Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti VINECO - II. etapa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13036

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti VINECO - II. etapa

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: VINECO - Vinné sklepy Chomutov s.r.o.

Sídlo zadavatele: Lipská 2023, 430 01 Chomutov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Tůma
 • Telefon: +420777788808
 • E-mail: tuma.vineco@centrum.cz

IČ zadavatele: 25001477

DIČ zadavatele: CZ25001477

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Michaela Brožová
 • Telefon: +420605970971
 • E-mail: m.brozova@astconsulting.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 10. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
VINECO - Vinné sklepy Chomutov s.r.o., Lipská 2023, 430 01 Chomutov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávání zaměstnanců zadavatele - celkem 44 osob prostřednictvím školících aktivit v následujíích oblastech:

Obecné IT - 960 osobohodin

Měkké a manažerské dovednosti - 2080 osobohodin

Účetní, ekonomické a právní kurzy - 480 osobohodin

Technické a jiné odborné vzdělávání - 1760 osobohodin.

Vzdělávání je možné realizovat formou uzavřených i otevřených kurzů. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zakázky - Výzva vč. příloh.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1100000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
11/2019 - 09/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
VINECO - Vinné sklepy Chomutov s.r.o.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena - 60 %
 • Celková kvalita zpracování podrobných sylabů vzdělávacích aktivit - 40 %
 • Blíže viz Výzva k podání nabídky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost - Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Profesní způsobilost
 • Technická způsobilost
 • Blíže viz Výzva k podání nabídky (bod 10)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Stanoveny ve Výzvě k podání nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bez DPH, nabídková cena vč. DPH, samostatně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz Výzva k podání nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 892800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Šruma Solutions s.r.o.Husinecká 903/10130 00 Praha 3 - ŽižkovIČ: 021 13 244

  Datum podpisu smlouvy: 4. 11. 2019

Datum ukončení: 4. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 10. 2019
 
Aktualizováno: 10. 11. 2019