Zpět

Dodání analytických prací a vytvoření 3 interaktivních formulářů na Portálu veřejné správy pro účely projektu Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10666

Název zakázky: Dodání analytických prací a vytvoření 3 interaktivních formulářů na Portálu veřejné správy pro účely projektu Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností

Druh zakázky: Dodávky

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 8. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu 974816611, roman.vrba@mvcr.cz

IČ zadavatele: 00007064

DIČ zadavatele: CZ00007064

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: František Knotek
 • Telefon: 774161871
 • E-mail: frantisek.knotek@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 10. 9. 2015 11:18

Místo pro podání nabídek:
Uchazeč je povinen podat nabídku osobně nebo zaslat poštou na kontaktní adresu zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Odbor eGovernmentu MVČR, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem této veřejné zakázky, která je realizována v rámci projektu „Optimalizace životních situací
ve vztahu k Registru práv a povinností“ (reg. číslo CZ.1.04/4.1.00/D9.00002),
je dodání 3 níže uvedených multiagendových elektronických formulářů, na kterých bude:

 

 1. pilotně ověřen nový přístup v chápání problematiky životních situací,

 2. prakticky definovány zejména technické a legislativní problémy, které v současné době brání realizaci úplného epodání u procesů, ze kterých se vybrané životní situace skládají,

 3. technicky vyřešeno předvyplňování údajů do formulářů z Informačního systému datových schránek (ISDS) a navržena služba volání údajů ze základních registrů/agendových informačních systémů, pro případ změny legislativního rámce. 

  Pro toto pilotní ověření byly zvoleny formuláře, které se týkají životní situace Uzavření manželství – sňatek, Narození dítěte a Úmrtí. Realizace projektu reaguje nasoučasný, běžně rozšířený přístup
  k chápání životních situací, který vychází pouze z pohledu úřadů a odpovídá tak statickému popisu agendy, nikoli z reálných potřeb klienta při jednání s veřejnou správou.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění: ihned po uzavření Smlouvy Předpokládaný termín podpisu Smlouvy: 30. 9. 2015 Předpokládaný termín ukončení plnění: 30. 11. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo uchazeče a sídlo, případně kontaktní adresa zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
A. Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 60% B. Přístup k realizaci zakázky 40% - Subkritérium B1: Personální zabezpečení plnění zakázky: 10% - Subkritérium B2: Součinnost ze strany Zadavatele při realizaci zakázky: 6% - Subkritérium B3: Rizika projektu: 12% - Subkritérium B4: Funkční připravenost použitého technického řešení: 12%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Zadavatel požaduje dle § 51 odst. 1 ZVZ po uchazečích předložení dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace. Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn dle § 51 odst. 4 ZVZ splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i) ZVZ rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) čestné prohlášení prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) ZVZ, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 ZVZ každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 ZVZ obdobně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 ZVZ společně několika dodavateli, jsou zadavateli dle § 51 odst. 6 ZVZ povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto ustanovení ZVZ, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Pravost dokladů Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá dle § 57 odst. 1 ZVZ dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je před uzavřením smlouvy oprávněn požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 ZVZ, je povinen je před uzavřením smlouvy předložit. Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů dle § 57 odst. 2 ZVZ. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace V případě, kdy ZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Uchazeči jsou povinni použít vzory čestných prohlášení, které jsou přílohami této zadávací dokumentace. Změny v kvalifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen dle § 58 odst. 1 ZVZ nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit zadavateli. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Povinnost podle předchozího odstavce se dle § 58 odst. 2 ZVZ vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je možné v souladu s rozhodnutím zadavatele dle § 81 ZVZ uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději před uzavřením smlouvy. Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje dle § 53 ZVZ po uchazečích prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to předložením čestného prohlášení. Uchazeči jsou povinni použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje dle § 54 písm. a) a b) ZVZ po uchazečích prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů. • Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. • Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 6.3 Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Dodavatel je povinen využít vzor čestného prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, který je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace této veřejné zakázky. 6.4 Technické kvalifikační předpoklady Dodavatel splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 dle níže uvedených požadavků zadavatele. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ Rozsah požadovaných informací a dokladů: Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží seznam významných dodávek včetně příslušných příloh. Z dokumentů musí být patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Seznam významných dodávek je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky: • identifikace subjektu, pro který byla významná dodávka realizována, • rozsah této významné dodávky, • stručný popis realizované významné dodávky, • období, ve kterém byla významná dodávka realizována, • internetová adresa, na které je možné službu vyzkoušet či ověřit (jedná-li se o veřejně přístupnou službu) • kontaktní údaje osoby, která významnou dodávku řídila na straně objednatele, • stručný popis případných hlavních problémů, ke kterým při realizaci významné dodávky došlo, • realizačním tým, který se ze strany Uchazeče na realizaci významné dodávky podílel (velikost projektového týmu, projektové role, jména osob, které na projektu pracovali – pokud je Uchazeč bude dokládat v rámci realizačního týmu pro toto zadávací řízení). Z příloh seznamu musí vyplývat minimálně následující skutečnosti: • název objednatele (veřejného zadavatele), • popis poskytovaných dodávek, • doba realizace dodávek, • cena poskytovaných dodávek. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech úspěšně realizoval alespoň 2 významné dodávky, za které zadavatel považuje práce na vytváření elektronických formulářů a jejich napojení na systémy spisové služby nebo agendové systémy napojené na informační systém základních registrů, v minimální hodnotě 400.000 Kč bez DPH těchto zakázek, tj. v hodnotě 400.000,- Kč bez DPH v součtu za obě významné dodávky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: ---

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
§ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nařízením ministra vnitra č. 44/2014 o zadávání veřejných zakázek. Dále Příručkou OP LZZ D9 - Metodický pokyn pro zadávání zakázek ve verzi 2.0 s platností od 2. 3. 2015.


 
Uveřejněno: 31. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016