Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 9

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12273

Název zakázky: Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 9

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlo zadavatele: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petra Bernfeldová, starostka
 • Telefon: +420599442807
 • E-mail: bernfeldova@moap.ostrava.cz

IČ zadavatele: 00845451

DIČ zadavatele: CZ00845451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Petra Kupková
 • Telefon: +420599442978
 • E-mail: pkupkova@moap.ostrava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 5. 2018 08:15

Místo pro podání nabídek:
Poštou na adresu: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava nebo osobně na podatelnu v sídle zadavatele tamtéž. Úřední hodiny podatelny: Po, St: 8:00 – 17:00; Út, Čt: 8:00 - 15:00; Pá: 8:00 – 13:00. V případě doručení poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí zásilky adresátem. V případě osobního předání nabídky na podatelně je rozhodující datum a čas prezenčního razítka podacího místa.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Samotná zakázka (projekt) „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ se skládá celkem z 18 částí, a to části klíčová aktivita č. 2, 4, 6, 8, klíčová aktivita č. 7 části A až L a klíčová aktivita č. 9 části A a B.

Pro části zakázky klíčová aktivita č. 2, 4, 6, 8 jsou výzva k podání nabídky a smlouva vypracovány samostatně. Pro část klíčová aktivita č. 7 části A až L je vypracována společná výzva a samostatné smlouvy pro každou z těchto částí. Pro část klíčová aktivita č. 9 části A a B je vypracována společná výzva a samostatné smlouvy pro každou z těchto částí. Pro každou jednotlivou část veřejné zakázky (projektu) „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ bude uzavřena s vybraným dodavatelem samostatná smlouva.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku jen do jedné, více či všech částí zakázky.

Každá nabídka pro jednotlivou část zakázky (projektu) bude podána samostatně a v samostatné obálce, dle pokynů níže uvedených.

Každá dílčí část zakázky (projektu) bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel je povinen v rámci dané části zakázky nabídnout všechny zadavatelem požadované kurzy, nikoliv jen některé.

Pokud v období mezi zahájením zadávacího řízení a realizací kurzu dojde k významnější změně (právní) úpravy týkající se předmětu kurzu (týká se všech kurzů), je vybraný dodavatel povinen změnu zohlednit v náplni samotného kurzu.

Předmětem zakázky je zajištění realizace odborných kurzů v oblasti zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu. Jedná se o kurzy Windows Server 2016 – správa bezpečnosti (Část A) a Pokročilá administrace Microsoft Exchange Server 2016 (Část B). Kurzy jsou určeny pro pracovníky oddělení informačních technologií Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Absolvování kurzů jim umožní lépe a efektivněji spravovat svěřené sítě a zajišťovat jejich bezpečnost, především proti útokům zvenku.

Kurzy budou realizovány formou otevřených kurzů a v místě dle nabídky uchazeče. Maximální dojezdová vzdálenost je 390 km od místa sídla zadavatele.

Účastníci vybraných kurzů získají po úspěšném absolvování výuky certifikát o absolvování kurzu. Podmínky úspěšného absolvování výuky a případné zkoušky stanovuje uchazeč.

Součástí nabídkové ceny je cena kurzovného, potřebné výukové literatury v barevném provedení, pomůcek, testů, případné zkoušky, vydání a dodání certifikátu a občerstvení účastníků. Součástí občerstvení bude sladké a slané pečivo, káva, čaj a voda (vždy po jednom kuse na účastníka).

 

Další specifikace podmínek zadavatele:

Oba kurzy musí být realizovány v českém jazyce.
Všechny výukové materiály a pomůcky budou poskytnuty v tištěné formě každému účastníkovi kurzu. Zadavatel preferuje výukové materiály v anglickém jazyce, ale mohou být poskytnuty i v jazyce českém.
Pro klíčovou aktivitu č. 9 platí, že kurzy Windows Server 2016 – správa bezpečnosti bude v minimálním rozsahu 8 vyučovacích hodin o délce 60 minut po 5 školících dnů a kurz Pokročilá administrace Microsoft Exchange Server 2016 bude mít také minimálně 8 vyučovacích hodin o délce 60 minut po 5 školících dnů.

 

Část A: Windows Server 2016 – správa bezpečnosti

počet účastníků: 3 (jednotliví účastnici se budou školit v různých termínech)
rozsah výuky: 5 dnů à 8 hodin / celkem 40 hodin
plánovaný termín realizace: květen 2018 – říjen 2019
kurz se zaměřuje na získání znalostí v oblasti implementace bezpečnosti sítí postavených na Windows a Active Directory
kurz obsahuje také vybraná bezpečnostní témata z ostatních kurzů rodiny Windows Server 2012 R2 a 2016 a přináší jejich průřez přes všechny verze operačních systémů Windows, 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R2, 2016 a současně všechny obory jako jsou síťové technologie, Active Directory, nebo aplikační služby
absolventi získají znalosti bezpečnostních parametrů technologií jako je Active Directory (AD DS), NTFS, file sharing (SMB) a SMB signing, BitLocker, EFS, Dynamic Access Control (DAC), code signing, základy TLS a HTTPS, LDAPS a RDPS, nebo IIS

 

Část B: Pokročilá administrace Microsoft Exchange Server 2016

počet účastníků: 3 (jednotliví účastníci se budou školit v různých termínech)
rozsah výuky: 5 dnů à 8 hodin / celkem 40 hodin
plánovaný termín realizace: květen 2018 – říjen 2019
kurz poskytuje znalosti a dovednosti pro správu a konfiguraci prostředí Microsoft Exchange Server 2016 s důrazem na zajištění bezpečnosti – především prostřednictvím nastavení a optimalizací systému, zabezpečení interních dokumentů, nastavením spam filtru, certifikátů, zajištění bezpečnosti přístupu a dalších prvků

 

Školení budou probíhat na základě dohody se zadavatelem dle termínů navržených uchazečem.

Toto výběrové řízení vychází z projektu Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856, který byl připravován ve spolupráci se společností AQE advisors, a.s., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno – město, IČO: 26954770.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 147000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2018 – říjen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné uchazečem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH s váhou 100 %. Hodnocena bude cena celkem bez DPH, tj. za celý předmět plnění dané části veřejné zakázky.

  Hodnocením nabídek na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH bude stanoveno jejich pořadí, a to dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH až po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH (čím nižší nabídková cena, tím lepší pořadí nabídky).

  V případě, že budou podány dvě a více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou (jejich nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný uchazeč vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude v takové případě proveden co nejtransparentnějším způsobem, uchazeči, kterých se takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit.  

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikovaný, pro plnění této zakázky, je dodavatel, který:

   

  prokáže základní způsobilost:

   

  Způsobilý není ten dodavatel, který:

  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3  zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),
  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  je v likvidaci nebo proti němu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byla nařízena nucená správa nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti. Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 této výzvy.

   

  prokáže profesní způsobilost doložením:

   

  dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (výpis ze živnostenského rejstříku pro obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“),
  aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel v tomto rejstříku zapsán.

   

  Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

  V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria může být uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo doložení vysvětlení zadávacích podmínek a dokladů, nebo písemného vysvětlení nabídky.

  Pokud po předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka tohoto řízení, je takový účastník povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů pak předložit nové doklady. Výše uvedená povinnost uchazeči nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace dle této výzvy zůstanou dodrženy a nedojde k ovlivnění hodnotících kritérií.

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem po tomto vyžadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, přičemž uchazeč je povinen zadavateli při tomto povinen poskytnout svou součinnost.

  Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Údaje a informace uvedené v této výzvě a všech jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je uchazeč povinen plně akceptovat a respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele, uvedených v této výzvě a jejích přílohách, či změna obchodních nabídek, budou považovány za nesplnění podmínek výzvy s následným možným vyloučením uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídkou se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh či dokladů prokazujících kvalifikaci uchazeče.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů a musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v jednom originále a jedné kopii v listinné podobě a dále pak v jedné elektronické kopii na CD (ve formátu pdf., s listy naskenovanými tak, jak je nabídka podávána, včetně podpisů).

Nabídka uchazeče bude zpracována v následující struktuře:

Krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny – pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek. Krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Doklady, jimiž dodavatel splňuje kvalifikaci – dle Základních požadavků na prokázání kvalifikace uvedených v této výzvě.
Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu se závazným návrhem smlouvy, jež tvoří přílohy č. 2 a 3 této výzvy. Jakékoliv změny ve smlouvě jsou nepřípustné a uchazeč doplní pouze údaje ve žlutě vyznačených místech, včetně příloh. Návrh smlouvy bude obsahovat nabídkovou cenu. Návrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Ostatní údaje a dokumenty vztahující se k veřejné zakázce (řazení dle uvážení uchazeče)

V případě, že nabídku podává za uchazeče jiná osoba než její statutární orgán, připojí uchazeč k nabídce úředně ověřené zmocnění této osoby.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč použije ke zpracování nabídkové ceny krycí list – příloha č. 1 této výzvy.

Uchazeč je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě (1 originál + 1 kopie) a v elektronické podobě na CD, vše v neprůhledné řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat – název příslušné části veřejné zakázky“, na níž bude uvedena adresa zadavatele a kontaktní adresa uchazeče. Nabídka i návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Všechny listy nabídky budou navzájem neoddělitelně spojeny tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před manipulací či vyjmutím z nabídky a budou řádně označeny vzestupnou číselnou řadou. Zadavatel doporučuje uchazečům opatřit obálku s nabídkou v místě uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat nabídku jen do jedné, více či všech částí zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v této výzvě a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec toho, jež je požadováno výzvou.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s kap. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7) – dostupné na www.esfcr.cz. V takovém případě poskytne účastníkům řádné odůvodnění.
Předložením nabídky do tohoto výběrového řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, nebo neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení.
Uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Náklady na účast ve výběrovém řízení nese účastník.
Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny.
Účastník zadávacího řízení se podáním nabídky zavazuje k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, nebo doplnit výzvu a její přílohy. Toto doplnění zveřejní zadavatel na profilu zadavatele https://vz-moap.ostrava.cz/ a na www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky. Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele na průběžnou kontrolu profilu zadavatele, nebo www.esfcr.cz.

 

Zadavatel umožňuje zajištění předmětu zakázky s využitím poddodavatelů, ale požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvedl:

ty části zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou již účastníkovi zadávacího řízení známi, a současně uvedl, kterou část zakázky bude každý z těchto poddodavatelů plnit

V případě, že bude dodavatel prokazovat splnění profesní způsobilosti prostřednictvím jiné osoby, předloží v nabídce:

           a) výpis z obchodního rejstříku jiné osoby,

           b) doklad o splnění základní způsobilosti jiné osoby,

           c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace touto osobou,

           d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo

               poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění

               veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala splnění kvalifikace.

 

Pokud účastník nehodlá využít k plnění zakázky poddodavatele, uvede tuto skutečnost ve své nabídce. K tomuto uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 4 této výzvy.

 

V případě, že předmět zakázky má být plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat základní způsobilost a předložit výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán. Další kvalifikaci prokazují dodavatelé společně. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ze které plyne, že účastníci jsou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Směrnicí SME 2016 – 08 Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Postup při zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): NICOM, a.s., Smetanova 3, 602 00 Brno, IČ 26226375část A i B

  Datum podpisu smlouvy: 17. 7. 2018

Datum ukončení: 17. 7. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 4. 2018
 
Aktualizováno: 18. 7. 2018