Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PEKASS a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13207

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti PEKASS a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: PEKASS a.s.

Sídlo zadavatele: Přátelství 987/11, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radek Mašek
 • Telefon: +420777730845
 • E-mail: Radek.masek@pekass.eu

IČ zadavatele: 41693426

DIČ zadavatele: CZ41693426

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Tereza Švingrová
 • Telefon: +420721209834
 • E-mail: tereza.svingrova@pekass.eu

Lhůta pro podání nabídek: 13. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Informace o předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky je rozdělen na 3 části:

Část I. Měkké a manažerské dovednosti

Část II. Obecné IT a Specializované IT dovednosti

Část III. Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden dále.

Dodavatel může podat nabídku na jednu část nebo na více částí předmětu zakázky, případně i na všechny části předmětu zakázky, vždy však na celou část. Každá z částí bude hodnocena odděleně. Na jednu část plnění bude vždy vybrán pouze jeden dodavatel.

Zadavatel je oprávněn vzájemně zaměnit různé kurzy stejné části v rozsahu až do 10 % z jejich celkového počtu.

 

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech zajištěných zadavatelem formou kurzů připravených na míru, s výjimkou Specializovaných IT kurzů a část ekonomických kurzů, kde se jedná o otevřené kurzy.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.
Školící den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah, a to v min. počtu 1 včetně pauzy na oběd.
Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.

 

 

Část I. Měkké a manažerské dovednosti:

Název kurzu: 1.1 Firemní kultura

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Seznámit účastníky s modely pro budování zdravé firemní kultury a systémy sdílených hodnot.  Dát jim praktická doporučení, jakými kroky v organizaci nastavit proces obnovy těchto hodnot, naučit účastníky pracovat s hodnotovým rámcem, který je jedním z pilířů firemní kultury. 

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: všichni zaměstnanci společnosti

Počet skupin: 10

 

Název kurzu: 1.2 Time management

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na efektivní plánování času, které souvisí se sebeanalýzou a metodami práce s časem. Získané poznatky a dovednosti by měly usnadnit zaměstnancům zvládání běžného pracovního i osobního života tak, aby byli schopni zvládat své úkoly efektivně a bez stresu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: oddělení obchodu, produktoví manažeři, management, vedoucí poboček, vedoucí servisů

Počet skupin: 5

 

Název kurzu: 1.3 Vyjednávání

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na vyjednávání a argumentaci – klíčové kompetence každého zaměstnance. Jedná se o techniky, které jsou klíčem k efektivnímu přenosu informací a prosazování cílů. Schopný vyjednavač se dokáže adekvátně rozhodovat a prosazovat zájmy firmy. Tyto dovednosti pomohou zaměstnancům lépe zvládat každodenní situace a efektivně vyjednávat s protistranou.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: oddělení obchodu, produktoví manažeři, management, vedoucí poboček

Počet skupin: 5

 

Název kurzu: 1.4 Zvládání stresu a prevence

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Stres je nedílnou součástí všech zaměstnanců, především díky vysoké míře zodpovědnosti, náročnosti úkolů a časovému vytížení. Toto školení plánujeme zaměřit na zvládání stresu s použitím konkrétních technik a pochopení stresu jako nedílné součásti života. Důraz bude kladen na psychohygienu a obranu proti stresu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: servisní technici

Počet skupin: 4

 

Název kurzu: 1.5 Prezentační dovednosti

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na prezentační dovednosti, které jsou vizitkou každého zaměstnance, a tedy i celé firmy. Součástí školení bude komunikační cíl prezentace, příprava prezentace, typologie posluchačů, jednotlivé části prezentace a zpětná vazba odborného lektora.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: produktoví manažeři, administrativa

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 1.6 Projektové řízení

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na projektové řízení, které využívají vedoucí pracovníci naší společnosti. Součástí školení bude záměr a zadání projektu, metodické základy, vysvětlení důležitých pojmů, fáze projektu, využívání lidských zdrojů v rámci projektu a další. Demonstrovány budou příklady konkrétních projektů a jejich průběh.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: produktoví manažeři, administrativa

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 1.7 Obchodní dovednosti

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bychom rádi směřovali na posílení obchodních dovedností zaměstnanců. Cílem je, aby účastníci pochopili základní složky a principy prodeje zemědělské techniky, vyzkoušeli si praktická cvičení, osvojili si správné chování v průběhu obchodního cyklu a byli schopni jednat podle typologie zákazníků.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: obchodní zástupci

Počet skupin: 3

 

Název kurzu: 1.8 Vedení lidí

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Manažer pro svůj tým funguje jako vzor. Je tvůrcem psaných i nepsaných pravidel - lidé se prostě pohybují v mantinelech, které manažer vytváří. Proto je tak důležité, abychom k pozici manažera měli jasný a srozumitelný postoj, který ostatní budou ochotni přijmout a napodobit. Kurz by měl účastníkům nabídnout možnost zpracovat si postoj vůči vedení a řízení lidí tak, aby se v roli šéfa cítili bezpečně. Součástí kurzu by také měla být témata, jako: Co je práce manažera, manažerská komunikační trojčlenka, jak uchopit manažerskou roli, jaké jsou možnosti a jak je lidem sdělit tak, aby to vzali za své.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: management, vedoucí poboček, vedoucí servisů

Počet skupin: 2

 

Název kurzu: 1.9 Akvizice – noví zákazníci 

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Tento kurz by měl být zaměřen na vyhledávání nových zákazníků a prvotní kontakt se zákazníkem. Dále by měl být účastníkům představen systém plánování aktivit, aby bylo dosaženo maximálního prodejního výkonu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: obchodní zástupci

Počet skupin: 3

 

Název kurzu: 1.10 Zákaznický přístup

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bychom rádi zaměřili na prohloubení komunikace v obchodní oblasti. Pozornost by měla být zaměřena na aktivní naslouchání, komunikační styly, komunikační zlozvyky a další. Jedním z témat by měla být i typologie zákazníků, dále asertivita v obchodě a zvládání obtížných situací, které mohou během obchodního jednání vzniknout.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: servisní technici, ekonomické oddělení, administrativa

Počet skupin: 5

 

Název kurzu: 1.11 Zvyšování výkonosti

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Tento kurz by měl být zaměřen na zvyšování tlaku na výkon, tvorbu nových motivačních nástrojů, techniky řešení výmluv, neplnění, odkládání, podmiňování výkonu.

Počet osob ve skupině: max.12 účastníků

Cílová skupina: všichni zaměstnanci společnosti

Počet skupin: 6

 

Název kurzu: 1.12 Řešení konfliktů

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Během komunikace se spolupracovníky, šéfy, zákazníkem, rodinou nastanou situace, které jsou nepříjemné pro všechny zúčastněné strany. Dojde ke konfliktu a je třeba vyjednávat. Vyjednávání je proces, jehož pomocí se dvě strany s odlišným vnímáním, s odlišnými potřebami a motivy pokoušejí shodnout na věci společného zájmu. Během tohoto kurzu by se účastníci měli naučit základní metody, jak s konfliktem pracovat a jak nalézt oboustranně přijatelné řešení založené na důkladném zjištění potřeb a očekávání aktérů konfliktu. Kurz by měl také poskytnout vodítko pro chápání rozložení moci v konfliktním vztahu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: servisní technici, administrativa

Počet skupin: 4

 

Název kurzu: 1.13 Motivace

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Dovednost vést lidi svižně a nekonfliktním způsobem k tomu, aby pochopili a sami rozvíjeli svůj potenciál, je dnes klíčovou a nenahraditelnou kompetencí každého úspěšného šéfa. Účastníkům by mělo být v rámci kurzu představeno, jak vést pracovní rozhovor tak, aby zůstal v pracovní rovině a přitom došlo ke změně postoje. A jak dostat z lidí dobrovolný závazek k tomu, aby „přijali věc za svou“.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: management, vedoucí poboček

Počet skupin: 1

 

Předpokládaná místa plnění prvního bloku jsou: Rakovník, Milovice, Vlašim, Jindřichův Hradec, Příbram, Roudnice nad Labem

 

Část II. Obecné IT a Specializované IT dovednosti

Název kurzu: 2.1 Excel  - středně pokročilí

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití základních funkcí kancelářského programu MS Excel, a to konkrétně na práci se soubory, práci s buňkami, základní formování a vzorce se specifiky využívání těchto funkcí při kancelářské práci v sektoru prodeje zemědělské techniky.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: produktoví manažeři, ekonomické oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 2.2 Excel  - pokročilí

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití pokročilých funkcí kancelářského programu MS Excel, a to na práci s funkcemi, pokročilé formování, kontingenční tabulky, jednoduchá makra se specifiky využití těchto funkcí a jednoduché vzorce se specifiky využívání těchto funkcí v rámci prodeje zemědělské techniky.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: produktoví manažeři, ekonomické oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 2.3 Word - pokročilí

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití funkcí MS Word, rozšíření základních znalostí o další nástroje, na které není vždy snadné přijít intuitivně. Představit další principy, jak s těmito nástroji pracovat tak, aby skutečně ušetřily čas a práci.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: ekonomické oddělení

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 2.4 KARAT

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na prohloubení uživatelské znalost informačního systému KARAT se specializací na obchodní, servisní a ekonomický modul a jejich specifika.

Počet osob ve skupině: max.12 účastníků

Cílová skupina: všichni zaměstnanci společnosti

Počet skupin: 4

 

Specializované IT kurzy:

Název kurzu: 2.5 Programování IS KARAT

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Pokročilé školení orientace a programování v informačním systému KARAT. Výuka nastavování a zjednodušování procesů pro jednotlivé uživatelské skupiny a jejich podporu.

Počet osob ve skupině: 2

Typ kurzu: otevřený kurz

 

Předpokládaná místa plnění druhého bloku jsou: Rakovník, Milovice, Vlašim, Jindřichův Hradec, Příbram, Roudnice nad Labem. U otevřeného kurzu jakékoliv místo po dohodě se zadavatelem kromě Hl.m. Praha.

 

Část III. Účetní, ekonomické a právní kurzy: 

Název kurzu: 3.1 DPH

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Kurz by měl seznámit účastníky s novinkami v daňových zákonech, např. s novelou zákona o účetnictví, kontrolním hlášení, novelou zákona o DPH, novelizací celních předpisů a další.

Počet osob ve skupině: max.12 účastníků

Cílová skupina: ekonomické oddělení

Počet skupin: 1

 

Název kurzu: 3.2 Právní minimum

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Náplní kurzu by mělo být seznámení účastníků se základy obchodního, občanského a pracovního práva.

Počet osob ve skupině: 1

Typ kurzu: otevřený kurz

 

Název kurzu: 3.3 Inkoterms

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Kurz by měl být zaměřen na praktické využití nových dodacích doložek INCOTERMS 2020, seznámit účastníky se změnami včetně vymezení hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2010. Kurz by měl také naučit účastníky správně používat dodací doložky INCOTERMS 2020 v praxi a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití.

Počet osob ve skupině: 1

Typ kurzu: otevřený kurz

 

Název kurzu: 3.4 Smluvní vztahy

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Cílem kurzu by mělo být pomoci pochopit principy sjednávání smluv, vymezit kompetence k uzavírání smluv, práva a povinnosti plynoucí z pracovně právních vztahů. Zároveň by se na kurzu účastník měl naučit správně vyjednávat o podmínkách smluv a lépe pochopit závazky plynoucí ze smluv.

Počet osob ve skupině: 1

Typ kurzu: otevřený kurz

 

Předpokládaná místa plnění třetího bloku jsou: Rakovník, Milovice, Vlašim, Jindřichův Hradec, Příbram, Roudnice nad Labem. U otevřených kurzů jakékoliv místo po dohodě se zadavatelem kromě Hl.m. Praha.

 

Součástí plnění bude vždy:

 • Vzdělávací materiál ke každému tématu školení
 • Vyhotovení prezenční listiny a zajištění podpisů účastníků
 • Test vyhodnocující získané znalosti a dovednosti účastníků školení s min. 10 otázkami a odpověďmi typu „multiple choice“ včetně klíče – test bude dodavatelem/lektorem proveden a vyhodnocen na konci každého kurzu
 • Dokumentace ke každému vzdělávacímu kurzu, která bude obsahovat min. název kurzu, obsahovou náplň, metody realizace, rozsah v hodinách, výčet vzdělávacích materiálů a doporučené literatury a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
 • Vydání Osvědčení o absolvování kurzu
 • Zajištění dopravy a ubytování školitelů

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1437500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
02/2020-12/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění se rozumí pobočky zadavatele: Rakovník, Milovice, Vlašim, Jindřichův Hradec, Příbram, Roudnice nad Labem, případně jiná místa a prostory po dohodě zadavatele s dodavatelem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Nabídky uchazečů budou hodnoceny samostatně v pořadí dle jejich doručení, a to dle těchto hodnotících kritérií:

1.Nabídková cena – váha 40%
2.Metodika realizace – váha 30%
3.Kvalita služeb – váha 30%

 

ad I.) Nabídková cena – váha 40% - číselné kritérium

Předmětem hodnocení bude cena za dílčí plnění zakázky bez DPH v Kč.

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních uchazečů. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena.

Způsob hodnocení: zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazena bodová hodnota 100. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru ceny nejvýhodnější nabídky k ceně hodnocené nabídky vynásobeno 100 (dále jen ,,bodová hodnota nabídky“).

Bodová hodnota každé nabídky vypočtená podle níže popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria (dále jen ,,body“ za kritérium).

 

                                                                      cena nejvýhodnější nabídky

Bodová hodnota hodnocené nabídky = --------------------------------------------- x 100 x 0,4

                                                                       cena hodnocené nabídky

 

Ad II.) Metodika realizace – váha 30% - nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 20 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

 • metodiky výuky
 • efektivnost výukových metod
 • použité vzdělávací techniky
 • způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Z hlediska hodnocení zadavatel preferuje návrh metod výuky a evaluace, kde budou při realizaci kurzů jasně definované metody vzdělávání, tyto metody budou zajišťovat co nejvyšší efektivitu pro nabytí nových znalostí či osvojení nových dovedností s ohledem na charakter cílové skupiny, budou motivovat účastníka k aktivitě během kurzu, způsob evaluace vzdělávání bude zajištěn komplexně a víceúrovňově.

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nabídce, která v uvedených bodech nejlépe popíše metodiku realizace, bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nabídce s nejvyšší bodovou hodnotou. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. Bodová hodnota každé nabídky stanovená výše popsaným způsobem bude násobena vahou kritéria (dále jen ,,body za kritérium“). Na výši bodové hodnoty se komise buďto shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od jednotlivých členů komise.

 

Ad III.)  Kvalita služeb

Bude se vycházet z podkladu předloženého uchazečem v rámci jeho nabídky, v němž specifikuje a rozpracuje tyto aspekty:

III.a.) Popis dílčích témat  (věcný obsah kurzů a zaměření na cílovou skupinu)

 • zda je navržený věcný obsah kurzů vhodný s ohledem na délku kurzu, cílovou skupinu a zohledňuje požadované cíle
 • zda je navržený obsah v souladu s požadavkem na zvyšování úrovně kompetencí účastníků kurzů a odpovídá potřebám cílové skupiny

Z hlediska hodnocení zadavatel preferuje návrh obsahu kurzů, které budou akceptovat odborné poznatky a současné trendy s ohledem na zaměření kurzu a cílovou skupinu, jednotlivé části obsahu kurzů budou v logické obsahové posloupnosti a budou vhodně strukturovány.

III.b.) Aktivity při zjišťování vzdělávacích a rozvojových potřeb zadavatele (spolupráce při přípravě školení)

III.c.) Způsob komunikace se zadavatelem (popis plánu komunikace během realizace zakázky)

III.d.) Popis kontrolních mechanismů pro řízení kvality dodávaných vzdělávacích programů, odpovědností v rámci realizačního týmu dodavatele a způsob kontroly plnění zakázky

III.e.) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace

Doložení referenčních zakázek, které se nejvíce přiblíží oboru podnikání zadavatele školení pracovníků v daném dílčím plnění v rozsahu min. 10 školících dnů/rok v posledních 3 letech.

V tomto bodě bude uchazeči přiděleno10 bodů za každou další referenční zakázku.

Maximálně však 100 bodů. 

Uchazeči, který nepředloží žádné další významné služby nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

III.f.) Ukázková hodina – uchazeč uvede, zda souhlasí, v případě zájmu zadavatele, s představením ukázkové hodiny v rozsahu 60 minut. Uchazeči, který udělí tento souhlas, bude přiděleno 100 bodů. Uchazeči, který odmítne, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

III.g. ) Ukázka výukových materiálů – Uchazeč předloží kompletní ukázku výukových materiálů pro jedno téma z daného dílčího plnění.

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nabídce, která v uvedených bodech nejlépe popíše požadavky na prokázání kvality služeb, bude přiděleno 100 bodů za každou odrážku. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nabídce s nejvyšší bodovou hodnotou. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. Bodová hodnota každé nabídky stanovená výše popsaným způsobem bude násobena vahou kritéria (dále jen ,,body za kritérium“). Na výši bodové hodnoty se komise buďto shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od jednotlivých členů komise.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč prokáže kvalifikaci v tomto rozsahu:

1.Základní způsobilost
2.Profesní způsobilost
3.Technická způsobilost

 

1.Základní způsobilost:

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

 • který není v likvidaci,
 • který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 • vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 • který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, to jak České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

2.Profesní způsobilost: 

Profesní způsobilost splňuje uchazeč, který doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Uchazeč prokáže profesní způsobilost výpisem z obchodního rejstříku, či jiné odbodné evidence.

Uchazeč je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

3.Technická způsobilost:

Technickou způsobilost splní ten dodavatel, který předloží:

Pro Část I.:

 • seznam významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech s uvedením hodnoty a rozsahu zakázky
 • přehled lektorského týmu, životopisy jednotlivých lektorů, ze kterých bude patrná lektorská praxe v minimální délce 5 let;  seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala;
 • doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že všichni lektoři lektorského týmu mají vysokoškolské vzdělání
 • doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že v lektorském týmu pracuje nejméně 1 expert s vědeckou hodností – prof., Doc., PhD., Dr.

Pro Část II.:

 • seznam významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech s uvedením hodnoty a rozsahu zakázky
 • přehled lektorského týmu, životopisy jednotlivých lektorů, ze kterých bude patrná lektorská praxe v minimální délce 5 let;  seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala;
 • doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že všichni lektoři lektorského týmu mají vysokoškolské vzdělání
 • doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že v lektorském týmu pracuje nejméně 1 expert s vědeckou hodností – prof., Doc., PhD., Dr.

 

Pro Část III.:

 • seznam významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech s uvedením hodnoty a rozsahu zakázky
 • přehled lektorského týmu, životopisy jednotlivých lektorů, ze kterých bude patrná lektorská praxe v minimální délce 5 let;  seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala;
 • doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že všichni lektoři lektorského týmu mají vysokoškolské vzdělání
 • doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že v lektorském týmu pracuje nejméně 1 expert s vědeckou hodností – prof., Doc., PhD., Dr.

Společná ustanovení ke způsobilosti: 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat způsobilost, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není možné.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).

Doporučujeme, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob bude potvrzené statutárním orgánem uchazeče dle způsobu podepisování za společnost zapsaným v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

Z nabídky bude jasně patrné, kterého dílčího plnění se nabídka týká – dodavatel dílčí plnění do nabídky označí.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze část z dílčího plnění. Je třeba zpracovat nabídku na celé požadované dílčí plnění.

Každé dílčí plnění bude mít samostatnou nabídku.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 1. Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, který bude podepsán dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (příloha č.1 ZD)
 2. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 ZD)
 3. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 4. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
 5. Nabídková cena zpracována dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci
 6. Představení uchazeče
 7. Popis předmětu zakázky
 8. Návrh řešení předmětu zakázky (dle kapitoly: Metodika realizace a Kvalita služeb)
 9. Dva stejnopisy návrhu smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 ZD), podepsané oprávněnou osobou
 10. Ostatní – zde uchazeč předloží dokumenty a uvede informace související s plněním zakázky, které považuje za nezbytné sdělit
 11. Prohlášení o počtu listů nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky a za cenu za jeden školící den v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude v jednom originálním vyhotovení. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy (ve dvou vyhotovení) budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou). V případě podání více nabídek do více dílčích plnění, bude smlouva ve dvou vyhotovení doložena pro každé dílčí plnění zvlášť. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek, nebo zasíláním do elektronické pošty zadavatele. Účastník podá nabídku k jednotlivému dílčímu plnění, nabídky podané jen na část kurzů z dílčího plnění nebudou akceptovány. Tzn. dodavatel podá nabídku na celou část dílčího plnění.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Toto ustanovení se nevztahuje na podání nabídky do více dílčích plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu zadavatele k rukám paní Bc. Terezy Švingrové, nebo elektronicky e-mailem na adresu tereza.svingrova@pekass.eu. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Uchazeč se zavazuje, seznámit se s platnými pravidly Operačního programu Zaměstnanost a těmito pravidly se řídit po celou dobu realizace zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1437500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Interskill s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČ: 01688618

  Datum podpisu smlouvy: 14. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Reliant s.r.o., U Habrovky 1562/11A, 140 00 Praha 4, IČ:49702726

  Datum podpisu smlouvy: 14. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Reliant s.r.o., U Habrovky 1562/11A, 140 00 Praha 4, IČ:49702726

  Datum podpisu smlouvy: 14. 2. 2020

Datum ukončení: 14. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 12. 2019
 
Aktualizováno: 17. 2. 2020