Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13615

Název zakázky: Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

Sídlo zadavatele: U Brány 916/2, Mohelnice 789 85

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jana Kubíčková
 • Telefon: +420778414436
 • E-mail: kubickovaj@mohelnice.cz

IČ zadavatele: 70626812

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Michaela Poremská
 • Telefon: +420774033702
 • E-mail: judr@poremska.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídku Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na https://nen.nipez.cz/ (dále jen „elektronický nástroj“)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato veřejná zakázka je rozdělena na části. Není-li stanoveno jinak, platí pro každou část veřejné zakázky stejné podmínky. Dodavatel není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do části nebo částí, které si zvolí.

Jedná se o tyto části:

 

Část 1:

Pasport dešťové kanalizace (Moravičany) - celkem 1 ks

Pasport dešťové a splaškové kanalizace (Klopina, Třeština) – celkem 2 ks

Pasport dešťové kanalizace (Loštice, Mírov) - celkem 2 ks

 

Část 2:

Pasport vodovodu (Krchleby, Líšnice, Třeština) - celkem 3 ks

 

Část 3:

Pasport inženýrských sítí (Mírov) - celkem 1 ks

 

Část 4:

Pasport veřejného osvětlení (Krchleby, Třeština) - celkem 2 ks

Pasport veřejného osvětlení (Loštice, Mírov) - celkem 2 ks

 

Část 5:

Pasport hřbitova (Líšnice, Moravičany) - celkem 2 ks

Pasport hřbitova (Loštice, Mírov) - celkem 2 ks

 

Část 6:

Pasport mobiliáře (Loštice) - celkem 1 ks

 

Část 7:

Pasport zeleně (Loštice) - celkem 1 ks

Strategie rozvoje veřejné zeleně (Mírov) - celkem 1 ks

 

Část 8:

Generel mostů (Maletín, Třeština) - celkem 2 ks

 

Část 9:

Pasport dopravního značení (Loštice) – celkem 1 ks

 

Část 10:

Koncepce krizového řízení a rozvoje bezpečnosti (Police) - 1 ks

 

Část 11:

Dodávka SW mapového portálu pro Loštice (1 ks) a Mírov (1 ks)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1818181,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Pro Části 1-10: Předpokládané zahájení: po účinnosti smlouvy o dílo uveřejněním v registru smluv, předpoklad 15. 10. 2020. Pro Část 11: Předpokládané zahájení: po účinnosti smlouvy o dílo uveřejněním v registru smluv, předpoklad 15. 10. 2020; Ukončení: do 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je mikroregion Mohelnicko. Místo předání je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro všechny části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria:

1. celková nabídková cena bez DPH 70%

2. kvalita realizačního týmu 30%

 

ad dílčí hodnotící kritérium č. 1 – celková nabídková cena bez DPH

Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria je nejnižší nabídková cena zpracovaná v souladu s požadavky zadavatele v části Výzvy „Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny“, a to cena v Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek v rámci daného hodnotícího kritéria proběhne tak, že každé z nabídek bude přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:

Nejnižší nabídková cena          x 100

Cena v hodnocené nabídce

 

ad dílčí hodnotící kritérium č. 2 – kvalita realizačního týmu

Dodavatel doloží v nabídce seznam členů, kteří se budou podílet na plnění příslušné části veřejné zakázky. Minimální požadavky na složení týmu jsou uvedeny v části Výzvy „Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele. Tyto požadavky musí být splněny, jinak bude dodavatel vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. Z dokladů a informací doložených dodavatelem musí jednoznačným způsobem vyplývat níže uvedené skutečnosti, v pochybnostech nebudou body za dané kritérium uděleny. Maximálně se budou hodnotit 2 členové projektového týmu, pokud bude uveden vyšší počet osob a dodavatel neuvede, které 2 osoby mají být hodnoceny, budou hodnoceni ti, kteří mají v oblasti strategického plánování delší praxi.

Bodové hodnocení bude přiděleno podle níže uvedené tabulky:

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že se sečtou bodová hodnocení dle níže uvedené tabulky a získá počet tzv. pomocných bodů. Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:

Počet pomocných bodů hodnocené nabídky    x 100

Bodované kritériumPočet bodů za každou započítanou zkušenostMax. bodové hodnocení (nad jehož rámec již nejsou další zkušenosti zohledněny)
Délka praxe v oblasti strategického plánování nad požadované minimum 3/5 let (minimum 3 roky praxe platí pro pozici specialista strategického řízení – junior, minimum 5 let praxe platí pro vedoucího realizačního týmu)2 body za jeden celý rok praxe10 bodů
Počet zrealizovaných zakázek v oblasti strategického plánování – zpracování strategického koncepčního dokumentu nad minimální počet 2 zakázek2 body za každou takovou zakázku10 bodů
Zkušenost s vedením týmu nad požadované minimum 3 roky (pouze v případě vedoucího týmu)2 body za jeden rok praxe s vedením týmu10 bodů

Nejvyšší dosažený počet pomocných bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci prokáže dodavatel takto:

Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

 1. tato právnická osoba,
 2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

 

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti se trestným činem rozumí:

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b) trestný čin obchodování s lidmi,

c) tyto trestné činy proti majetku

1. podvod,

2. úvěrový podvod,

3. dotační podvod,

4. legalizace výnosů z trestné činnosti,

5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d) tyto trestné činy hospodářské

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

4. pletichy při veřejné dražbě,

5. poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy obecně nebezpečné,

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2. trestné činy úředních osob,

3. úplatkářství,

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

 

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat přesnou internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení prosté kopie:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat přesnou  internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Doklad prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

 

Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění podmínek technické kvalifikace ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace kvalifikací osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení prosté kopie:

Profesní životopisy členů realizačního týmu a kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Minimální počet osob – členů realizačního týmu pro každou část veřejné zakázky: minimálně 2 osoby, z toho pak:

1. Vedoucí realizačního týmu

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání, min. bakalářského stupně, studijní program Geografie a kartografie
 • 5 let praxe v oblasti strategického plánování, z toho min. 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
 • Zkušenosti s řízením zpracovatelského/realizačního týmu při zpracování strategických/koncepčních dokumentů v délce nejméně 3 roky
 • Účast na zpracování min. 2 strategických/koncepčních dokumentů

2. Specialista junior – strategické řízení a plánování

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání, min. bakalářského stupně
 • Min. 3 let praxe v oblasti strategického plánování, z toho min. 2 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
 • Účast na zpracování min. 2 strategických/koncepčních dokumentů

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované v této Výzvě, tj. doklady o kvalifikaci, podepsaný návrh smlouvy a krycí list nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).
 • Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
 • Nabídkovou cenou je celková cena za provedení předmětu veřejné zakázky, resp. její části.
 • Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, resp. její části, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.
 • Zadavatel připouští změnu výše nabídkové ceny pouze v těchto případech: - se změnou legislativy, která přímo souvisí s plněním předmětu smlouvy, a která není v současné době známa (např. změna sazeb daní a poplatků).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované v této Výzvě, tj. doklady o kvalifikaci, podepsaný návrh smlouvy a krycí list nabídky.Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě (například naskenovaná) v českém jazyce. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně registrace dodavatele do elektronického nástroje, elektronické komunikace a elektronického podání nabídek jsou dostupné na: https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePriruckyV případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele certifikovaného elektronického nástroje na e-mailu: Hotline@nipez.cz, tel.: +420 841 888 841 v pracovní dny od 6:00 do 18:00.Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost v elektronické podobě, podána nejlépe prostřednictvím elektronické nástroje, musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil do nabídky krycí list s vyplněnými všemi předepsanými údaji dle přílohy č. 1 této Výzvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil do nabídky obchodní podmínky, které tvoří návrh smlouvy uvedený v příloze č. 2 této Výzvy. Jedná se o návrh smlouvy (dále jen „smlouva“), který je pro účastníka zadávacího řízení závazný a nelze jej měnit s výjimkami označení části veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, doplnění identifikačních údajů (záhlaví smlouvy) a kontaktní osoby (čl. VIII.4.).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 12 ze dne 1.5.2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 9. 2020
 
Aktualizováno: 8. 3. 2021