Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců MÚ Kyjov v rámci projektu „Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11644

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců MÚ Kyjov v rámci projektu „Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kyjov

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Milan Jagoš
 • Telefon: +420518697410
 • E-mail: m.jagos@mukyjov.cz

IČ zadavatele: 00285030

DIČ zadavatele: CZ00285030

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Milan Jagoš
 • Telefon: +420518697410
 • E-mail: m.jagos@mukyjov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna MěÚ Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace vzdělávacích aktivit (kurzů) určených pro zaměstnance MÚ Kyjov v rámci projektu „Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov“.

Vzhledem k věcné souvislosti jednotlivých vzdělávacích aktivit rozdělil zadavatel veřejnou zakázku na tři části.

Rozdělení zakázky na části:

Část A) „Komunikace a vybrané aspekty praktického využití komunikace ve veřejné správě“

Obsahuje tyto kurzy:

 A1   Komunikace

 A2   Písemná a elektronická komunikace

Část B) „Efektivní řízení lidských zdrojů ve veřejné správě“

Obsahuje tento kurz:

  B1   Hodnocení zaměstnanců

Část C) „Právo a související praktické aspekty výkonu veřejné správy“

Obsahuje tyto kurzy:

 C1   Občanský zákoník

 C2   Správní řád

 C3   Přestupkové řízení

 C4   Správní řízení

 C5   Veřejné zakázky

 C6   Zákon o finanční kontrole

 C7   Účetnictví

 C8   Zákon o ochraně osobních údajů

 C9   Stavební řízení

 C10 Kybernetická bezpečnost

 C11 Nové trendy ve stavebnictví

 

Více viz Výzva k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1003304,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12/2017 – 05/2018, resp. 10/2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz Výzva k podání nabídek

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Hodnotící kritéria:

 • Celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha 60 %)

 • Kvalifikace a zkušenosti lektorského týmu (váha 40%)

 Více viz Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • základní způsobilost
 • profesní způsobilost
 • technická kvalifikace

Více viz Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že některý z dodavatelů bude podávat nabídku do více dílčích částí této veřejné zakázky, bude nabídka pro každou dílčí část zpracována zcela samostatně a podána v samostatné obálce s označením příslušné dílčí části.

Více viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka bude zpracována dle přílohy č. 1 Výzvy, která obsahuje cenovou kalkulaci za jednotlivé části VZ. Dodavatel vyplní příslušnou tabulku vztahující se k části VZ, na kterou podává svou nabídku.

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Více viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a současně bude přiložena kompletní nabídka na elektronickém médiu (kompletní elektronická kopie nabídky vč. všech podpisů a příp. razítek). Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky včetně příslušné části veřejné zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude dále uveden název a adresa dodavatele. Pokud bude dodavatel podávat nabídku do více částí, bude nabídka pro každou dílčí část zpracována zcela samostatně a podána v samostatné obálce s označením příslušné dílčí části.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Dodatečné informace budou také uveřejněny na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Dle bodu 20.10.1. písm. c) Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost – byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávací dokumentaci. V důsledku toho nebylo možno z nabídek jednoznačně posoudit, zda účastníci splňují podmínky zadávacího řízení.

Datum ukončení: 21. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 9. 2017
 
Aktualizováno: 21. 3. 2018