Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12020

Název zakázky: Zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko

Sídlo zadavatele: Nová Lhota 355, 696 74 Velká nad Veličkou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Antonín Okénka, jednatel
  • Telefon: +420518383022
  • E-mail: starosta.novalhota@seznam.cz

IČ zadavatele: 68731302

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Antonín Okénka, jednatel
  • Telefon: +420518383022
  • E-mail: starosta.novalhota@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 1. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
Obecní úřad Nová Lhota, Nová Lhota 355, 696 74 Velká nad Veličkou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zavedení strategického řízení spočívajícího ve zpracování programů rozvoje obce v 10 obcích mikroregionu Horňácko (Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou) a zpracování plánu společných aktivit mikroregionu Horňácko.

Zakázka bude realizována následujícími/dílčími aktivitami:

·         Aktivita č. 2: Analýza situace v obcích a formulace rozvojových východisek (zpracování analytických částí programů rozvoje 10 zapojených obcí),

·         Aktivita č. 3: Návrh řešení rozvoje obcí (zpracování návrhových částí programů rozvoje 10 zapojených obcí),

·         Aktivita č. 4: Vytvoření systému strategického řízení (vytvoření podmínek pro implementaci programů rozvoje obce),

·         Aktivita č. 5: Vytvoření rámce vzájemné podpory rozvoje obcí (vytvoření plánu společných aktivit svazku obcí Horňácko, identifikace vazeb mezi jednotlivými programy rozvoje obcí, stanovené možností vzájemné rozvojové podpory).

 

Podrobnosti k předmětu zakázky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 458500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění v celém rozsahu bude provedeno nejpozději do 31. 12. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Horňácko na adrese Nová Lhota 355, 696 74 Velká nad Veličkou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude hodnotit nejnižší nabídkovou cenu.

V rámci tohoto kritéria účastník zadávacího řízení předloží nabídkovou cenu v požadovaném cenovém členění a souhrnně za celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako výhodnější bude hodnotící komise hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám nabízeným ostatními účastníky zadávacího řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost ve smyslu  § 74 ZZVZ

Uvedena v zadávací dokumentaci.

Profesní způsobilost ve smyslu § 77 ZZVZ

Dodavatel předloží:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nebude starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 živnostenské oprávnění pokrývající tyto činnosti: „Poradenská a konzultační činnost,    

        zpracování odborných studií a posudků“.

 

Technická kvalifikace ve smyslu § 79 ZZVZ

Významné služby

Dodavatel musí doložit následující seznamy významných služeb:

Seznam minimálně 5 rozvojových koncepcí obcí nebo krajů v posledních 5 letech v minimální hodnotě 50 tis. Kč.

V seznamu významných služeb (příloha č. 4) uchazeč uvede u každé služby jmenovitě vždy minimálně 2 ze členů řešitelského týmu, kteří se na jejich realizaci podíleli.

 

Složení realizačního týmu

Dodavatel je povinen sestavit realizační tým čítající alespoň 3 osoby, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Osoba v pozici vedoucího týmu musí splňovat následující požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci:

Úplné VŠ vzdělání v magisterském/inženýrském stupni v oboru ekonomickém, geografickém, nebo regionálního rozvoje.
Minimálně 5 let praxe v oblasti tvorby rozvojových koncepcí pro veřejnou správu.
Zkušenosti s tvorbou metodik v oblasti plánování veřejné správy.
Vedoucí týmu alespoň u 2 služeb obdobného rozsahu a charakteru jako je předmět této veřejné zakázky (akceptována bude i referenční služba od jiného zaměstnavatele než současného).

 

Ostatní členové týmu musí splňovat následující požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci:

Minimálně 2 roky praxe v oblasti tvorby rozvojových koncepcí pro veřejnou správu.

Člen týmu alespoň u 2 referenčních významných služeb (akceptována bude i referenční služba od jiného zaměstnavatele než současného).

 

Odbornou kvalifikaci doloží členové realizačního týmu přiložením životopisů u všech osob realizačního týmu. Vedoucí týmu prokáže kvalifikaci předložením kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání.

Praxi v oblasti tvorby rozvojových koncepcí pro veřejnou správu doloží všichni členové realizačního týmu seznamem referenčních zakázek.

V samostatném seznamu osob tvořících realizační tým je uchazeč povinen uvést:

jméno a příjmení osoby v realizačním týmu,
pozice v týmu (vedoucí týmu, člen týmu),
vzdělání,
praxi v oblasti tvorby rozvojových koncepcí pro veřejnou správu,
účast na vedení / realizaci referenčních zakázek.

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat:

·         Krycí list nabídky – zpracovaný dle přílohy č. 1 a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

·         Doklady splnění kvalifikačních předpokladů

·         Cenová nabídka – nabídková cena bude uvedena v členění v požadované struktuře (viz níže).

Aktivita č. 2 - Analýza situace v obcích a formulace rozvojových východisek (zpracování analytických částí programů rozvoje 10 zapojených obcí)

Aktivita č. 3 - Návrh řešení rozvoje obcí (zpracování návrhových částí programů rozvoje 10 zapojených obcí)

Aktivita č. 4 - Vytvoření systému strategického řízení (vytvoření podmínek pro implementaci programů rozvoje 10 zapojených obcí)

Aktivita č. 5 - Vytvoření rámce vzájemné podpory rozvoje obcí (vytvoření plánu společných aktivit svazku obcí Horňácko, identifikace vazeb mezi jednotlivými programy rozvoje obcí, stanovení možností vzájemné rozvojové podpory)

Harmonogram prací – časové rozložení jednotlivých činností na plnění předmětu plnění tak, aby k 31. 12. 2018 bylo plnění kompletní. V harmonogramu bude rovněž zaznačeno předání dílčích výstupů.

·         Návrh smlouvy – návrh Smlouvy, který je přílohou č. 2, bude doplněný na vyznačených místech a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje uvést nabídkovou cenu v následující struktuře

Aktivita č. 2 Analýza situace v obcích a formulace rozvojových východisek

Celková cena bez DPH:

Celková cena s DPH:

 

Aktivita č. 3 Návrh řešení rozvoje obcí

Celková cena bez DPH:

Celková cena s DPH:

 

Aktivita č. 4 Vytvoření systému strategického řízení

Celková cena bez DPH:

Celková cena s DPH:

 

Aktivita č. 5 Vytvoření rámce vzájemné podpory rozvoje obcí

Celková cena bez DPH:

Celková cena s DPH:

 

Celková souhrnná cena bez DPH (Aktivity č. 2 - 5):       Kč

Celková souhrnná cena včetně DPH (Aktivity č. 2 - 5):  Kč

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku podá zájemce ve dvou tištěných vyhotovení (1x v originále, 1x v kopii) a v elektronické podobě. Tištěná vyhotovení budou svázána tak, aby bylo zabráněno manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídka, její přílohy a veškerá prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou za dodavatele tyto úkony činit nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky v originále nebo úředně ověřené kopii. Elektronická podoba představuje CD nebo DVD, které bude obsahovat celou nabídku. Na nosiči bude naskenovaná předložená nabídka včetně podpisů, ve formátu .pdf, návrh smlouvy bude na nosiči navíc uložen ve formátu .doc(x).Zájemci podávají své nabídky v řádně uzavřené obálce označené:Neotvírat – „Zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce“. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje zájemce (název organizace, adresa sídla a IČO).Nabídky je možné podávat do 22. 1. 2018 do 14:00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídek. Nabídky se podávají na adrese sídla zadavatele: DSO Mikroregion Horňácko, Nová Lhota 355, 696 74 Velká nad Veličkou a to pondělí/středa v době od 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin, v úterý/čtvrtek/pátek v době od 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 hodin. Dne 22. 1. 2018 je možné podat nabídku od 8.00 - 12.00, 13.00 do 14.00 hod., tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. Nabídku může dodavatel zadavateli doručit též prostřednictvím osoby s poštovní licencí nebo prostřednictvím osoby zajišťující přepravu zásilek (kurýrní služba) tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ke své nabídce přiloží tzv. krycí list (viz příloha č. 1), kde uvede mimo jiné kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

·         Možnost navýšení ceny je možné pouze v objektivně daných případech (změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH):

·         Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

·         Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů. Po tuto dobu je dodavatel vázán svojí nabídkou.

·         K zahájení realizace zakázky musí dojít neprodleně po podpisu smlouvy nejpozději však do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

·         Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v souladu s Pravidly.

Podrobnější požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 318500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GaREP, spol.s r.o., Náměstí 28. října 3, 602 00 Brno. IČ: 60702672. Zastoupená: Ing. Janem Binkem, Ph.D.

    Datum podpisu smlouvy: 12. 4. 2018

Datum ukončení: 12. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 1. 2018
 
Aktualizováno: 24. 4. 2018