Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance členů Národního stavebního klastru

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13103

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro zaměstnance členů Národního stavebního klastru

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Národní stavební klastr z.s.

Sídlo zadavatele: Jubilejní 302/41, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. arch., et. Ing. Jan Fridrich
  • Telefon: +420737923016
  • E-mail: prezident@nsklastr.com

IČ zadavatele: 06252745

DIČ zadavatele: CZ06252745

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Míroslav Jílek
  • Telefon: +420606705818
  • E-mail: zakazky@pro-do.eu

Lhůta pro podání nabídek: 9. 12. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele dostupného na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/narodni-stavebni-klastr-z-s.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního technického a odborného vzdělávání zaměstnanců společností, které jsou členy Národního stavebního klastru z.s. (dále též „NSK“), v rozsahu a v souladu s podmínkami vymezenými priloženou výzvou a jejími přílohami.
Tato veřejná zakázka je rozdělena na pět (5) částí, přičemž dodavatel může podat nabídku na všechny části, jen na některé části nebo pouze na jednu část této veřejné zakázky.
Rozdělení veřejné zakázky na části:

I. Jazykové vzdělávání

II. Kurzy měkkých a manažerských dovedností

III. Kurzy v oblasti obecného IT

IV. Účetní, právní a ekonomické kurzy

V. Technické vzdělávání

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz příložená Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz přiložená Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena - blíže viz přiložená výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • viz přiložená výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz příložená výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz příložená výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz příložená výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu - viz Krycí list (příloha č. 4 Výzvy).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz příložená výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz příložená výzva

Zadávací řízení se řídí:
Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 11. 2019
 
Aktualizováno: 27. 11. 2019