Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

Číslo: 111

Platnost od: 10. 6. 2019 05:55

Platnost do: 15. 8. 2019 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 6. 2019 06:00

Alokace v Kč: 759 894 390

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:01:55

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

26. 11. 2019: V současné době probíhá intenzivní vystavování právních aktů a vyplácení prvních zálohových plateb. Zálohová platba je poskytnuta do 20 pracovních dnů od akceptace vydaného právního aktu ze strany příjemce, případně – pokud se jedná o projekt, který bude zahájen později než 1 měsíc od akceptace vydaného právního aktu – nejpozději k datu zahájení realizace projektu, a to bez žádosti o platbu, na základě právního aktu.

30. 9. 2019: Oznamujeme žadatelům, že 25. 9. 2019 bylo schváleno navýšení výzvy č. 111 na 759 894 390 Kč tak, aby mohly být podpořeny všechny obdržené žádosti, které zároveň úspěšně prošly procesem formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Žadatelé, kterých se to týká, budou v nejbližší době vyzváni k poskytnutí potřebné součinnosti prostřednictvím depeše v IS KP14+ formou Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře.

Současně zveřejňujeme i přehled podaných žádostí, včetně výsledku hodnocení, zařazení do skupiny A či B a výše požadované alokace.

22. 8. 2019: Příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 111 byl ukončen dne 15. 8. 2019 16:00  hodin. Ve výzvě bylo předloženo 298 žádostí o podporu v souhrnné hodnotě bezmála 994 mil Kč. Podrobnější informace se stavem žádosti připravujeme a zveřejníme je po dokončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí u všech žádostí. Žadatelům, jejichž projekty uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, a kteří poskytnou potřebnou součinnost k vydání právního aktu o poskytnutí podpory, bude poskytována podpora z OPZ podle pořadí, v jakém byly žádosti o podporu předloženy v MS2014+. O navýšení alokace výzvy č. 111 se jedná, prosíme, vyčkejte na další informace.

Soubory ke stažení:

Metodickou podporu pro zakládání a provoz dětských skupin poskytuje příslušná kancelář krajských metodiků projektPodpora implementace dětských skupin. Více informací a kontakty na metodiky naleznete na webu www.dsmpsv.cz.

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 10. 6. 2019
 
Aktualizováno: 2. 10. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel