Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

Číslo: 101

Platnost od: 4. 2. 2019 08:00

Platnost do: 30. 6. 2021 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 2. 2019 10:00

Alokace v Kč: 2 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 29. 9. 2020 14:30:00

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: Vážení příjemci, vzhledem k současné situaci v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 Řídicí orgán OPZ upozorňuje na zveřejnění informace pro příjemce, která obsahuje výjimku č. II upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů s účinností od 18. 9. 2020. Pro přehlednost níže uvádíme časovou osu s obdobím platnosti jednotlivých výjimek.

UPOZORNĚNÍ: Z výzvy lze podpořit pouze dětské skupiny dosud financované z OPZ a žádost o podporu lze podat nejdříve 4 měsíce před ukončením stávajícího projektu. Krátkých lhůt na podání žádosti ani vyčerpání alokace dříve podanými projekty se nemusí nikdo obávat. Podrobné informace naleznete v textu výzvy a jejích přílohách.

Soubory ke stažení:

Seminář pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 4. 2. 2019
 
Aktualizováno: 29. 9. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel