Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo: 047

Platnost od: 29. 4. 2016 04:00

Platnost do: 31. 12. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 2 030 000 000

Poslední aktualizace dat: 23. 11. 2020 10:12:51

Specifický cíl:
  • Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
    Investiční priorita:
  • 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

18. 3. 2020 Reakce ŘO OPZ na pozastavení činnosti některých sociálních služeb

Semináře pro příjemce:

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 29. 4. 2016
 
Aktualizováno: 25. 5. 2020