Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti WITTE Nejdek, spol. s.r.o. II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13963

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti WITTE Nejdek, spol. s.r.o. II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 1. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: WITTE Nejdek, spol. s r. o.

Sídlo zadavatele: Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Michaela Lainová
 • Telefon: +420703169398
 • E-mail: michaela.lainova@witte-automotive.cz

IČ zadavatele: 40525881

DIČ zadavatele: CZ40525881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michaela Lainová
 • Telefon: +420703169398
 • E-mail: michaela.lainova@witte-automotive.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2022 12:00

Místo pro podání nabídek:
WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zakázku na služby. Předmětem plnění zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společnosti WITTE Nejdek, spol. s.r.o. s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.

Předmětem plnění zakázky je služba v podobě zajištění realizace vzdělávací aktivity s obecným cílem získání odborných znalostí a praktických dovedností v řízení a realizaci projektů s cílem zefektivnění podnikových procesů pro naše zaměstnance.

Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávací

aktivity.

Předmět plnění zakázky musí být plně v souladu s touto Zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále plně v souladu s Přílohou č. 4 - Technická specifikace této Zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s ostatními zadávacími podmínkami na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/witte-nejdek-spol-s-r-o.

Na profilu zadavatele uchazeči naleznou kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh, zde zadavatel poskytuje veškeré dokumenty veřejně ke stažení na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/witte-nejdek-spol-s-r-o 

 

V rámci plnění zakázky zadavatel předpokládá proškolení celkem 2 osob - zaměstnanců zadavatele v délce 120-ti vyučovacích hodin teorie a 72 hodin praxe a závěrečnou zkoušku v délce 1,75 hodiny pro 1 osobu (1 školící hodina teorie = 45 minut, 1 školící hodina praxe = 60 minut, 1 hodina závěrečné zkoušky = 60 minut).  Podrobnosti v samostatné příloze č. 4 Technická specifikace.

 

Je-li v dokumentech spojených s realizací plnění snad definován konkrétní výrobce nebo jeho zástupce, má se pouze za to, že je tím definován požadovaný minimální technický standard plnění nebo položky. V samotné nabídce může být zcela nahrazen výrobkem od jiného dodavatele (výrobce), který má srovnatelné parametry. Zadavatel tak vždy umožňuje i jiné technicky a kvalitativně shodné řešení.

V případě, že uchazeč využije jiného srovnatelného prvku oproti technické specifikaci uvedené v přílohách ZD, je povinen navrhované náhrady vyznačit a dostatečně popsat v nabídce.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 380000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: ihned po podpisu smlouvy – 2/2022 Předpokládaný termín řádně ukončeného plnění: do 10 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizaci předmětu plnění požaduje zadavatel ve školících prostorách, které budou zajištěné dodavatelem vzdělávací aktivity, a to zejména z toho důvodu, že se jedná o ucelený a dlouhodobý vzdělávací program, u kterého se předpokládá přístupnost otevřeného kurz pro pracovníky z různých firem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena 60%

Nabídkovou cenou je myšlena celková cena zakázky bez DPH dle kap. č. 7. Nejvýhodnější nabídce (tj. nabídce s nejnižší nabídkovou cenou) bude přiděleno 100 bodů. Body ostatních nabídek budou vypočteny dle následujícího vzorce, následně budou body všech nabídek zredukovány vahou příslušného dílčího kritéria.

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením)*100]*0,60

 Kvalita lektorského týmu 40%

Bodovaná kritéria

Počet bodů za každou započítanou zkušenost

Max. bodové hodnocení (nad jehož rámec již nejsou další zkušenosti zohledňovány) - 15 bodů

Délka lektorské praxe v oblasti vzdělávaní dle předmětu zakázky

více než 5 let - 15 bodů

3 let až 5 let - 7 bodů

2 roky až 3 let - 2 body

2 roky a méně – 0 bodů

 

Zadavatel má zájem na tom, aby lektoři realizující vzdělávací kurzy měli dostatečné lektorské zkušenosti. Předmětem hodnocení budou zkušenosti 3 členů lektorského týmu zapojených do realizace zakázky, u kterých bude prokázána nejvyšší úroveň kvalifikace dle níže uvedených aspektů. Bodové hodnocení bude přiděleno podle níže uvedené tabulky. Pokud účastník uvede více lektorů, musí zřetelně označit, který má být použit pro hodnocení.

Pozn. k postupu při hodnocení: Za jednoho hodnoceného lektora může být přiděleno maximálně 15 bodů. Za všechny tři hodnocené lektory v součtu je tedy možné přidělit maximálně 45 bodů (15+15+15 bodů).

 

Délka lektorské praxe je kumulativním součtem jednotlivých roků uvedené lektorské praxe kdykoli v lektorské praxi hodnoceného lektora. Za 1 rok praxe se považuje období 12 za sebou jdoucích měsíců např. školní rok, ve kterém lektor odškolil min. 200 vyučovacích hodin.

 

Za relevantní dokumenty prokazující kvalitu lektorského týmu považuje zadavatel následující dokumenty:

Délka lektorské praxe - předložením životopisu člena lektorského týmu včetně čestného prohlášení o pravdivosti uvedených údajů, nebo čestného prohlášení dodavatele. Relevantní jsou pouze dokumenty, které umožňují ověření uvedených skutečností ze strany hodnotící komise.

Dodavatel musí počítat s tím, že se smlouvou o poskytnutí vzdělávacích služeb zaváže provádět předmětné vzdělávací aktivity za přímé a osobní účasti lektorského týmu, kterým prokazoval kvalifikaci a které využil v rámci hodnocení pro zakázku, která předcházela uzavření této dohody.

 

Zapojení těchto kvalifikovaných a hodnocených lektorů bude dodavatelem zajištěno alespoň v následujícím rozsahu:

• Kvalifikovaní a hodnocení lektoři (při doložení více kvalifikovaných lektorů se jedná o kumulativní údaj za všechny tyto lektory) se budou osobně podílet na zajištění kurzů (osobní účast na pozici přednášejícího lektora) alespoň v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace vzdělávacích kurzů tvořících předmět této smlouvy.

 

Na plnění zakázky se musí lektoři, kteří byli předmětem hodnocení podílet v rozsahu výše uvedeném. Pokud by v průběhu plnění zakázky došlo k ukončení spolupráce s některým z hodnocených členů lektorského týmu, musí být neprodleně nahrazen osobou, která dle výše uvedeného mechanismu hodnocení dosáhne minimálně srovnatelné výše bodů. Taková osoba musí být zadavatelem předem odsouhlasena a zadavateli musí být předloženy veškeré podklady, ze kterých si bude schopen ověřit, zda tato osoba splňuje výše uvedený požadavek. Ve stejné logice je možné lektorský tým i jen rozšířit.

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodová hodnocení dle výše uvedené tabulky za všechny 3 hodnocené lektory.

 

(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením)*100.

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (40%), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

 

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením)*100]*0,40

 

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa. Po sečtení vážených bodů ze všech hodnotících kritérií bude sestaveno pořadí nabídek a jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která dosáhne nejvyššího celkového bodového ohodnocení, tzn., že bude pro zadavatele nejvýhodnější.

 

V případě, že budou podány dvě a více nabídek se stejnou výslednou bodovou hodnotou, bude vítězný uchazeč vybrán NA ZÁKLADĚ VYŠŠÍHO POČTU ZÍSKANÝCH BODŮ V RÁMCI DÍLČÍHO HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA NABÍDKOVÁ CENA.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění:

  A. Základní způsobilosti

  B. Profesní způsobilosti

   

  Kvalifikace musí být uchazečem prokázána v souladu se zákonem a v rozsahu dle zadávacích podmínek. Uchazeči, kteří nesplní kvalifikaci, budou z dalšího průběhu zadávacího řízení zadavatelem vyloučeni.

  Pravost dokladů

  Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Poskytnuté údaje a informace musejí být pravdivé a úplné.

  Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaném v souladu s §226 a násl. zákona, může prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 v rozsahu ve výpisu uvedeném. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíce, ode dne podání nabídky.

  Prokázání kvalifikace pomocí jiných osob

  Pokud není dodavatel schopen prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1) v plném rozsahu, je oprávněn splnit tyto prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

  b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

  c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

  d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Obsahem písemného závazku musí být společná a nerozdílná odpovědnost jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

   

  Prokazuje-li jiná osoba za dodavatele technickou kvalifikaci „seznam referenčních zakázek“, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění podle písmena d) odstavce výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

   

  Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

  Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý takový dodavatel samostatně. Splnění dalších kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně.

  V případě podání společné nabídky musí být součástí rovněž smlouva, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

   

  Prokazování kvalifikace zahraniční osoby

  Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště (dále jen jako „sídlo“), a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem na území České republiky.

  Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

   

  Základní způsobilost analogicky dle § 74 odst. 1 zákona

  Základní způsobilost splňuje dodavatel který:

  nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

   

  Způsob prokázání splnění základního způsobilosti:

  Dodavatel splní základní způsobilost podepsaným čestným prohlášením oprávněné osoby (formulář čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2).

   

  B) Profesní způsobilost

  Profesní způsobilost splní dodavatel, který předloží:

  Výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky), pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán.

   

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Variantní nabídky se nepřipouštějí.

Nabídka bude zpracována v povoleném jazyce: čeština.

V povoleném jazyce musí být veškeré části nabídky, i ty, které uchazeč vkládá do nabídky nad rámec stanovený zadávací dokumentací (např. katalogy, „marketingové materiály“ atp.), kromě zákonem stanovené výjimky na prokázání kvalifikačních předpokladů stanovené v § 45 zákona.

 

Originál nabídky bude předložen v listinné podobě. Zadavatel doporučuje dále předložit kopii nabídky v tištěné verzi a elektronické verzi (oskenovaná kopie nabídky na nosiči FLASH DISKU/CD/DVD).

 

Nabídka uchazeče se podává písemně (spolu s případnou kopií/kopiemi) v uzavřené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE – „Vzdělávání zaměstnanců společnosti WITTE Nejdek, spol. s.r.o. II.“ a zpáteční adresou uchazeče.

 

Obálka bude dále označena: k rukám kontaktní osoby: Karla Mihálová

 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a svázány tak, aby tvořily jeden celek a byly zabezpečeny proti rozdělení.

Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

Podepsaný návrh Smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhů Smluv plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Nedílnou přílohou smlouvy musí být technický popis nabízeného plnění.

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Podepsané Čestné prohlášení k základní způsobilosti, které tvoří Přílohu ZD č. 2. Nabídka bude obsahovat podepsané doklady k prokázání kvalifikace v souladu s kapitolou č. 4 této zadávací dokumentace,

(podepisování čestných prohlášení, viz podpis návrhu Smlouvy)

 

Podepsanou Dohodu o zachování mlčenlivosti a ochraně informací, která tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

 

Cenová nabídka uchazeče, kterou uchazeč stanoví na základě kapitoly 2.2.

 

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč věnoval pozornost zpracování nabídky a postupoval přesně dle výše uvedené osnovy. Nedodržení některého z bodů osnovy může být důvodem k vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý požadovaný předmět plnění, a to částkou v CZK nebo v EUR bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Nabídková cena uvedená v EUR bude vyčíslena bez DPH.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za oba účastníky kurzu, samostatně DPH (snížená sazba DPH), samostatně DPH (základní sazba DPH) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. UCHAZEČ VYPLNÍ NABÍDKOVOU CENU DO NÁVRHU SMLOUVY.

Nabídky v cizí měně se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Originál nabídky bude předložen v listinné podobě. Zadavatel doporučuje dále předložit kopii nabídky v tištěné verzi a elektronické verzi (oskenovaná kopie nabídky na nosiči FLASH DISKU/CD/DVD).Nabídka uchazeče se podává písemně (spolu s případnou kopií/kopiemi) v uzavřené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE – „Vzdělávání zaměstnanců společnosti WITTE Nejdek, spol. s.r.o.II.“ a zpáteční adresou uchazeče. Obálka bude dále označena: k rukám kontaktní osoby: Karla Mihálová

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu a vše řádně vyplní do Přílohy č. 1 Krycí list.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace). Písemné žádosti o vysvětlení je možné zaslat kontaktní osobě: Michaela Lainová, e-mail: michaela.lainova@witte-automotive.cz nebo na adresu Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek.Písemná žádost musí být zadavateli, resp. výše uvedené kontaktní osobě, doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel zodpoví a odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel v této lhůtě žádost o vysvětlení nezodpoví, prodlouží lhůtu pro podání nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik byla doba na zodpovězení přesažena. Vysvětlení zadávacích podmínek bude zveřejněno na profilu zadavatele a zároveň písemně (e-mailově) oznámeno všem doposud známým uchazečům.Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob (např. osobní jednání, telefonát) je vyloučen.

Další požadavky na zpracování nabídky:

a) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o výběrové řízení ucházet.

b) Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.

c) Zadavatel může na základě mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče vyloučit z výběrového řízení.

d) Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

e) Zadavatel si vyhrazuje kdykoliv zrušit zadávací řízení a to až do doby uzavření smlouvy z následujících důvodů:

nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky

byly zjištěny chyby/rozpory v Oznámení nebo v ZD

odpadly důvody pro pokračování v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení výběrového řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl nepředvídat a ani ji nezpůsobil

vybraný uchazeč odmítl uzavřít smlouvu, nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost

f) Podáním nabídky uchazeč plně akceptuje všechny podmínky a požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci a bere na vědomí, že tyto budou následně ukotveny ve smlouvě, která bude uzavřena s vybraným uchazečem.

g) Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění výběrového řízení bude financován z OPZ. V případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci OPZ, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy.

h) Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel v souladu s bodem 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZRozhoduje o zrušení výběrového řízení, a to z následujícího důvodu v souladu s bodem 20.10.2 Možnost zrušení výběrového řízenídle výše uvedených pravidel:V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které neleze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:Zadavatel po skončení příjmu nabídek zjistil, že nastaly skutečnosti, které nemohl dopředu předvídat a rozhodl se nepřistoupit k podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem a VŘ zrušit.

Datum ukončení: 28. 2. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 1. 2022
 
Aktualizováno: 28. 2. 2022