379

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jan Miškeřík
  • Telefon: +420777671031
  • E-mail: j.miskerik@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 23. 5. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění školících a s tím souvisejících služeb. Detailní popis předmětu zakázky je uveden v příloze č. 1 Specifikace obsahu a ostatních parametrů školení firmy MSO servis spol. s r.o.

Zakázka je rozdělena na tři části dle tematických celků:

A. Svářečské kurzy

A.1 Svařování – základní kurzy svářečů dle normy ČSN EN ISO 9606-1

A.2 Periodické přezkoušení svářečů dle normy ČSN EN ISO 9606-1

A.3 Svařovací kurzy dle normy ČSN EN ISO 9606 – 1

B. Opakovací školení na stroje a zařízení, bezpečnost práce a ISO

B.1 Opakovací školení obsluhy pracovních plošin

B.2 Obsluha tlakových nádob stabilních

B.3 Opakovací školení obsluhy manipulačních vozíků

B.4 Opakovací školení lešenářů

B.5 Opakovací školeni na obsluhu motorových pil a křovinořezů

B.6 Opakovací školení obsluhy hydraulických ruk a jeřábů

B.7 Opakovací školení vazači

B.8 Opakovací školení obsluhy stavebních strojů

B.9 Opakovací školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

B.10 Školení profesní způsobilosti – řidič

B.11 Opakovací školení – bezpečnost práce při stavebních činnostech

B.12 Školení interních auditorů ISO

C. Technologické a technické postupy staveb

C.1 Sádrokartony

C.2 Zateplování fasád

C.3 Technická kvalita výstavby, metrologie na stavbách a nové technologie staveb

Hodnocení proběhne za každou část zakázky zvlášť. Nabídka může být podána na jednu nebo více částí.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 257000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
06/2018 – 03/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
MSO servis spol. s r.o. 69701 Kyjov, Svatoborská 591/87

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria: nejnižší celková nabídková cena bez DPH dle jednotlivých částí zakázky

Hodnocení nabídek:

K hodnoticímu kritériu Celková nabídková cena v Kč bez DPH: Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy s tím, že nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Nabídky v cizí měně se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

 

V případě rozporu hodnot uvedených v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy se k hodnotám v krycím listu nabídky nepřihlíží a hodnotí se hodnoty uvedené v návrhu smlouvy.

V případě shodné výše nabídkové ceny v nabídkách více uchazečů bude jako vhodnější nabídka vyhodnocena ta nabídka, která byla doručena (předána) na podatelnu zadavatele dříve.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku)
Čestné prohlášení v souladu s ustanovením § 74 ZZVZ. Součástí čestného prohlášení bude i požadované prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (dle vzoru viz příloha č.3).
Seznam lektorů dle jednotlivých kurzů do přílohy č. 4 výzvy, kde uchazeč doplní jméno lektora, doložené dokumenty k prokázání „Kvalifikačních požadavků na lektora“ a pracovní či poddodavatelský vztah k poskytovateli školících služeb.  

Přílohou seznamu lektorů bude:

- Doložení požadované délky praxe a lektorských zkušeností lektora formou osvědčení od zaměstnavatele či obchodního partnera z oblasti, která je předmětem daného kurzu (požadavek uveden v příloze č.1 a 4)

- Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání lektora a případná kopie požadovaných akreditací či osvědčení, pokud je relevantní.

- Čestné prohlášení lektora, že bude školení pro uchazeče zajišťovat s uvedením formy spolupráce.

Vzhledem k tomu, že je zakázka rozdělena na části (tematické okruhy), doloží dodavatel seznam lektorů (příloha č.4) za každou část zakázky samostatně.

Doložení minimálně tří referencí dodavatele se zkušeností prováděných školení obdobného charakteru za poslední 3 roky na část zakázky o kterou se dodavatel uchází. Vzhledem k tomu, že je zakázka rozdělena na tři části, doloží dodavatel reference za každou část zakázky zvlášť (pokud se uchází o celou zakázku nebo více částí). Reference budou doloženy formou seznamu, který být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče a přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto služeb (stačí v prosté kopii). V osvědčeních musí být uvedena celková cena, termín a místo plnění, údaj o tom, že byly služby realizovány řádně a odborně a kontakt na osobu s telefonem či emailem, kde je možné tyto informace ověřit. Minimální finanční limity referenčních zakázek: A. Svářečské kurzy … 50 tis. Kč, B. Opakovací školení na stroje a zařízení, bezpečnost práce a ISO … 100 tis. Kč, C. Technologické a technické postupy staveb … 50 tis. Kč (vše bez DPH).

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadovaná struktura nabídky:

Krycí list nabídky – vyplní se do vzoru (příloha č.2 výzvy)
Dokumenty prokazující splnění kvalifikace dodavatele (na každou část zakázky zvlášť, pokud je to relevantní v souladu s výzvou)
Návrh smlouvy o dílo, doplněný do závazného vzoru (příloha č.5 výzvy) dle požadavků této ZD a podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele) za každou část zakázky zvlášť.
CD s naskenovanou nabídkou s podpisy v pdf a vyplněnou smlouvou v souladu s nabídkou v editovatelné podobě (doc, docx)

Doplňující údaje k nabídce dle vlastní úvahy – nepovinné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v krycím listu a ve smlouvě za každou část zakázky zvlášť v ceně bez DPH a včetně DPH. Ve smlouvě je pak potřeba rozepsat cenu za každý kurz zvlášť, tak je uvedeno v příloze č. 5 Závazná návrh smlouvy čl. III Smluvní odměna.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek osobě, která je zmocněna k zastupování zadavatele v řízení a je zároveň kontaktní osobou, tj.:• Jméno: Ing. Jan Miškeřík• Telefon: +420 777 671 031• E-mail: j.miskerik@gmail.comŽádost o písemné vysvětlení je potřeba zasílat písemně, nejlépe v elektronické formě na e-mail: j.miskerik@gmail.com.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Všechna vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění požadavku, budou uveřejněna na portálu https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz. Z tohoto důvodu zadavatel důrazně vyzývá dodavatele, aby ve lhůtě pro podání nabídek obsah zakázky na portálu https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz průběžně sledovali.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky jsou definované v závazném návrhu smlouvy (příloha č.5 výzvy), kde uchazeč doplní pouze chybějící údaje. Smlouva se předkládá za každou část zakázky zvlášť.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 102 zákon ZZVZ nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zakázka je členěna v souladu s § 101 zákon ZZVZ na tři části. A. Svářečské kurzy, B. Opakovaná školení na stroje a zařízení, bezpečnost práce a ISO, C. Technologické a technické postupy staveb.
Každý uchazeč ponese veškeré náklady související se svojí účastí v zadávacím řízení, přípravou a předložením své nabídky a zadavatel neodpovídá za tyto náklady, bez ohledu na průběh nebo výsledek zadávacího řízení.

Dodavatel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrole

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Na základě žádostí o vysvětlení potenciálních zájemců o zakázku byly zjištěny závažné chyby v zadávacích podmínkách v příloze č. 1 Specifikace obsahu a ostatních parametrů školení firmy MSO servis spol. s r.o., které není možno vyřešit v rámci vysvětlení zadávacích podmínek ve stanovených lhůtách. Je nezbytné zadávací dokumentaci přepracovat a vyhlásit nové výběrové řízení.

Datum ukončení: 22. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 5. 2018
 
Aktualizováno: 22. 5. 2018