Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13490

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo zadavatele: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Lubomír Gloc
 • Telefon: +420545532111
 • E-mail: sekretariat@vasgr.cz

IČ zadavatele: 49455842

DIČ zadavatele: CZ49455842

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Iva Librová, MBA
 • Telefon: +420734682639
 • E-mail: librova@vasgr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 7. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je zajištění školících aktivit pro zaměstnance VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v období 09/2020 až 08/2022 v rámci realizace projektu s registračním číslem: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012870. Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen "MPSV").

Jedná se o jednotlivé vzdělávací kurzy realizované v níže uvedených oblastech, které tvoří samostatné části zakázky:

Část A: Obecné IT

Část B: Měkké a manažerské dovednosti

Část C: Specializované IT

Část D: Účetní, ekonomické a právní dovednosti,

Část E: Technické a jiné odborné vzdělávání 

Část F: Jazyky

Kurzy z části "Inetrní lektor" budou realizovány zadavatelem.

Součástí poskytnutých služeb vzdělávání je také zajištění technického řešení, vzdělávacích pomůcek, jakož i dalších náležitostí nezbytných pro řádnou realizaci vzdělávacích kurzů. Dodavatel je povinen zajistit veškeré formální dokumenty, jejichž vyhotovení je ve vztahu ke vzdělávacím kurzům vyžadováno na základě úpravy příslušných ustanovení OPŽ a ZPŽ, a to zejména dokumentace ke vzdělávacímu kurzu a potvrzení o absolvování vzdělávacího kurzu pro jednotlivé osoby, které se vzdělávacího kurzu zúčastnily. Veškerá dokumentace musí splňovat náležitosti dle aktuálních vzorů dostupných na internetové adrese www.esfcr.cz.

Zadavatel se při zpracování této zadávací dokumentace řídil především následujícími závaznými dokumenty:

- Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze dokumentu č. 12, které je účinná ode dne 1. května 2020 (dále též jen "OPŽ")

- Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, verze dokumentu č. 8, která je účinná ode dne 15. října 2019 (dále též jen "ZPŽ").

Nabídky se zadavateli podávají na jednotlivé části.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2455765,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění zakázky je určena s ohledem na nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, přičemž předpokládaný začátek poskytování plnění je plánován od 09/2020 s ukončením 08/2022. Harmonogram bude vždy konkretizován předložením podrobného půlročního plánu. Poslední změny je možné učinit vždy nejpozději do 5. dne měsíce předcházejícího.

Místo dodání / převzetí plnění:
Soběšická 820/156, Lesná, Brno 638 00, sekretariát generálního ředitele

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny na základě kritéria ekonomické výhodnosti, přičemž za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen v Kč bez DPH, přičemž za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to vždy ve vztahu k jednotlivé části zakázky zvlášť. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o jejich pořadí doba doručení nabídky a vybraným dodavatelem se tak stane dodavatel, který doručil nabídku zadavateli dříve. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

A) splnění základních kvalifikačních předpokladů

- čestné prohlášení o základní způsobilosti v rozsahu minimálně, že nebyl pravomocně odsouzen, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo splatný nedoplatek sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna dodavatele zastupovat.

B) splnění profesních kvalifikačních předpokladů

- výpis z obchodního rejstříku. Je postačující, aby tento doklad byl předložen v podobě prosté kopie, ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

C) splnění technicko-ekonomických kvalifikačních požadavků

- seznam minimálně tří významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Za významnou obdobnou službu se považuje služba odpovídající předmětu plnění, jehož cena činí minimálně:

Pro část A: 500.000,- Kč bez DPH.

Pro část B: 200.000,- Kč bez DPH.

Pro část C: 100.000,- Kč bez DPH.

Pro část D: 250.000,- Kč bez DPH.

Pro část E: 150.000,- Kč bez DPH.

Pro část F: 50.000,- Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být bez překlepů a chyb, které by mohly být při hodnocení zavádějící. Součástí nabídky musí být:

1. Krycí list (identifikace účastníka)

Účastník doplní údaje do Přílohy č. 1 přiložené Zadávací dokumentace (Krycí list)

2. Doklady o prokázání splnění kvalifikace

Příloha č. 2 přiložené Zadávací dokumentace (Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů) + další požadované doklady pro prokázání kvalifikace.

3. Specifikace nabízeného plnění

V rozsahu minimálně organizace kurzů, životopisy lektorského týmu, zajištění didaktické techniky, zajištění školících materiálů pro účastníky a včetně stručného popisu metodiky vzdělávání.

4. Podepsaná smlouva

Příloha č. 3 přiložené Zadávací dokumentace (Smlouva)

5. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku, např. plné moci, životopisy a jiné...

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu.

Závazná cena pro hodnocení bude uvedena v podepsané smlouvě.

Nabídková cena bude zahrnovat již veškeré nutné a uznatelné náklady na komplexní realizaci zakázky. V průběhu plnění zakázky dodavatel nemůže vyžadovat úhradu dalších dodatečných nákladů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zadavateli předložena v listinné podobě v jednom originále.Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že oprávnění osoby, která nabídku podepsala, nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, doloží uchazeč do nabídky jiný obdobný doklad, popř. plnou moc či pověření, ze kterých bude patrné oprávnění takové osoby za uchazeče jednat.Všechny listy nabídky budou číslovány průběžnou vzestupnou řadou a spojeny tak, aby je nebylo možné bez poškození vyjmout.Nabídka bude doručena v uzavřené obálce dostatečně zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené těmito náležitostmi: název zakázky, adresa zadavatele, adresa uchazeče, nápis „NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Projekt VAS A LIDÉ — společný rozvoj' v levém horním rohu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (v Krycím listu nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku na každou část. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele.Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy na dodání vzdělávacích služeb (dále „Smlouva”), která je Přílohou č.3 Zadávací dokumentace.

Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu Smlouvy uvedené v přílohách této Zadávací dokumentace s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž splnění tato Výzva nebo Smlouva předpokládá (viz označení [DOPLNÍ UCHAZEČ).

Smlouva předložená v nabídce bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech rukopisu určených). Nepodepsanou Smlouvu považuje zadavatel za nepodepsanou nabídku, která je pro zadavatele neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou Smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12, platné od 1. 5. 2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Jiří Špaček, Ph.D., Kachlíkova 885/7, 635 00 Brno, IČ: 72345365; část A zakázky

  Datum podpisu smlouvy: 28. 7. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): LIONS CZ s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 26865190; část B zakázky

  Datum podpisu smlouvy: 28. 7. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697; část C zakázky

  Datum podpisu smlouvy: 30. 7. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o, Mimoňská 3223, Česká Lípa 470 01, IČ: 25014650; část E zakázky

  Datum podpisu smlouvy: 30. 7. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TECHNOPARK CZ, s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, IČ: 49433776; část F zakázky

  Datum podpisu smlouvy: 7. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 7. 2020
 
Aktualizováno: 7. 8. 2020