Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání volených zástupců a pracovníků ve veřejné správě mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12917

Název zakázky: Vzdělávání volených zástupců a pracovníků ve veřejné správě mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 8. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

Sídlo zadavatele: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Robert Stržínek, předseda
  • Telefon: +420571674249
  • E-mail: starosta@muvalmez.cz

IČ zadavatele: 70956545

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Lucie Rapantová
  • Telefon: +420602284972
  • E-mail: lucierapantova@tiscali.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 9. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídku lze podat osobně, pošta nebo kurýrní službou v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na místě určeném zadavatelem, tj. podatelna – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na shodnou adresu nebo adresu sídla zadavatele.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vzdělávání volených zástupců a pracovníků obecných úřadů mikroregionu, za účelem zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě a aplikace strategického řízení.

1. Vzdělávací kurz na téma Strategické řízení - rozvojový potenciál obcí

Obsahem kurzu bude seznámení se se základy strategického plánování a řízení, jeho metodami a využitím v praxi, metodami zapojení veřejnosti atd. Témata kurzů budou zaměřena na: strategické řízení - klíčové principy, kompetence a hodnoty; jednotlivé fáze strategického řízení obce; indikátory, komunikace s veřejnosti; postupy komunikace s veřejností při strategickém řízení; jednotlivé metody a jejich využití pro strategické plánování; identifikace předpokladů a rizik; realizace strategického plánu; tvorba akčního plánu dle požadavků externích dotačních titulů a jak strategicky a ekonomicky ohodnotit efektivnost investice; procesní a metodická podpora strategického plánování, případové studie…  

Součástí bude i workshop k praktické aplikaci.

2. Vzdělávací kurz na téma Moderní přístupy v řízení obce

Obsahem kurzu budou: jednotlivé metody moderních přístupu řízení obce; od obecního marketingu k marketingovému managementu; marketingový výzkum a situační analýza, průzkum veřejného mínění; obec v souvislostech – jako součást mikroregionu, širší vazby; vize a strategie; komunikační kanály a cílové skupiny; náklady a koordinace aktivit marketingu obce; zapojování veřejnosti a komunikační plán; budování značky; případové studie….

Součástí bude i workshop k praktické aplikaci.

 

Celkově je jedná o 2 běhy kurzů (1 běh kurzů na Strategické řízení – rozvojový potenciál obcí a 1 běh kurzů na Moderní přístupy v řízení obcí). Každý běh vzdělávacího kurzu bude rozdělen do 3 bloků, každý po 8 hodinách bez přestávek (1 hodina = 60 minut), absolventi tak získají podporu v rozsahu 24 hodin u každého běhu vzdělávacího kurzu. Předpokládaný počet účastníků každého běhu kurzu je 18 (dodavatel nemá právo na zvýšení ceny při navýšení počtu účastníků kurzu).

Kurzy budou pořádány formou prezentace, kdy účastníkům budou na začátku jednotlivého bloku předány podklady ke konkrétnímu bloku, tj. vytištěná prezentace.

Bližší popis předmětu veřejné zakázky vyplývá z přílohy – smlouva o poskytnutí služeb, která je pro účastníky závazná. Účastník do smlouvy doplní své identifikační údaje, cenu a podpis oprávněné osoby.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 120000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
předpokládaný termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy předpokládaný termín dokončení: 31. 10. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací kurzy budou realizovány v prostorách zadavatele či jeho členských obcí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti.

Ekonomickou výhodností nabídek se pro účely této veřejné zakázky rozumí nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejvýhodnější nabídky (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou (nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou). Jako nejvýhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje doložit:

Základní způsobilosti:

Způsobilým není dodavatel, který:

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu;
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání:

Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základních způsobilosti, které je přílohou této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve zn. p.p. (dále jen ZZVZ).

Profesní způsobilost:

a. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,           pokud je v ní zapsán ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky (komory).

 

b. Doklad o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně oprávnění s obdobným oborem činnosti, jež umožní realizaci veřejné zakázky.

3. Technickou kvalifikaci:

Seznam 2 realizovaných významných služeb obdobného charakteru, které povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele, v rozsahu minimálně:

2 služby z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování nebo řízení s minimálním finančním plněním 30 tis. Kč bez DPH u každé z nich (účastník může předložit 2 reference na jeden totožný kurz, pokud byl realizován v různou dobu pro různé subjekty).  

 

Seznam členů lektorského týmu (zadavatel nestanovuje minimální počet lektorů) Zadavatel stanoví tyto požadavky na úroveň lektorů: praktické zkušenosti s lektorováním kurzů zaměřených na vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování nebo řízení, tj. odučeny minimálně 3 kurzy na pozici lektora v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení.

Způsob prokázání: Dodavatel předloží seznam lektorů, který bude u každé osoby obsahovat min.: titul, jméno, příjmení, seznam realizovaných kurzů, vč. obsahu, objednatele kurzu a termínem provedení kurzu (blíže uvedeno v příloze této výzvy).

Změna člena lektorského týmu v průběhu realizace zakázky je možná pouze v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě.

 

Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii, s tím že si zadavatel vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření uváděných informací o kvalifikaci dodavatele.

 

Účastník může předložit k prokázání kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo obdobný doklad – při jeho posuzování bude postupováno dle ZZVZ.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.

Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele. Účastník tak učiní prohlášením, k němuž může využít seznam poddodavatelů, který je přílohou této výzvy (nepředložení seznamu poddodavatelů bude chápáno tak, že zakázka bude plněna bez využití poddodavatelů).

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka (náležitosti viz příloha)
- plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (vzor viz příloha). Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou  
- seznam poddodavatelů
- doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:

       -čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha),
       -výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán,
       -doklad o oprávnění k podnikání
       -seznam realizovaných služeb

       -seznam členů lektorského týmu

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

Celkovou nabídkovou cenu tvoří součet dílčích cen za jednotlivé kurzy v Kč bez DPH, tj. součet cen v Kč bez DPH za Vzdělávací kurz na téma Strategické řízení – rozvojový potenciál obcí a Vzdělávací kurz na téma Moderní přístupy v řízení obce.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení.

Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídky musí být v listinné podobě podány v jednom vyhotovení v originále. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném názvem zakázky: „Vzdělávání volených zástupců a pracovníků ve veřejné správě mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko“. Na obálce či obalu bude uvedena identifikace účastníka (včetně e-mailového či telefonického kontaktu).Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Kontaktní osoba zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek: JUDr. Lucie Rapantová, telefon: +420 602 284 972, email: lucierapantova@tiscali.cz Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)
Předmět plnění bude hrazen vybranému dodavateli po částech, a to vždy po dokončení každého bloku. Cena za jednotlivý blok v jednom běhu kurzu bude stanovena poměrně, tzn. celková cena běhu daného kurzu vydělená celkovým počtem bloků, tzn. 3 bloky. Přílohou faktury bude prezentace, prezenční listina podepsaná všemi účastníky a lektorem za každý blok kurzu.
Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti a další platební podmínky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy.

Ostatní ujednání: 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Účastník je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, a to u vybraného dodavatele. U ostatních účastníků může být posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno, až pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy, a to v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10)

Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 81000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum Informační Společnosti, s.r.o., Blažkova 186, Hájek, 104 00 Praha 10, IČ: 01876139

    Datum podpisu smlouvy: 30. 10. 2019

Datum ukončení: 30. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 8. 2019
 
Aktualizováno: 1. 11. 2019