Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvýšení efektivity veřejné správy ve městě Velká Bystřice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13937

Název zakázky: Zvýšení efektivity veřejné správy ve městě Velká Bystřice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 12. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Velká Bystřice

Sídlo zadavatele: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Marek Pazdera
  • Telefon: +420585351371
  • E-mail: pazdera@muvb.cz

IČ zadavatele: 00299651

DIČ zadavatele: CZ00299651

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Radomír Salvet
  • Telefon: +420604479431
  • E-mail: salvet@envipartner.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 12. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, přičemž každý účastník se může přihlásit do jedné nebo obou částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této výzvě k podání nabídek.

Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým zadavatel uzavře příslušnou smlouvu.   

Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této výzvě se vztahují k oběma částem veřejné zakázky.

Část 1. Veřejné zakázky:

Předmětem první části veřejné zakázky je poskytnutí licence a implementace komplexního informačního systému obsahující subsystémy spisové služby a ekonomiky pro město Velká Bystřice. Součástí dodávky je rovněž pořízení licencí SW nutného pro fungování nového systému a aktivity související se zavedením procesů automatizace (úprava dodávaného SW a jeho přizpůsobení na základě konkrétních požadavků cílových skupin, školení, zakázková úprava).

 

Část 2. Veřejné zakázky:

Předmětem druhé části veřejné zakázky je vytvoření webových stránek pro město Velká Bystřice, včetně aktivit podporujících zavedení nástrojů komunikace (úprava webového portálu a jeho přizpůsobení ne základě konkrétních požadavků cílových skupin, školení, zakázková úprava).  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1997500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 6 měsíců po podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pro část 1:

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 100%

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude jejich ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

Pro část 2:

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 60 %

Volitelné technické požadavky – váha kritéria: 40 

 

Podrobnosti ke způsobu hodnocení nabídek jednotlivých hodnotících kritérií jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

 

splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona;

splnění profesních způsobilosti podle § 77 zákona;
splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Podrobnosti k požadavkům na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený účastníkem, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Účastník předloží podepsaný návrh smlouvy. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Nabídka účastníka může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa účastníka. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení a na CD nebo jiném elektronickém nosiči. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč).

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena musí být zpracována jako cena maximální, platná po celou dobu dodávky až do úplného zaplacení. Nabídková cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění při transportu, zaškolení apod. 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá položkový rozpočet. Nabídková cena bude zpracována v souladu s tímto rozpočtem podle soupisu dodávek a služeb. Oceněný položkový rozpočet bude součástí nabídky a bude ve shodné podobě a struktuře údajů jakou poskytl zadavatel.  

Nabídková cena bude uvedena v členění:

Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena s DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 12. 2021
 
Aktualizováno: 10. 12. 2021