Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
19.02.2020 04:32:19 CET
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 7116
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2842.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy792.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2428.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...
Zpět

VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA VSETÍN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12637

Název zakázky: VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA VSETÍN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 1. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Vsetín

Sídlo zadavatele: Svárov 1080, Vsetín 755 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta
 • Telefon: +420571491504
 • E-mail: jiri.ruzicka@mestovsetin.cz

IČ zadavatele: 00304450

DIČ zadavatele: CZ00304450

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Jana Fúsiková
 • Telefon: +420571491499
 • E-mail: verejne.zakazky@mestovsetin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 2. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín. Více viz Výzva k podání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky  jsou služby, týkající se zlepšení stávajícího systému plánování a rozvoje města, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu.

Předmět VZ se skládá z těchto dílčích služeb:

 • (KA 1) Tvorba strategického dokumentu "Smart Vsetín"
 • (KA 2) Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Vsetín, zastupitelů a dalších v oblasti využití konceptu Smart City

Předmět zakázky je podrobně popsán ve Výzvě k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 545454,54 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání činí 12 měsíců. Předpokládaný termín zahájení: 01.03.2019. Více viz Výzva k podání nabídek.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena. Více viz Výzva k podání nabídek. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Viz Výzva k podání nabídek. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení služby bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení služby, včetně všech nákladů souvisejících.  Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz Výzva k podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Akademie digitální ekonomiky, s.r.o., Blažkova 186, Praha 10, 104 00, IČ 05610761

  Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2019

Datum ukončení: 28. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 1. 2019
 
Aktualizováno: 5. 3. 2019