Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MABA Prefa spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13355

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti MABA Prefa spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: MABA Prefa spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Čtvrť J. Hybeše 549, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radek Sváček
 • Telefon: +420381207070
 • E-mail: mabaprefa@mabaprefa.cz

IČ zadavatele: 62525271

DIČ zadavatele: CZ62525271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Krupičková
 • Telefon: +420725016078
 • E-mail: jana.krupickova@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 6. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance společnosti MABA Prefa, s.r.o., v projektu Vzdělávání MABA Prefa, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013944.

Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených a v odůvodněných případech i otevřených kurzů.

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na šest částí se samostatným plněním:

Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové vzdělávání
Technické a jiné odborné vzdělávání – Akademie dělník ve výrobě
Technické a jiné odborné vzdělávání – Akademie mistr výroby
Technické a jiné odborné vzdělávání – Akademie technik
Technické a jiné odborné vzdělávání – Akademie vedoucí oddělení

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena ve Smlouvě (příloha této

výzvy) a dále v seznamech kurzů.

Uvedená témata jednotlivých kurzů vychází z kurzů vytipovaných MPSV (coby poskytovatelem dotace) ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání. Jedná se tedy o témata, která je možné v rámci projektu (smlouvy) proškolit, ale jejich realizace není nezbytně nutná, neboť bude odviset od aktuální poptávky zapojených firem. Uchazeč/dodavatel však musí počítat s tím, že každý uvedený typ kurzu by mohl být v rámci zakázky realizován.

 

Nabídka dodavatele musí zajistit požadované vzdělávací aktivity dané části zakázky s tím, že zadavatel umožňuje využití subdodavatele.

Cílovou skupinou budou zaměstnanci společnosti MABA Prefa,s.r.o.,

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Duben 2020–Září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle těchto hodnotících kritérií s různými vahami:

Část 1 a 2:

1)        Nabídková cena s váhou 70 %

2)        Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace s vahou 30%

Část 3–6:

Nabídková cena s váhou 100 %

Část 1 a 2:

ad 1) Nabídková cena – váha 70 %

Pro všechny dílčí části:

Cena za osobohodinu.  

Dodavatel uvádí maximální cenu za osobohodinu bez DPH. Cena zahrnuje veškeré výdaje, potřebné pro realizaci kurzů (odměnu lektora, dopravu, nájemné, občerstvení účastníků apod.)

Předmětem hodnocení bude cena za celou dílčí část předmětu plnění zakázky bez DPH v Kč.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria.

 

Vzorec pro hodnocení:

           Nejnižší nabídková cena          

100*    ---------------------------------------------------------        * váha kritéria 70 %

           Nabídková cena hodnocené nabídky    

 

ad 2) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace – váha 30%

Platí pro všechny dílčí části zakázky:

Přidělené body

Limit:

Každé další školení pracovníků nad rámec požadovaných referenčních zakázek v jednotlivých dílčích plnění zakázky, realizovaných v posledních 3 letech, a to 10 bodů za každou další referenční zakázku.

Max. 100 přidělených bodů

Účastníkovi, který nepředloží žádné další významné služby nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria.

Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude

Nabídky budou hodnoceny podle těchto hodnotících kritérií s různými vahami:

Část 1 a 2:

1)        Nabídková cena s váhou 70 %

2)        Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace s vahou 30%

Část 3–6:

Nabídková cena s váhou 100 %

Část 1 a 2:

ad 1) Nabídková cena – váha 70 %

Pro všechny dílčí části:

Cena za osobohodinu.  

Dodavatel uvádí maximální cenu za osobohodinu bez DPH. Cena zahrnuje veškeré výdaje, potřebné pro realizaci kurzů (odměnu lektora, dopravu, nájemné, občerstvení účastníků apod.)

Předmětem hodnocení bude cena za celou dílčí část předmětu plnění zakázky bez DPH v Kč.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria.

 

Vzorec pro hodnocení:

           Nejnižší nabídková cena          

100*    ---------------------------------------------------------        * váha kritéria 70 %

           Nabídková cena hodnocené nabídky    

 

ad 2) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace – váha 30%

Platí pro všechny dílčí části zakázky:

Přidělené body

Limit:

Každé další školení pracovníků nad rámec požadovaných referenčních zakázek v jednotlivých dílčích plnění zakázky, realizovaných v posledních 3 letech, a to 10 bodů za každou další referenční zakázku.

Max. 100 přidělených bodů

Účastníkovi, který nepředloží žádné další významné služby nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria.

Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k nejlépe hodnocené nabídce.

Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria

Vzorec pro hodnocení:

 

           Hodnocená nabídka

100*    ---------------------------------------------------------        * váha kritéria 40 %

           Nejlépe hodnocená nabídka

  Výpočet celkového hodnocení:

Takto získané body z těchto dvou hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získá v součtu za obě hodnocená kritéria nejvíce bodů, se stává nabídkou vítěznou.

Část 3-6:

Nabídková cena

Předmětem hodnocení bude cena za celou dílčí část předmětu plnění zakázky bez DPH v Kč.

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením:

Čestného prohlášení uchazeče o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Dále předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby).

Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 Čestné prohlášení – Základní kvalifikační předpoklady, této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být předloženo v originále a opatřeno podpisem statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat za

uchazeče na základě plné moci.

Zadavatel umožňuje předložení Základních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 90 dnů.

Profesní kvalifikační předpoklady

Doklady splňující profesní kvalifikační předpoklady předloží uchazeč v prosté kopii.

Doklady o profesních kvalifikačních předpokladech nesmí být starší 90- ti dnů ke dni podání nabídky.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či koncese (postačí v prosté kopii). Uchazeč prokáže příslušné živnostenské oprávnění tak, že bude mít mezi obory činnosti zařazenou činnost: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zadavatel umožňuje předložení Profesních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 90 dnů.

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí, uvedení popisu poskytnutého vzdělávání a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele (na osobu oprávněnou potvrdit referenci, uvést e-mail či telefonní číslo).

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, jejímž předmětem je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit seznam čerpání k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz), přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 200 000 Kč vč. DPH;

 

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace jazykových vzdělávacích kurzů poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, jejímž předmětem je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením:

Čestného prohlášení uchazeče o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Dále předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby).

Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 Čestné prohlášení – Základní kvalifikační předpoklady, této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být předloženo v originále a opatřeno podpisem statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě plné moci.

Zadavatel umožňuje předložení Základních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 90 dnů.

Profesní kvalifikační předpoklady

Doklady splňující profesní kvalifikační předpoklady předloží uchazeč v prosté kopii.

Doklady o profesních kvalifikačních předpokladech nesmí být starší 90- ti dnů ke dni podání nabídky.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či koncese (postačí v prosté kopii). Uchazeč prokáže příslušné živnostenské oprávnění tak, že bude mít mezi obory činnosti zařazenou činnost: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zadavatel umožňuje předložení Profesních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 90 dnů.

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí, uvedení popisu poskytnutého vzdělávání a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele (na osobu oprávněnou potvrdit referenci, uvést e-mail či telefonní číslo).

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, jejímž předmětem je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit seznam čerpání k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz), přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 200 000 Kč vč. DPH;

 

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace jazykových vzdělávacích kurzů poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, jejímž předmětem je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit seznam čerpání k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz), přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 200 000 Kč vč. DPH;

Zadavatel dále požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude jednoznačně vyplývat, že členové realizačního týmu splňují níže uvedené požadavky zadavatele.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

min. 2 lektoři, každý z nich vysokoškolské vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností, přičemž každý z lektorů doloží seznam jím realizovaných školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností, ze kterého bude plynout, že odškolil minimálně 50 školicích dnů.
min. 1 lektor, min. středoškolské vzdělání, min. 3 roky profesní praxe v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž doloží seznam jím realizovaných školení, ze kterého bude plynout, že odškolil minimálně 30 školicích dnů.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti vzdělání lektorů prokáže uchazeč předložením:

Dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (postačující je předložení v prosté kopii) – Příloha č.4

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti praxe lektorů prokáže uchazeč předložením Čestného prohlášení (Přílohu č.5) a bude podepsáno statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli: Firma, IČO, sídlo
a kontaktní osoba ve věci nabídky a název zakázky, do které je nabídka podávána.
 

Krycí list nabídky (příloha č. 1) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci – vyplní uchazeč.
 

Specifikace předmětu zakázky (Příloha č. 2) Příloha bude doplněná dodavatelem o nabídkové ceny a dokument bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele – vyplní uchazeč.

Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (Příloha č. 3) Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech) - vyplní uchazeč.

Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 4) – doloží uchazeč.
 

Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 5) – vyplní uchazeč.

 Plnou moc /úředně ověřenou/ uchazeč doloží pouze v případě, že bude Krycí list, Specifikace aktivit či doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro dílčí části Měkké a manažerské dovednosti a Technické a jiné odborné vzdělávání platí:

cena za osobohodinu je stanovena na výuku kurzu v délce trvání 8 hodin (8x 60 min) při počtu účastníků 8.

Pro dílčí část Jazykové vzdělávání platí:

cena za osobohodinu je stanovena na výuku kurzu v délce trvání 40 hodin (1 hodina = 60 min) při počtu účastníků 5.

Pro dílčí části Technické a jiné odborné vzdělávání

Cena za osobohodinu je stanovena na výuku kurzu v délce trvání 40 hodin (1 hodina = 60 min) při počtu účastníků 12.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné
na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů o absolvování jednotlivých kurzů.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“, „Název zakázky“ a bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu zadavatele MABA Prefa spol. s r.o., Čtvrť J. Hybeše 549, 391 81 Veselí nad Lužnicí. Podání nabídek e-mailem není možné. Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a jedné kopii spolu s elektronickou verzí nabídky na CD, flash disku apod.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky. Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Pokud není v této výzvě k podání nabídek uvedeno jinak, vztahují se příslušná ustanovení výzvy k podání nabídek, na všechna dílčí plnění.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad veškeré podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci, včetně všech dodatečných informací.

Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 807050.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SOPHIA, jazykové služby, s.r.o.Hroznová 28, 370 01 České BudějoviceIČ 26025876

  Datum podpisu smlouvy: 8. 7. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o.Mimoňská 3223, 470 01 Česká LípaIČ 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 24. 7. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o.Mimoňská 3223, 470 01 Česká LípaIČ 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 24. 7. 2020

Datum ukončení: 24. 7. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 3. 2020
 
Aktualizováno: 10. 8. 2020