Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11657

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Česká asociace vzdělávacích institucí, z.s.

Sídlo zadavatele: Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. David Janata
 • Telefon: +420737439084
 • E-mail: info@cavi.cz

IČ zadavatele: 22844279

DIČ zadavatele: CZ22844279

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jaroslav Kovář
 • Telefon: +420736630335
 • E-mail: info@cavi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2017 09:30

Místo pro podání nabídek:
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Sídlo: CITY TOWER, 26. patro Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Stanoveným druhem zadávacího řízení je zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 zákona.

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služby (výuky) na dobu 3 let v rámci realizace projektu, který realizuje Česká asociace vzdělávacích institucí, z. s., pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI“ CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005894. Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost.

Poptávané služby se skládají z výuky: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT školení, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Kurz ŘP skupiny B, Kurz obsluhy manipulačního vozíku.

Zadavatel bude o přesném místu školení vždy informovat minimálně v předstihu 14 kalendářních dnů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2134900,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
29. 2. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 a násl. zákona podle ekonomické výhodnosti nabídek, a to na základě nejnižší nabídkové ceny.

  V rámci kritéria nejnižší nabídkové ceny bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny dílčí části veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v nabídce v souladu s čl. I. této zadávací dokumentace.

 • Metoda hodnocení:

  Nabídky, které splní podmínky této zadávací dokumentace, budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen v rámci kvalifikace prokázat splnění:

základní způsobilosti podle § 74 zákona
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona
technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

 

Více informací v ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel může podat nabídky na libovolný počet dílčích částí veřejné zakázky. Na každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky podává dodavatel samostatnou nabídku.

 

Dodavatel, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

                                                                                                             

Nabídka bude podána písemně v českém jazyce v listinné podobě - 1x v originále a 1x v prosté kopii. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán dodavatele, je nutno předložit v nabídce plnou moc k zastupování dodavatele, a to v originále či úředně ověřené kopii.
 

Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či rozdělovníkem. Nabídka bude čitelně vytištěna na bílém papíře, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

 

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené adresou dodavatele a dále názvem veřejné zakázky společně s informací, do jaké dílčí části veřejné zakázky je nabídka podávána, a to v této podobě:
 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT – „Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI“

(uvedení názvu konkrétní dílčí části veřejné zakázky)

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu pro dílčí část veřejné zakázky, na kterou je nabídka dodavatele podávána, a to dle pokynů uvedených v této zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v Kč bez DPH vyplněním příslušných cen do tabulky obsažené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní veškerá a pouze ta pole tabulky, která odpovídají dílčí částí veřejné zakázky, na kterou je nabídka dodavatele podávána. Nabídková celková cena za danou dílčí část veřejné zakázky je rovna součinu předpokládaného počtu jednotek a příslušné ceny za jednotku (bez DPH) stanovené dodavatelem. Při stanovení nabídkové ceny je dodavatel vázán maximálními cenami uvedenými v příloze č. 4, tedy nabídková cena (ani dílčí ceny) nesmí být vyšší než limity uvedené v příloze č. 4.

Dodavatel uvede nabídkovou cenu, kterou stanovil postupem uvedeným v předchozím odstavci v návrhu smlouvy, v příloze č. 7 zadávací dokumentace, kterou přiloží rovněž do nabídky, a v příslušných buňkách tabulky obsažené na krycím listě nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Nabídková cena bude ve smlouvě a v příslušném řádku tabulky na krycím listě nabídky uvedena v Kč v následujícím členění:

Nabídková cena bez DPH
Samostatně DPH
Nabídková cena včetně DPH

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v požadovaném členění. Rozhodující pro hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Zadavatel stanovuje, že v případě rozporu nabídkové ceny na krycím listě nabídky a nabídkové ceny uvedené v návrhu smlouvy má vždy přednost, resp. platí, cena uvedená v návrhu smlouvy.

Nabídková cena bude dodavatelem stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci konkrétní dílčí části veřejné zakázky v daném místě a čase. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v případě změny právních předpisů upravujících DPH, která bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré dodavatelem poskytované slevy, náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, resp. dílčí veřejné zakázky. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci (dílčí části) veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené adresou dodavatele a dále názvem veřejné zakázky společně s informací, do jaké dílčí části veřejné zakázky je nabídka podávána, a to v této podobě:NABÍDKA – NEOTEVÍRAT – „Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI“(uvedení názvu konkrétní dílčí části veřejné zakázky)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být v českém jazyce.

Zadávací řízení se řídí:
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1893000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ČESKÁ VZDĚLÁVACÍ, a.s.Pražská 879266 67 Beroun – ZávodíIČ: 27455327Roman Pommerpředseda představenstva

  Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2018

Zrušené části zakázky: Dílčí část F byla zrušena, jelikož se do zakázky nikdo nepřihlásil.

Datum ukončení: 28. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 9. 2017
 
Aktualizováno: 1. 3. 2018