Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění ubytování na Maltě pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10835

Název zakázky: Zajištění ubytování na Maltě pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Centrum pro komunitní práci Severní Morava

Sídlo zadavatele: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Ivo Škrabal Telefon: +420 777 793 714 e-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz

IČ zadavatele: 70925437

DIČ zadavatele: CZ70925437

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Ivo Škrabal
  • Telefon: +420 777 793 714
  • E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2016 16:30

Místo pro podání nabídek:
Centrum pro komunitní práci Severní Morava Regionální kancelář Šumperk M.R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk Místnost bude označena: Příjem nabídek na Zajištění ubytování na Maltě pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 398181,77 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace obsahovala vážné nesrovnalosti a chyby (viz soubor Rozhodnutí o zrušení).

Datum ukončení: 11. 10. 2016

Lhůta pro podání nabídek

Zahájení příjmu nabídek 21.9.2016, od 8:00

Ukončení příjmu nabídek: 3.10.2016 v 16:30

  • Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele určenou pro podání nabídek: Centrum pro komunitní práci Severní Morava, Regionální kancelář Šumperk – M.R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk, 1.patro nebo osobně, a to v pracovní dny od 8:00 – 16:30
  • V případě zaslání nabídky poštou se bere za doručení nabídky datum a čas předání nabídky poštou zadavateli, ne datum odeslání nabídky.
  • Nabídky doručené po termínu nebudou hodnoceny.

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který zajistí ubytovací prostory na Maltě v hlavním městě Valletta nebo ve vzdálenosti do 10 km od hranic tohoto města (měřeno vzdušnou čarou) pro celkový počet min. 8 a max. 16 osob v průběhu 2 kalendářních let (1. běh v roce 2016 a 2. běh v roce 2017). Předmět zakázky bude plněn v roce 2016 a v roce 2017 (s předpokládanými termíny říjen – prosinec 2016 a září - listopad 2017 ) v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“. Přesný termín pobytu v roce 2016 a přesný počet osob ubytovaných v roce 2016 bude sdělen zadavatelem dodavateli nejpozději 7 dnů před začátkem pobytu. Přesný termín pobytu v  roce 2017 a přesný počet osob ubytovaných v roce 2017 bude sdělen zadavatelem dodavateli nejpozději 14 dní před začátkem pobytu.

Dodavatel poskytne ubytovací službu níže uvedenému počtu osob v níže uvedených termínech:

-Ubytování pro předpokládaný počet 3 – 7 osob z cílové skupiny (dále jen „cílová skupina“) po dobu 42 dní nepřetržitě v termínu nejdříve od 14.řijna 2016 do nejpozději 16.prosince 2016, a pro 3 – 7 osob v období od nejdříve 15.9.2017 do nejpozději 30.listopadu 2017.

-Ubytování 1 osobě – komunitní pracovník po dobu 42 dnů nepřetržitě ve stejném termínu jako ubytování pro osoby z cílové skupiny v termínu nejdříve od 14.řijna 2016 do nejpozději 16.prosince 2016, a v období od nejdříve 15.9.2017 do nejpozději 30.listopadu 2017.

-Ubytování 1 osobě – mentor cílové skupiny po dobu 1 noci v průběhu prvního dne zahájení ubytování pro cílovou skupinu (1x v roce 2016 a 1x v roce 2017)

Veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím jednotlivých běhů.

-1. běh (říjen – prosinec 2016)

-2. běh (září– listopad 2017)

Ubytování musí být zajištěno včetně dnů pracovního volna a svátků, tudíž při zajišťování ubytování je třeba brát v úvahu svátky na Maltě v daném období.

Zadavatel požaduje zajištění ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích (přičemž požadován je minimálně jeden dvoulůžkový pokoj, zbytek skupiny může být ubytován i ve tří a čtyř lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (koupelna, WC) a vlastní nebo společnou dostupnou kuchyňkou se základním vybavením k individuální přípravě jednoduché stravy (kuchyňský kout s nádobím a hrnci, vařičem, mikrovlnnou troubou, chladničkou, varnou konvicí) a s bezplatným internetovým připojením, v hotelech, penzionech, apartmánech  či obdobných zařízeních se snadnou dopravní dostupností městské hromadné dopravy či jiné veřejné dopravy.

Zadavatel požaduje, aby ubytování bylo zajištěno pro každou skupinu společně v jednom zařízení, přičemž ubytování je třeba zajistit tak, aby po ubytování osoby nedocházelo během celého jejího pobytu k jejímu přestěhování do jiného pokoje v ubytovacím zařízení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (včetně DPH)

Na základě předběžného marketingového průzkumu stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky v celkové výši 481.800 Kč včetně DPH.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Podrobný popis harmonogramu plnění zakázky, včetně jednotlivých lhůt pro dílčí plnění zakázky je pro zajištění srozumitelnosti vymezeného předmětu plnění uvedeno v části Popis (specifikace) předmětu zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění

Centrum pro komunitní práci Severní Morava

Regionální kancelář Šumperk

M.R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena uvedená dle požadavků na způsob zpracování nabídky – viz. níže.

Předmětem hodnocení bude nabídková cena v Kč včetně DPH za 1 noc pobytu jedné osoby v ubytovacím zařízení (bez ohledu na to, zda jde o 1 noc pobytu v dvou, tří nebo čtyřlůžkových pokojích). Pořadí nabídek bude stanoveno podle nabídkové ceny. V případě rovnosti nabídkových cen bude o vítězné nabídce rozhodnuto transparentním losováním.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v české měně (Kč) a v členění: cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH (včetně slovního vyjádření).

Nabídková cena za 1 noc pobytu jedné osoby v ubytovacím zařízení bude zpracována jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po celou dobu plnění této veřejné zakázky a zahrnující veškeré náklady a rizika uchazeče včetně všech poplatků, daní atd. Uchazeč zahrne do nabídkové ceny též předpokládaný vývoj inflace až do konce platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytnutí služby.

Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě změny daňových předpisů ve vztahu k DPH, a to na základě písemného dodatku k Smlouvě o poskytnutí služby podepsaného oběma smluvními stranami.

Vítěznou bude ta nabídka, která plnění zakázky nabízí za nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH za 1 noc pobytu jedné osoby v ubytovacím zařízení. Pořadí dalších uchazečů bude stanoveno dle jejich nabídkové ceny včetně DPH za 1 noc pobytu jedné osoby v ubytovacím zařízení a to vzestupně, tj. že další v pořadí bude uchazeč se druhou nejnižší cenou, třetí v pořadí uchazeč s třetí nejnižší cenou, atd.

 

Dodavatel, který podal vítěznou nabídku, bude vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, to však nevylučuje možnost zadavatele požádat uchazeče o její doplnění nebo objasnění, a to v dodatečné minimálně 48 hodinové lhůtě.

 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace předložením:

-Dokladů o oprávnění k podnikání v prosté kopii

-Čestného prohlášení o tom, že uchazeč nemá ke dni podání nabídky daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – originál podepsaný oprávněnou osobou.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje zpracování nabídky dle následujícího pořadí:

1.Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřený podpisem osoby (osob) oprávněné jednat za uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky).

2.Obsah nabídky s uvedením čísel stran

3.Nabídková cena

4.Popis zajištění ubytování na Maltě, ve kterém bude zajištěno ubytování osobám uvedeným v části Popisu (specifikace) předmětu zakázky, s uvedením bližší specifikace tohoto ubytování, včetně typu, názvu a adresy zařízení, vzdálenosti od hranice města pokud bude ubytování umístěno mimo hranice města.

5.Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele v této výzvě.

6.Návrh Smlouvy o poskytnutí služby – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat, popř. zmocněncem uchazeče.

7.Případné další přílohy související s předmětem této zakázky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje, aby se ubytovací zařízení nacházelo na Maltě, musí český dodavatel zpracovat nabídkovou cenu rovněž s ohledem na  ust. § 10 a 89 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty.

Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.

Nabídkovou cenou se rozumí cena za 1 noc pobytu jedné osoby v ubytovacím zařízení (bez ohledu na to, zda jde o 1 noc pobytu v dvou, tří nebo čtyřlůžkových pokojích).

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých rizik spojených s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré další náklady uchazeče. Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout do ceny nabídky.

Nabídková cena bude platná po celou dobu trvání zakázky.

Zadavatel neposkytuje zálohové platby. Je však možno fakturovat dílčí plnění po ukončení prvního běhu v roce 2016. Datem plnění bude poslední den ubytování účastníků v příslušném běhu v roce 2016 a 2017.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Uchazeč předkládá nabídku:

-V českém jazyce, vlastnoručně podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče, popř. zmocněncem, v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu podpisem uchazeče, případně osoby oprávněné jednat za uchazeče.

-Ve dvou originálech v listinné podobě.

-Nabídka bude doručena poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu zadavatele: CpKP Severní Morava, M.R. Štefánika 1, 787 01 Šumperk.

-Nabídka musí být podána v uzavřené neporušené obálce, na které musí být uvedeny kontaktní údaje uchazeče, a musí být výrazně označena nápisem:

NEOTVÍRAT – Zajištění ubytování na Maltě pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“ s registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000609

-V případě nejasností může být uchazeč zadavatelem vyzván k vyjasnění nabídky ve stanovené lhůtě.

-Elektronické podání se připouští za podmínky, že uchazeč použije elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek. V případě, pokud bude nabídka zaslána v elektronické podobě, musí být opatřena elektronickým podpisem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodatečné dotazy k výběrovému řízení je možné podat pouze písemně, prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní osobu ve věci zakázky:

Mgr. Ivo Škrabal

Email: ivo.skrabal@cpkp.cz

Každá odpověď spolu se zněním dotazu bude uveřejněna na webových stránkách www.esfcr.cz. Telefonické dotazy se nepřipouštějí. Zadavatel zodpoví pouze dotazy doručené nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

-Uchazeč je povinen bezvýhradně respektovat požadavky této výzvy

-Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku

-Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek

-Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění, nabídka musí obsahovat celý předmět zakázky

-Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem

-Nabídka bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020 a v souladu s pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost  (verze č.4) www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767.

-Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby, než bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kap. 20.10.

-Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, případně ušlý zisk způsobený zrušením výběrového řízení a nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí na veřejné zakázce. Zadavatel nebude zvát uchazeče k otevírání obálek s nabídkami.

 Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 9. 2016
 
Aktualizováno: 12. 10. 2016