Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zkvalitnění komunikace obecních samospráv směrem k občanům ve svazku obcí Slavkovský les

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13842

Název zakázky: Zkvalitnění komunikace obecních samospráv směrem k občanům ve svazku obcí Slavkovský les

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 6. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Svazek obcí Slavkovský Les

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Marie Šašková
  • Telefon: +420724196035
  • E-mail: soslpov@seznam.cz

IČ zadavatele: 63552841

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Ondřej Staněk
  • Telefon: +420731278401
  • E-mail: ondrej.stanek@jastaconsulting.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 7. 2021 14:30

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Teplá, Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka elektronických úředních desek a služba zpracování funkčního portálu občana pro Svazek obcí Slavkovský les.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.ledna 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Bochov, Bečov nad Teplou, Úterý, Všeruby, Otročín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Výpis z obchodního rejstříku a doklad opravňující k podnikání (podrobně v zadávací dokumentaci)
  • Seznam významných zakázek (podrobně v zadávací dokumentaci)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 6. 2021
 
Aktualizováno: 3. 9. 2021