Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA VSETÍN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12637

Název zakázky: VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA VSETÍN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 1. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Vsetín

Sídlo zadavatele: Svárov 1080, Vsetín 755 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta
 • Telefon: +420571491504
 • E-mail: jiri.ruzicka@mestovsetin.cz

IČ zadavatele: 00304450

DIČ zadavatele: CZ00304450

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Jana Fúsiková
 • Telefon: +420571491499
 • E-mail: verejne.zakazky@mestovsetin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 2. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín. Více viz Výzva k podání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky  jsou služby, týkající se zlepšení stávajícího systému plánování a rozvoje města, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu.

Předmět VZ se skládá z těchto dílčích služeb:

 • (KA 1) Tvorba strategického dokumentu "Smart Vsetín"
 • (KA 2) Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Vsetín, zastupitelů a dalších v oblasti využití konceptu Smart City

Předmět zakázky je podrobně popsán ve Výzvě k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 545454,54 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání činí 12 měsíců. Předpokládaný termín zahájení: 01.03.2019. Více viz Výzva k podání nabídek.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena. Více viz Výzva k podání nabídek. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz Výzva k podání nabídek. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení služby bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení služby, včetně všech nákladů souvisejících.  Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz Výzva k podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Akademie digitální ekonomiky, s.r.o., Blažkova 186, Praha 10, 104 00, IČ 05610761

  Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2019

Datum ukončení: 28. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 1. 2019
 
Aktualizováno: 5. 3. 2019