Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Documents

Title
Size
Status
Downloads count
Last modified

Monitorovací list podpořené osoby

Monitorovací list podpořené osoby je nezávazný formulář, který je možné využít při sběru údajů od jednotlivých osob podpořených v projektu. Pokud může příjemce (či partner) data potřebná pro sledování monitorovacích indikátorů podložit jinou průkaznou evidencí, není nutné formulář používat. Příjemce (či partner) je také oprávněn si obsah Monitorovacího listu podpořené osoby upravit (např. v něm nezjišťovat něco, co už je mu známo a eviduje to v podobě nějakého jiného dokumentu/databáze).

Díky sledování vymezených parametrů u podpořených osob bude příjemce schopen vykazovat dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů týkajících se účastníků projektu.

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů 

Dosažené hodnoty u indikátorů týkajících se podpořených osob se do zprávy o realizaci projektu, kterou mají příjemci povinnost předkládat, dostanou prostřednictvím informačního systému IS ESF 2014+. Tento systém umožňuje zejména:

  • — monitoring osob podpořených projekty OPZ s maximálním využitím existujících dat evidovaných v agendových systémech MPSV, které jsou doplňovány sběrem dat od realizátorů jednotlivých projektů;
  • — monitoring akcí projektů ESF pro potřeby zájemců o účast na projektech prostřednictvím propojení s modulem Akce na portálu www.esfcr.cz;
  • — automatizovaný výpočet indikátorů týkajících se osob pro jednotlivé projekty a přenos dosažených hodnot indikátorů týkajících se podpořených osob do IS KP14+.
Informační systém IS ESF 2014+ byl spuštěn 9. 5. 2016. Vzhledem k dokončování prací na přenosu údajů o počtu podpořených osob z tohoto systému do zpráv o realizaci projektu, které příjemci podpory zpracovávají v informačním systému MS2014+, platí přechodné období pro vykazování indikátorů týkajících se podpořených osob v těchto zprávách: Údaje o dosažených hodnotách indikátorů týkajících se osob, které mají být do zpráv o realizaci projektu zapsány na základě evidence v IS ESF 2014+, nemusí být obsaženy ve zprávách předkládaných nejpozději 31. 8. 2016. Zprávy o realizaci projektu, které budou předloženy po tomto datu, už musí obsahovat informaci o dosažených indikátorech týkajících se podpořených osob zpracovanou na základě evidence obsažené v IS ESF 2014+. Toto přechodné ustanovení ovšem neplatí pro závěrečné zprávy o realizaci projektu.
U projektů, u kterých bude využito výše uvedené přechodné ustanovení, budou dosažené hodnoty vykázány až po doplnění všech příslušných údajů do IS ESF 2014+ v další předkládané zprávě o realizaci projektu.