Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování dílčích strategických a analytických dokumentů pro město Zruč nad Sázavou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13118

Název zakázky: Zpracování dílčích strategických a analytických dokumentů pro město Zruč nad Sázavou

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Zruč nad Sázavou

Sídlo zadavatele: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Martin Hujer, starosta města
 • Telefon: +420327531426
 • E-mail: starosta@mesto-zruc.cz

IČ zadavatele: 00236667

DIČ zadavatele: CZ00236667

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Jelínková
 • Telefon: +420327531405
 • E-mail: jelinkova@mesto-zruc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 12. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, osobně je možné podat nabídku v pracovních dnech na podatelně ve druhém patře úřadu do ukončení lhůty pro podání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

.  

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s vytvořením dílčích strategických a analytických dokumentů pro město Zruč nad Sázavou. Tyto dokumenty budou podkladem pro Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou.

 

Zakázka je rozdělena do následujících 4 částí, s tím že každý uchazeč může podat nabídku na jednu či více částí:

1) Pasporty:

   a) pasport veřejného osvětlení

   b) pasport dopravního značení

   c) pasport zeleně

   d) pasport mobiliáře

2) Koncepce rozvoje cestovního ruchu
3) Energetická koncepce
4) Komunikační strategie

 

Na každou část musí uchazeč podat samostatnou nabídku. Nabídka musí být označena názvem zakázky: „Zpracování dílčích strategických a analytických dokumentů pro město Zruč nad Sázavou“ – příslušná část zakázky (uchazeč uvede za název zakázky část zakázky, na kterou podává nabídku) - NEOTVÍRAT.

Konkrétní specifikace dokumentů jsou uvedeny v příloze č. 1 Specifikace jednotlivých dokumentů. Vzhledem k tomu, že předmět plnění souvisí s vytvářeným strategickým plánem, tak zadavatel požaduje od vybraných dodavatelů účast na společných pravidelných koordinačních schůzkách, jejichž termíny budou stanoveny v průběhu realizace předmětu plnění dle aktuální potřebnosti. Čestnost těchto schůzek bude maximálně 1x za měsíc. Za vybraného dodavatele má povinnost účastnit se minimálně vedoucí zpracovatelského týmu uvedený v nabídce.

Schválení konečné podoby dokumentu provede Rada města Zruč nad Sázavou (dále jen „RM“).

Vytvořené dokumenty budou po jejich schválení RM zveřejněny na webových stránkách žadatele www.mesto-zruc.cz.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v souladu s pravidly OPZ bude po výběru dodavatele (před podpisem smlouvy) podrobena dokumentace a průběh výběrového řízení kontrole ze strany řídícího orgánu OPZ s předpokládanou dobou kontroly 30 pracovních dnů.  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1440000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od účinnosti smlouvy nejpozději do 6měsíců pro všechna dílčí plnění mimo koncepce rozvoje cestovního ruchu.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele. Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč včetně DPH – váha kritéria: 70%

Hodnotící kritérium nabídková cena v Kč je stejné pro všechna dílčí plnění.

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za dílčí plnění. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci příslušné části veřejné zakázky v Kč včetně DPH.

Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

 

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

Počet bodů hodnocené nabídky = Hodnota nejnižší cenové nabídky X 100 / Hodnota hodnocené nabídky

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (70 %).

Pravidla pro hodnocení nabídek

 Pro každé dílčí plnění (část zakázky) podává uchazeč samostatnou nabídku. Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť.

 

 

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita realizačního týmu-váha kritéria: 30%

Hodnotící kritérium č. 2: kvalita realizačního týmu je stanovena pro každou část samostatně.

 

ČÁST  1 PASPORTY

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

Vedoucí projektu (týmu)
 - Člen realizačního týmu č. 1 – specialista na pasportizaci zeleně
 - Člen realizačního týmu č. 2 - specialista zeměměřičských činností
 - Člen realizačního týmu č. 3 – specialista na pasport veřejného osvětlení

Vedoucí týmu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů v oblasti pasportizace dle předmětu veřejné zakázky, kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti pasportizace, jako vedoucí týmu nad rámec kvalifikačního kritéria.

Počet bodů:

ad a) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (započítáno bude maximálně 7 projektů nad rámec kvalifikačního kritéria).

ad b) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (započítáno bude maximálně 7 let nad rámec kvalifikačního kritéria).

Členové týmu

Člen realizačního týmu č. 1 – specialista na pasportizaci zeleně

Bodovaná kritéria:

Počet projektů zaměřených na pasport zeleně nad rámec kvalifikačního kritéria (člen týmu č. 1),
délka praxe v oblasti pasportizace zeleně nad rámec kvalifikačního kritéria (člen týmu č. 1)

ad a) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 projektů nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

       ad b) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 let nad rámec

       kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

 

Člen realizačního týmu č. 2 – specialista zeměměřičských činností

Bodovaná kritéria:

Počet projektů s geodetickým zaměřením pasportizovaných prvků nad rámec kvalifikačního kritéria (člen týmu č. 2),
délka praxe v oblasti pasportizace  nad rámec kvalifikačního kritéria (člen týmu č. 2)

ad a) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria ( max. 7 projektů nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

       ad b) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria ( max. 7 let nad rámec

      kvalifikačního kritéria,tj. 70 bodů).

 

Člen realizačního týmu č. 3 – specialista na pasport veřejného osvětlení

Bodovaná kritéria:

Počet projektů s pasportizací veřejného osvětlení (člen týmu č. 3),
délka praxe v oblasti pasportizace veřejného osvětlení (člen týmu č.3)

ad a) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria  max. 7 projektů nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů ).

       ad b) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 let nad rámec

      kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodové hodnocení celého realizačního týmu dle výše uvedeného.  

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení dle následujícího vzorce: 

 

Počet bodů hodnocené nabídky = Hodnocená nabídka X 100 / Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (30 %).

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

ČÁST  2 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

 

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu. Jedná se o hodnocení této pozice:

Vedoucí projektu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů v oblasti koncepcí a strategií cestovního ruchu, kde osoba působila jako vedoucí týmu (projektu) nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti koncepcí a strategií cestovního ruchu, jako vedoucí týmu nad rámec kvalifikačního kritéria.

Počet bodů:

ad a) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 projektů nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

ad b) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 let nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodové hodnocení dle výše uvedeného.  

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce: 

 

Počet bodů hodnocené nabídky = Hodnocená nabídka X 100 / Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (30 %).

 

ČÁST  3 Energetická koncepce 

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu. Jedná se o hodnocení této pozice:

Vedoucí projektu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů v oblasti energetických koncepcí, kde osoba působila jako vedoucí týmu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti koncepcí zaměřených na energetiku jako vedoucí týmu nad rámec kvalifikačního kritéria.

 

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 projektů nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 let nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodové hodnocení dle výše uvedeného.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce: 

 

Počet bodů hodnocené nabídky = Hodnocená nabídka X 100 / Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (30 %).

 

ČÁST  4 Komunikační strategie 

 

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu. Jedná se o hodnocení této pozice:

Vedoucí projektu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů v oblasti komunikačních strategií pro veřejnou správu, kde osoba působila jako vedoucí týmu nad rámec kvalifikačního kritéria 

b) Délka praxe v oblasti komunikačních strategií jako vedoucí týmu nad rámce kvalifikačního kritéria.

 

Počet bodů:

Ad a) 10 bodů za každý referenční projekt v oblasti komunikační strategie pro veřejnou správu nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 projektů nad rámec kvalifikačního kritéria , tj. 70 bodů).

Ad b) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 let nad rámec kvalifikačního kritéria, tj. 70 bodů).

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodové hodnocení dle výše uvedeného.  

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce: 

 

Počet bodů hodnocené nabídky = Hodnocená nabídka X 100 / Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (30 %).

  

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

 

 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Základní způsobilost

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy. Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti stanovené analogicky s § 77 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a to předložením následujících dokumentů:

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis

             do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky

             doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, např.   

             doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze živnostenského rejstříku),

             pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. Poradenská a konzultační činnost,  

             zpracování odborných studií a posudků nebo Příprava a vypracování technických návrhů,  

             grafické a kresličské práce)

 

Pro část 1 Pasporty uchazeč dále doloží:

Oprávnění k ověřování zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., zákona o zeměměřičství

 

Pro část 3 Energetická koncepce uchazeč dále doloží

Osvědčení prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to oprávnění energetického specialisty vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu k provádění energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov dle § 10 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

 

Technická kvalifikace:

 

Technickou kvalifikaci splní uchazeč, který předloží:

 

1. Seznam obdobných zakázek poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, obsahující minimálně 2 služby spočívající v realizaci koncepčního dokumentu, o který se bude dodavatel ucházet. Specifikace požadované kvalifikace pro jednotlivé části jsou uvedeny níže.

 

Pro část 1 Pasporty doloží uchazeč:

- dvě referenční zakázky, jejichž součástí byl minimálně jeden pasport uvedený v předmětu veřejné zakázky, v minimální hodnotě alespoň 50 tis. Kč bez DPH za každou zakázku

- seznam obdobných zakázek nebo významných služeb musí být předložen formou vyplnění přílohy č. 7  - formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
  v seznamu musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:
  název, IČ a adresa objednatele,
  název zakázky/akce, kde byla služba realizována,
  cena zakázky bez DPH,
  doba plnění zakázky,
  kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
  detailní specifikace plnění 

 

Pro část 2 Koncepce rozvoje cestovního ruchu doloží uchazeč:

 - dvě referenční zakázky, jejich součástí či předmětem byla koncepce rozvoje cestovního ruchu či obdobný dokument zaměřený na vyhodnocení stavu a rozvoj potenciálu cestovního ruchu určité lokality, seznam musí být předložen formou vyplnění přílohy č. 7  - formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele

- v seznamu musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:

   název, IČ a adresa objednatele,
   název zakázky/akce, kde byla služba realizována,
   cena zakázky bez DPH,
   doba plnění zakázky,
   kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
   detailní specifikace plnění 

 

Pro část 3 Energetická koncepce doloží uchazeč:

 - dvě referenční zakázky, jejichž předmětem bylo zpracování Energetické koncepce v minimální hodnotě alespoň 300 tis. Kč bez DPH, seznam musí být předložen vyplněním přílohy č. 7  -formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
 - v seznamu musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:
   název, IČ a objednatele,
   název zakázky/akce, kde byla dodávka realizována,
   cena zakázky bez DPH,
   doba plnění zakázky,
   kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
   detailní specifikace plnění 

 

Pro část 4 Komunikační strategie doloží uchazeč:

 - dvě referenční zakázky zaměřené na komunikační strategii
 - v seznamu musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:

   název, IČ a adresa objednatele,
   název zakázky/akce, kde byla dodávka realizována,
   cena zakázky bez DPH, doba plnění zakázky,kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu, detailní specifikace plnění 

 

2. Složení realizačního týmu.

Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí členové týmu splnit.

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat následující údaje:

 - Jméno a příjmení
 - Nejvyšší dosažené vzdělání
 - Profesní zkušenosti, z jejichž popisu musí být zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě: délky praxe, počet a popis realizovaných zakázek v dané oblasti, který bude obsahovat jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, doba plnění, kontaktní údaje osoby, u které lze informace ověřit (jméno, telefon, email)
 - Vztah k dodavateli

Zadavatel požaduje, aby každá pozice člena realizačního týmu byla zastoupena samostatnou osobou.

 

Minimální požadavky na členy realizačního týmu jsou stanoveny pro každou část zakázky:

 

Pro část 1 pasporty jsou požadovány tyto požadavky:

Vedoucí týmu

Minimálně 3 realizované projekty v oblasti pasportizace dle předmětu veřejné zakázky, kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace.   

Praxe v oblasti pasportizace jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let.

Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání.

 

Člen realizačního týmu č. 1 – specialista pasportizace zeleně

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na pasport zeleně. 

Praxe v oblasti pasportizace zeleně v délce min. 3 roky.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace doložením dokladu o kvalifikaci specialisty na pasportizaci zeleně, který je autorizovaný krajinářský architekt (autorizace v oboru: Krajinářská architektura) anebo soudní znalec v oboru ochrana přírody (či obdobném) se specifikací, která garantuje odborné hodnocení stavu stromů ze zdravotního hlediska včetně návrhu ošetření nebo osoba s platnou certifikací - český certifikovaný arborista - konzultant nebo certifikaci ETW

 

Člen realizačního týmu č. 2 – specialista zeměměřičských činností

Minimálně 3 realizované projekty s geodetickým zaměřením pasportizovaných prvků dle předmětu veřejné zakázky.

Praxe v oblasti pasportizace v délce min. 3 roky.

Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání

 

Člen realizačního týmu č. 3 – specialista na pasport veřejného osvětlení

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na pasportizaci veřejného osvětlení.   

Praxe v oblasti pasportizace veřejného osvětlení v délce min. 3 roky.

 

 

Pro část 2 koncepce rozvoje cestovního ruchu jsou požadovány dále tyto požadavky:

Vedoucí projektu

Minimálně 3 realizované projekty v oblasti koncepcí a strategií zaměřených na oblast cestovního ruchu dle předmětu veřejné zakázky, kde osoba působila jako vedoucí týmu.   

Praxe v oblasti koncepcí a strategií cestovního ruchu (analýz, výzkumů, strategií, atp.) zaměřených na cestovní ruch jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let.

Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání.

 

Pro část 3 Energetická koncepce jsou požadovány dále tyto požadavky:

Vedoucí projektu

Minimálně 3 realizované projekty v oblasti energetických koncepcí dle předmětu veřejné zakázky, kde osoba působila jako vedoucí týmu.   

Praxe v oblasti koncepcí zaměřených na energetiku jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let.

 

Pro část 4 Komunikační strategie :

Vedoucí projektu

Minimálně 3 realizované projekty v oblasti komunikace a komunikačních strategií pro veřejnou správu, kde osoba působila jako vedoucí týmu.   

Praxe v oblasti komunikačních strategií jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let.

Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání.

 

 

3. Přehled nástrojů nebo pomůcek, technických a provozních zařízení

Toto kvalifikační kritérium je relevantní jen pro část 1 pasporty, kdy uchazeč splní dále tyto požadavky:

 

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici:

 - tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který prokáže, že má ve svém vlastnictví detektor podzemních vedení, měřičskou technologii s přesností měření do 0,12m (třetí třída přesnosti) a technologickou linku na zpracování dat z terénního měření pasportu (GNSS, terestrické měření, fotogrammetrie).  Toto prokáže uchazeč čestným prohlášením, ve kterém prohlásí, že bude mít minimálně výše uvedená zařízení k dispozici.      

 

4. Vzorky softwarového řešení

Toto kvalifikační kritérium je relevantní jen pro část 1 pasporty, kdy uchazeč splní dále tyto požadavky:

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. k) zákona 2 ks funkčního vzorku softwarového řešení:

 - mobilní aplikace pro sběr, publikaci a správu dat pořizovaných pasportů v terénu, včetně návrhu datového modelu a možnosti exportu sesbíraných dat minimálně ve 3 standartních formátech,
 - webová aplikace pro sběr, publikaci a správu dat pořizovaných pasportů, včetně návrhu datového modelu a možnosti exportu sesbíraných dat minimálně ve 3 standartních formátech, aplikace musí umožňovat vložení dat šířených z KN ve formátu VFK a generování ověřených výpisů z KN, dále musí aplikace obsahovat rozhraní umožňující sběr a správu hlášení podnětů veřejnosti (tzv. hlášení závad).

 

Formát a podoba předkládaných vzorků je na uvážení uchazeče

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

V případě společné účasti dodavatelů, tzn. má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku samostatně (analogicky dle ust. § 82 zákona č. 134/2016 Sb.). Splnění další kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně (analogicky dle ust. § 84 zákona č. 134/2016 Sb.).

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží prostý překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

Součástí nabídky bude CD/DVD, které bude obsahovat celou nabídku také v elektronické podobě. Listinná i elektronická verze nabídky musí být totožná.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele podle výpisu z obchodního rejstříku, popř. statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc nebo její úředně ověřená kopie musí být součástí nabídky.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Požadovaná struktura nabídky:

 - Vyplněný formulář Krycí list nabídky – příloha č. 4
 - Návrh smlouvy o realizaci zakázky – dle vzoru, který je přílohou č. 3 této výzvy, podepsaný oprávněnou osobou
 - Doklady k prokázání základní způsobilosti – pro prokázání základní způsobilosti využije uchazeč přílohu č. 2
 - Doklady k prokázání profesní způsobilosti
 - Doklady k prokázání technické kvalifikace:

      - uchazeč doloží vyplněnou přílohu č. 7 seznam referenčních zakázek
      - uchazeč doloží složení realizačního týmu podílejícího se na realizaci zakázky včetně profesních životopisů
      - Tabulka k hodnocení kvalifikace a zkušeností realizačního týmu (vyplněná příloha č. 6) a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání hodnocených členů
      - U části zaměřené na pasporty - vzorek softwarového řešení – volnou formou
      - U části zaměřené na pasporty přehled nástrojů a pomůcek – formou čestného prohlášení

 - Podrobný popis a specifikace plnění zakázky dle jednotlivých částí, o které se uchází
 - Seznam poddodavatelů, pokud je relevantní (příloha č. 5)

 - CD se skenem nabídky

 

Dodavatel není oprávněn měnit předkládaný obsah smlouvy, který je součástí Výzvy jako příloha č. 3 vyjma míst k tomu Zadavatelem vymezených. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena je cena uvedená v krycím listu, který je přílohou č. 4 této výzvy, shodná cena musí být uvedena v návrhu smlouvy o realizaci zakázky. Dodavatel vyplní celkovou cenu za plnění zakázky do krycího listu.  Současně doplní nabídkovou cenu do návrhu smlouvy a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.  Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících.

 

Cena bude uvedena vždy v českých korunách.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné (zároveň bude doložen sken nabídky na CD) v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem:“Zpracování dílčích strategických a analytických dokumentů pro město Zruč nad Sázavou – a příslušná část zakázky, na kterou podává uchazeč nabídku - NEOTVÍRAT”, na níž bude uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem, či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v příloze předložená plná moc v originále nebo její úředně ověřená kopie.Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na dílčí část či na více dílčích částí. Na každou část musí být podána samostatná nabídka.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Vysvětlení zadávacích podmínek bude poskytnuto pouze na základě písemných dotazů. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadavatel připouští plnění prostřednictvím poddodavatele.

V případě, že dodavatel využije poddodavatele, vyplní přílohu č. 5 – Seznam poddodavatelů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1ENVIPARTNER, s.r.o. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ:28358589

  Datum podpisu smlouvy: 2. 4. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3 PKV BUILD, s.r.o., Senožaty 284, 394 56 Senožaty, IČ:28149785

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 4 M.C.TRITON, s.r.o., Evropská 846/176a, 16000 Praha 6, IČ:49622005

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2020

Zrušené části zakázky: Zrušena byla část 2, nepřihlásil se žádný uchazeč.

Datum ukončení: 2. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 11. 2019
 
Aktualizováno: 8. 4. 2020