Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Vytvoření webových stránek města Šternberk“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13649

Název zakázky: „Vytvoření webových stránek města Šternberk“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Šternberk

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 16, 788 05 Šternberk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Stanislav Orság, starosta
 • Telefon: +420585086274
 • E-mail: orsag@sternberk.cz

IČ zadavatele: 00299529

DIČ zadavatele: CZ00299529

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Miroslava Šestáková, vedoucí odboru investic a veřejných zakázek
 • Telefon: +420585086239
 • E-mail: sestakova@sternberk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 10. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka může být podána pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek JOSEPHINE. Nástroj je dostupný na https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je tvorba nových webových stránek města Šternberk včetně doprovodných činností jako je testovací/pilotní provoz, zapracování připomínek zadavatele po otestování pilotního provozu, uvedení nových webových stránek do „ostrého“ provozu, školení administrátorů redakčního systému, poskytnutí hostingu, provádění správy webu po dobu 3 let.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Tvorba webových stránek bude probíhat v těchto etapách:

 • etapa č. 1: zpracování grafického návrhu webových stránek projektu dle přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek a jeho odsouhlasení zadavatelem,
 • etapa č. 2: implementace grafického návrhu do funkčního redakčního systému včetně první a druhé úrovně struktury webu,
 • etapa č. 3: spuštění testovacího provozu, školení administrátorů, vkládání obsahu zadavatelem, průběžné zapracování připomínek z testovacího provozu.
 • etapa č. 4: přenesení obsahu z testovacího do ostrého provozu.

Každá etapa bude ukončena odsouhlasením provedených prací na základě akceptačního protokolu podepsaným zhotovitelem i objednatelem.

Pokud bude k provozu webových stránek potřeba zvláštních licencí, budou tyto licence součástí předmětu plnění.

V případě, že technické podmínky veřejné zakázky obsahují přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 583716,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění díla bude zahájeno po nabytí účinnosti smlouvy dnem zveřejnění v registru smluv – předpoklad nabytí účinnosti smlouvy listopad 2020 (termín může být upraven v závislosti na datu ukončení výběrového řízení). Termíny plnění jednotlivých etap jsou uvedeny ve Výzvě. Nejzazší termín ukončení realizace předmětu plnění je 30. 6. 2021. Správa webu bude poskytována po dobu tří let ode dne spuštění ostrého provozu.

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky:

 • hodnotící kritérium A: Nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 40 %,
 • hodnotící kritérium B: Roční paušální cena v Kč bez DPH za systémovou podporu s váhou 40 %,
 • hodnotící kritérium C: Volitelné technické požadavky s váhou 20 %.

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti bude provedeno bodovací metodou (hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100). Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel dílčí kritéria hodnocení A, B a C. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Dílčí kritéria A a B jsou číselně vyjádřitelná kritéria, tzn. že nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu kritéria. Pro hodnocení budou použity údaje uvedené účastníkem v krycím listu nabídky.

 • Hodnotící kritérium A Nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 40 %

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH dle následujícího vzorce:

100 x (nejnižší hodnota kritéria A ze všech nabídek/hodnota kritéria A hodnocené nabídky) x váha kritéria 40 %

 • Hodnotící kritérium B Roční paušální cena v Kč bez DPH za systémovou podporu s váhou 40 %

Zadavatel bude hodnotit roční paušální cenu za systémovou podporu v Kč bez DPH dle následujícího vzorce:

100 x (nejnižší hodnota kritéria B ze všech nabídek/hodnota kritéria B hodnocené nabídky) x váha kritéria 40 %

 • Hodnotící kritérium C Volitelné technické požadavky s váhou 20 %

Zadavatel bude hodnotit výhodnost účastníkem nabízené hodnoty jednotlivých technických parametrů (8 subkritérií) uvedených v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek. Hodnocení bude provedeno takto:

- u parametrů (subkritérií – oddělený prostor, sémantizace, zabezpečení proti spamu, in-line editace, verzování obsahu, rozšířené vyhledávání), jejichž hodnota má být vyjádřena ANO / NE, bude za hodnotu ANO přiděleno 100 bodů x závažnost, za hodnotu NE bude přiděleno 0 bodů.

- u parametrů (subkritérií – dokumentace pro administrátory, jazyková lokalizace), jejichž hodnota má být vyjádřena plně v češtině 1) / částečně nebo cizojazyčně 2), bude za hodnotu 1) přiděleno 100 bodů x závažnost, za hodnotu 2) bude přiděleno 30 bodů x závažnost.

Takto vypočtené bodové hodnocení jednotlivých parametrů bude sečteno a součet bodového hodnocení bude dále násoben vahou kritéria C.

Přidělené bodové hodnoty budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Body za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria se následně sečtou. Na základě celkového bodového hodnocení jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky tak, že nabídky budou seřazeny dle celkového počtu získaných bodů za obě kritéria hodnocení. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o vítězné nabídce výše nabídkové ceny (nabídka s nejnižší nabídkovou ceny bude nabídkou vítěznou).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Pro plnění veřejné zakázky je kvalifikovaný dodavatel, který prokáže splnění základní, profesní a technické kvalifikace dodavatele.

Základní kvalifikaci splní účastník, který předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Profesní kvalifikaci splní účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že je:

 • dodavatel zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, např.:
 1. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
 2. Zprostředkování obchodu a služeb,
 3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené apod.

Technickou kvalifikaci splní účastník, který:

 • v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl alespoň 3 zakázky obdobného charakteru (tzv. významné služby), tj. zakázky spočívající v tvorbě webových stránek včetně poskytnutí systémové podpory, každá v min. rozsahu 200 000 Kč bez DPH.

Účastník prokáže splnění této skutečnosti předložením seznamu významných služeb ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění výše vymezené úrovně kritéria.

 • pro řešení předmětu veřejné zakázky disponuje realizačním týmem ve složení:
 1. vedoucí realizačního týmu: 1 osoba, která má zkušenosti s realizací min. 3 zakázek obdobného charakteru, hlavní kontaktní osoba pro zadavatele,
 2. člen realizačního týmu: 2 osoby, z nichž každá má zkušenost s realizací min. 1 zakázky obdobného charakteru.

Všichni členové týmu (včetně vedoucího týmu) musí mít min. 3 roky praxe v oboru tvorby webových stránek.

Účastník prokáže splnění této skutečnosti předložením seznamu členů realizačního týmu a profesních životopisů jednotlivých osob. Profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, dosažené vzdělání, obor vzdělání, dosavadní praxe v oboru vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele, informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli, vlastnoruční podpis člena realizačního týmu

Členové realizačního týmu uvedení v seznamu členů realizačního týmu se musí aktivně podílet na realizaci zakázky, jejich případná změna bude podléhat schválení zadavatele.

Účastník může k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídky.

Účastníci mohou k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace předložit také jednotné evropské osvědčení podle § 87 zákona, anebo mohou přímo v nabídce předložit prosté kopie dokladů o kvalifikaci. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pokud bude dodavatel při plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele, předloží ve své nabídce seznam poddodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatele odsouhlasit. V opačném případě účastník předloží Čestné prohlášení o plnění zakázky bez využití poddodavatelů. Oba dokumenty jsou přílohou č. 6 Výzvy k podání nabídek.

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě (naskenovaná) v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny překladem do českého nebo slovenského jazyka.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Účastník výběrového řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

 1. Krycí list nabídky
 2. Čestné prohlášení ke splnění základní, profesní a technické kvalifikace, profesní životopisy členů realizačního týmu, příp. kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti a kvalifikace
 3. Doplněný návrh Smlouvy o dílo
 4. Seznam poddodavatelů nebo Čestné prohlášení
 5. Vyplněná příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Zadání pro výběrové řízení na nové webové stránky města Šternberka
 6. Technický popis nabízeného redakčního systému
 7. Návrh wireframů

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala jeden soubor ve formátu pdf. Nabídka dodavatele bude rovněž obsahovat soubor s návrhem smlouvy ve formátu *.doc nebo *.docx.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník ve své nabídce uvede nabídkovou cenu na krycím listu nabídky dle požadavků zadavatele (vyplní příslušné řádky). Nabídková cena bude uvedena v CZK a bez daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku lze podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek JOSEPHINE.Nástroj je dostupný na https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberkJOSEPHINE.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (Příloha č. 3 Krycí list nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje a také na portálu www.esfcr.cz, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zakázka není dělena na části.

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou vymezeny v příloze č. 4 Smlouva o dílo. Smlouva o dílo upravuje kromě jiného také dodací podmínky, záruční podmínky, sankční podmínky a další podmínky zadavatele.

Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • ověřit údaje uvedené účastníky v nabídkách,
 • odmítnout předložené nabídky,
 • změnit podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
 • smlouvu neuzavřít.

Zadavatel nehradí náklady na účast ve výběrovém řízení a nabídky nevrací.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V zadávacím řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. Podrobněji viz dokument Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

Datum ukončení: 23. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 10. 2020
 
Aktualizováno: 23. 3. 2021