Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo: 047

Platnost od: 29. 4. 2016 04:00

Platnost do: 31. 12. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 2 030 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:00

Specifický cíl:
 • Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
  Investiční priorita:
 • 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

18. 3. 2020 Reakce ŘO OPZ na pozastavení činnosti některých sociálních služeb

Semináře pro příjemce:

Soubory ke stažení:

 • Text výzvy č. 047 OPZ 
  • Aktualizace k 18. 12. 2020 se týká textové části výzvy, v kapitole 3. 8. dochází k přidání veřejné podpory poskytované na základě čl. 3.1 Sdělení Komise 2020/C 91 I/01 - Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“) a doplnění podmínek pro její poskytování. Dočasný rámec bude aplikovatelný na všechny podporované aktivity uvedené v rámci výzvy 03_16_047 (jmenovitě viz příloha výzvy č. 2 Popis podporovaných aktivit). V kapitole 2 dochází k prodloužení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z důvodu žádostí o prodloužení projektů, které nenaplnily účel dotace a klíčové aktivity vlivem pandemie COVID – 19.

  • Aktualizace k 25. 5. 2020 se týká textové části výzvy, konkrétně navýšení alokace výzvy a úpravy časového nastavení výzvy a časové způsobilosti. Zároveň došlo ke změně kontaktního údaje u oblasti Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování a konzultací projektových záměrů komunitních center.

  • Aktualizace k 1. 7. 2019 se týká textové části výzvy, konkrétně navýšení limitu pro celkovou výši podpory de minimis pro činnosti spadající do oblasti zemědělské prvovýroby (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství) podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 poskytnuté jednomu podniku, které nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 20 000 EUR. Zároveň došlo ke změně kontaktního údaje u oblasti podpory zaměstnanosti.
  • Aktualizace k 1. 8. 2018 se týká pouze textové části výzvy, a to zkrácení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu, data pro ukončení příjmu žádostí o podporu a úpravy data pro poslední možné vyhlášení výzvy MAS. 
  • Aktualizace k 1. 7. 2018 se týká zejména aktivit v oblasti sociálního podnikání a dále nastavení podmínek veřejné podpory. Provedené změny se týkají textové části výzvy a dále příloh č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11a a 11b.
  • Aktualizace k 1. 1. 2018 se týká zejména aktivit v oblasti prorodinných aktivit a dále aktivit v oblasti sociálního podnikání. Provedené změny se týkají textové části výzvy a dále příloh č. 3, 6 a 7.
  • Aktualizace k 1. 7. 2017: změny se týkají zejména aktivit v oblasti sociálního podnikání, dále pak zrušení křížového financování a dílčích změn u aktivit v oblasti sociálního začleňování. Nově je umožněno sociální podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby. Provedené změny se týkají textové části výzvy ŘO a dále příloh č. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Zároveň došlo ke zveřejnění upraveného finančního plánu.
  • Aktualizace k 25. 10. 2016: Text výzvy a část jejích příloh (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9) byla aktualizována. Změna se týká rozšíření oprávněných žadatelů pro aktivity v oblasti sociálního podnikání. Mezi oprávněné žadatele byly nově přidány nestátní neziskové organizace. V oblasti podpory sociálního podnikání byly zároveň provedeny některé úpravy v návaznosti na zkušenosti z realizace výzev v IP 2.1. OPZ. Zároveň došlo na základě jednání s ÚP ČR k dílčím upřesněním v aktivitách týkajících se podpory zaměstnanosti, a dále také na základě jednání se zástupci jednotlivých krajů k vyjmutí přílohy č. 10 "Vyjádření kraje/obce (objednatele sociální služby) k podpoře sociální služby/služeb". Další drobné úpravy jsou především formálního charakteru.
 • Příloha č. 1 Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory – rozpad zdrojů financování (aktualizace k 1. 7. 2018)
 • Příloha č. 2 Podporované cílové skupiny (aktualizace k 1. 7. 2018)
 • Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit (aktualizace k 1. 7. 2018)
 • Příloha č. 4 Indikátory
 • Příloha č. 5 Podnikatelský plán (aktualizace k 1. 7. 2018)
 • Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik (aktualizace k 1. 7. 2018)
 • Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik (aktualizace k 1. 7. 2018)
 • Příloha č. 8 Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce
 • Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba 
 • Příloha č. 11a Údaje o sociální službě  (aktualizace k 1. 7. 2018)
 • Příloha č. 11b Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) (aktualizace k 1. 7. 2018)
 • Příloha č. 12 Pomůcka k vyplnění přílohy 11a Údaje o sociální službě
 • Finanční plán (aktualizace k 12. 4. 2019)


 
Uveřejněno: 29. 4. 2016
 
Aktualizováno: 4. 1. 2021