Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11928

Název zakázky: Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kraslice

Sídlo zadavatele: náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Roman Kotilínek
 • Telefon: +420352370410
 • E-mail: starosta@meu.kraslice.cz

IČ zadavatele: 00259438

DIČ zadavatele: CZ00259438

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kristýna Korecová
 • Telefon: +420222261468
 • E-mail: korecova@zakazkyverejne.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 1. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky malého rozsahu je poskytnutí odborných služeb v oblasti vzdělávání a zpracování studií proveditelnosti v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmět plnění proběhne v českém jazyce. Zakázka je rozdělena na 7 částí:

Část A) Zadávání veřejných zakázek, proces vedení zadávacího řízení

Část B) Finanční řízení

Část C) Naplnění standardů kybernetické bezpečnosti

Část D) Komunikace s veřejností

Část E) Studie proveditelnosti městské sady

Část F) Studie proveditelnosti sociální inkluze

Část G) Studie proveditelnosti muzeum hudebních nástrojů

 

Cílem projektu je vytvoření efektivního úřadu, který bude připraven poskytovat plnohodnotné služby občanům a bude plnit další povinnosti v rámci výkonu.

 

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31. 10. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnotícím kritériem pro všechny části zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, a to v členění dle níže uvedených dílčích kritérií:

   

  Dílčí hodnotící kritéria                           Váha v %

  Nabídková cena bez DPH                         50,00%

  Kvalita lektora/projektového manažera   50,00%

   

  Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kritéria základní způsobilosti splňuje dodavatel, který předloží:

  - doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) v rozsahu předmětu veřejné zakázky,
  - čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 • Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 zákona předložení níže uvedených dokladů:

  - seznam významných služeb
  - lektoři a projektoví manažeři

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatelé stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky pro každou jednotlivou část v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky jsou dodavatelé povinni podat písemně v listinné podobě (1x originál, 1x kopie a 1x elektronicky kompletní nabídka na CD/DVD/USB ve formátu .pdf)Nabídka dodavatele bude podána na adresu sídla zadavatele – tj. Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice, v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené názvem veřejné zakázky, částí veřejné zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT!“.Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy korecova@zakazkyverejne.cz k rukám poradce zadavatele – společnosti Veřejné zakázky s.r.o. zadavatel odešle vysvětlení výběrových podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)Použité odkazy na zákon neznamenají zadávací řízení vedené druhem zadávacího řízení dle § 3 zákona

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 12. 2017
 
Aktualizováno: 12. 2. 2018